Main Content

Ang mga Grupo ng FEMA na nag-uukol sa sakuna- Itininalagang mga counties upang Tulungan ang mga nakaligtas

Release date: 
09/14/2017
Release Number: 
R4 DR-4337-FL NR 004

ATLANTA - Ang mga pangkat ng nag-abot ng tulong mula sa FEMA ay maaaring magamit sa mga komunidad sa Florida na apektado ng Bagyong Irma.

Ang mga pangkat ay nagtatrabaho sa mga itinalagang pederal na mga county upang matulungan ang mga residente na magparehistro para sa tulong sa sakuna at upang mabilis na makilala at matugunan ang mga agaran at umuusbong na mga pangangailangan. Ang mga pangkat ay maaari ring magbigay ng mga pagpapaalam sa aplikasyon  at mga isinasangguni sa karagdagang mapagkukunan ng komunidad para sa mga natitirang pangangailangan.

Ang mga miyembro ng grupo ng mobile ay madaling makilala sa pamamagitan ng kanilang pagkakakilanlan ng pederal na larawan at damit ng FEMA. Ang mga residente ng Florida ay pinapaalala na humingi ng pagkakakilanlan ng larawan bago magbigay ng personal na impormasyon.

Ang mga inspektor ng pabahay na kinontrata ng FEMA ay magtatrabaho rin sa mga county na itinalaga ng sakuna, sinisiyasat ang pinsala na naranasan ng mga nakaligtas na nakarehistro na sa FEMA. Kapag dumating ang mga kinontratang inspektor ng FEMA sa isang bahay, ipapakita nila ang opisyal na pagkakakilanlan ng larawan. Kung ang pagkakakilanlan ng larawan ay hindi ipinapakita, mahalaga na hilingin na makita ito. Nakakatulong ito na maiwasan ang pandaraya.

Mangyaring tandaan na ang mga empleyado ng FEMA ay hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga nakaligtas sa sakuna. Maraming lehitimong mga empleyado ng tulong sa sakuna ang maaaring bumisita sa iyong ari-arian tulad ng mga ahente ng insyurans, inspector ng pinsala, at FEMA at mga kawani ng malilit na negosyo ng administrasyon .

Narito ang ilang mga tip upang tandaan upang pangalagaan laban sa pandaraya:

  • Hilingin na makita ang mga  ID. Ang lahat ng mga kinatawan ng FEMA ay nagsusuot ng mulasa pederal na  ID na may larawan   . Ang isang FEMA shirt o dyaket ay hindi patunay ng pagkakakilanlan. Kung hindi ka sigurado o hindi komportable sa sinumang nakatagpo mo, mangyaring makipag-ugnay sa lokal na tagapagpatupad ng batas.
  • Mag-ingat sa mga taong papunta sa mga bahay-bahay. Ang mga taong kakatok sa mga pinto sa mga nasirang bahay o tumatawag sa mga may-ari ng bahay na nag-aangking kontractor  ay maaaring maging mga nagpappanggap, lalo na kung humingi sila ng personal na impormasyon o humingi ng pera. Tiyaking  i-segurado ang mga pederal na ID  ng kawani ng tulong sa kalamidad na maaaring bisitahin ang iyong tahanan.
  • Ang mga Pangkat para sa tulong sa nakaligtas ng sakuna ng FEMA ay nasa mga apektadong komunidad na nagbibigay ng impormasyong tulong sa kalamidad at tumutulong sa mga nakaligtas na mag-aplay para sa tulong ng FEMA. Nagsusuot sila ng mga damit ng FEMA at mga pederal ID na may larawan. Ang mga pangkat para sa tulong ng biktima ng sakuna ay hindi humingi o tumatanggap ng bayad para sa kanilang mga serbisyo.
  •   Ang FEMA ay walang mga "aprubado" na kontractor. Mag-ingat sa mga kontraktor na nagsasabing sila ay kaanib sa FEMA. Huwag pumirma ng  anumang bagay na hindi mo maintindihan o kontrata sa mga  puwang na blangko.
  •  Muli, ang mga pederal na manggagawa ay hindi humihingi o tumatanggap ng pera. Ang mga kawani ng FEMA ay hindi kailanman sisingilin ang mga aplikante para sa tulong sa sakuna, inspeksyon o tulong sa pagpaparehistro.

Kung may alam ka sa mga pandaraya, basura, pang-aabuso o paratang ng maling pamamahala na kinasasangkutan ng mga operasyong tulong, tumawag sa FEMA Disaster Fraud Hotline sa 866-720-5721.

Laging gamitin ang mga lisensyado at may mga tunay na kontrata at humingi ng mga kredensyal. Gumamit ng kontraktor sa Florida kung maaari . Maaari mong alamin ang lisensya ng Florida kontraktor online sa Kagawaran ng Negosyo at Propisyunal na Regulasyon. Huwag kailanman magbayad para sa anumang bagay nang maaga sa paggawa ng trabaho. Kung mayroon kang reklamo tungkol sa sinumang nag-aanyaya sa iyong negosyo, makipag-ugnay sa Kagawaran ng Negosyo at Mga Propisyunal na Regulasyon.

Ang mga county ng Florida na itinalaga para sa FEMA Indibidwal na Tulong ay kinabibilangan ng: Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, DeSoto, Duval, Flagler, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, Sumter, at Volusia.

Ang mga nakaligtas na nagtamo ng pinsala o pagkalugi na dulot ng bagyong Irma sa mga county ay maaaring magsimulang mag-apply para sa tulong online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng pagtawag sa helpline ng FEMA sa 800-621-3362 para sa boses, at 711 para sa video relay service (VRS). Ang mga nakaligtas na bingi, mahirap na makarinig o nahihirapan sa pagsasalita at paggamit ng isang TTY, ay dapat tumawag sa 800-462-7585. Ang mga linya ay bukas 7 a.m. hanggang 11 p.m. ET hanggang sa karagdagang paunawa. Ang mga nakaligtas ay maaari ring magparehistro sa pamamagitan ng pag-download ng FEMA mobile app.

Noong Septiyembre 10, nakatanggap ang Florida ng isang pederal na malalaking deklarasyon ng sakuna para sa Indibidwal na Tulong para sa mga county ng Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, at Sarasota. Lahat ng 67 na mga county sa Florida ay itinalaga para sa Programa ng Pampublikong Tulong (Mga Kategorya A-G), kabilang ang direktang pederal na tulong.

Noong Septiyembre 11, idinagdag ang mga county ng Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, at St. Johns para sa Indibidwal na Tulong.

Sa Septiyembre 13, Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, at Volusia ang mga county ay idinagdag para sa Indibidwal na Tulong.

###

Bukas ang tulong sa pagbangon mula sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay na-discriminated laban, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

Ang pansamantalang tulong  ng pabahay at mga gawad ng FEMA para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at libing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA loan. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at gastusin sa pag-iimbak.

 

 

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00