Main Content

Dalawampung-isang Karagdagang Mga Kondisyon ng Florida na Itinalaga para sa Indibidwal na Tulong

Release date: 
09/13/2017
Release Number: 
R4-DR-4337-NR003

 ATLANTA – May-ari ng bahay, umu-upa at may-ari ng negosyo sa  Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie,  Seminole, Sumter, at Volusia na mga county ay maaari na ngayong mag-aplay para sa pederal na tulong sa sakuna para sa walang seguro at di-nakaseguro na pinsala at pagkalugi na nagreresulta mula sa bagyong Irma. Broward, Charlotte, Collier, Clay, Duval, Flagler, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Palm Beach, Pinellas, Putnam Sarasota, at St. Johns na mga county ay dating itinalaga para sa Indibidwal na Tulong, na nagdadala sa kabuuan ng 37 mga county.

Upang maging karapat-dapat para sa pederal na tulong sa ilalim ng Indibidwal na Tulong na Programa ng FEMA, ang pinsala sa bagyo at pagkalugi mula sa bagyo at pagbaha ay maaaring naganap bilang resulta ng Bagyong Irma, simula sa Septiyembre 4.

Online sa  DisasterAssistance.gov, o

  • Sa FEMA Mobile App, o sa pamamagitan ng
  • Pagtawag sa  800-621-3362 (FEMA). Ang aplikante na gumagamit 711
    Maaaring tumawag din ang Vidyo sa  800-621-3362. Ang mga taong bingi, Mahirap makarinig o mayroong kapansanan sa pagsasalita at gumamit ng  TTY ay maaring tumawag sa 800-462-7585.
  • Ang mga libring numero ay bukas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabie E.T, pitong araw sa isang linggo.
  • May mga operator na naka pagsasalita ng ibang salita na pweding magamit. Pindutin ang 2 para sa Espanol at pindutin ang 3 para sa ibang wika.  

\Noong Septiyembre 11, idinagdag ang mga county ng Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, at St. Johns para sa Indibidwal na Tulong.

Sa Septiyembre 13, Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, at Volusia Ang mga county ay idinagdag para sa Indibidwal na Tulong. .

###


Ang misyon ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tagatugon upang matiyak na bilang isang bansa ay nagtutulungan tayo upang bumuo, mapanatili, at pagbutihin ang ating kakayahan upang maghanda para sa, protektahan laban, tumugon sa, maka-bawi mula sa, at pagaanin ang lahat ng mga panganib.

Bukas  ang tulong para maka bangon sa sakuna nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles o katayuan sa ekonomiya. Kung ikaw o isang taong kilala at na-discriminated laban sa, tawagan ang FEMA na walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa tawag ng TTY 800-462-7585.

Ang pansamantalang tulong sa pabahay ng FEMA at mga gawad para sa mga gastos sa pampublikong transportasyon, mga gastos sa medikal at dental, at mga gastusin sa libing at paspapalibing ay hindi nangangailangan ng mga indibidwal na mag-aplay para sa isang SBA loan. Gayunpaman, ang mga aplikante na tumatanggap ng mga aplikasyon ng SBA ay dapat isumite sa mga opisyal ng SBA na maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na ari-arian, pag-aayos o pagpapalit ng sasakyan, at paglipat at pag-iimbak na mga gastusin.

 

 

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00