Main Content

PAANONG MAKAKATULONG SA MGA NAKALIGTAS SA SAKUNA SA TEXAS

Release date: 
08/29/2017
Release Number: 
HQ-17-072

WASHINGTON –  Lubos na nakikita ang malasakit at kawanggawa ng mga Amerikano habang may sakuna at pagkatapos nito. Ang sama-samang pagkilos ng mga indibiduwal, non-profit, organisasyong nakabatay sa pananalig at komunidad, kasosyo sa sektor na pribado, at ahensiya ng gobyerno ang siyang pinakaepektibo at masinop na pagkilos upang makatulong sa mga nakaligtas sa kanilang pag-ahon mula sa mga epekto ng Bagyong Harvey.

 

Mangyaring sundin ang ilang mga gabay sa ibaba upang masiguradong ang inyong suporta ay sulit na nakakatulong sa mga nakaligtas sa sakunang dala ng Bagyong Harvey.

 

UPANG MAG-ABULOY SA MGA RELYEBO

 

Ang pinakaepektibong paraan ng pagsuporta sa mga nakaligtas sa sakuna sa kanilang panunumbalik ay ang pagdo-donate ng pera at panahon sa mga pinagkakatiwalaang, kilala, boluntaryo, o pangkawanggawang organisasyon.

 

Para sa mga boluntaryong ahensiya at organisasyong nakabatay sa pananalig, may kakayahang maging flexible sa pagtugon sa mga pangangailangang nabubuo pa lamang ang donasyong cash. Kapag may cash na madaling makuha, maaabot ng mga organisasyong ito ang mga napagkukunang mas malapit sa lokasyon ng sakuna. Binibigyang-daan din ng pagpasok ng cash ang pagbabalik ng pera sa ekonomiyang lokal, at nakakatulong ito sa sa pagpapanumbalik ng mga lokal na negosyo.

 

Mangyaring huwag mag-abuloy ng mga ‘di-hinihiling na mga bagay gaya ng mga gamit na damit, mga iba’t-ibang gamit sa bahay, gamot, o madaling-masirang pagkain sa ngayon. Kapag may mga donasyong mga bagay na personal, napipilitang ilipat ng mga ahensiyang tumutulong ang kanilang mga tauhan papalayo sa pagbibigay ng mga direktang serbisyo sa mga nakaligtas para lamang mag-organisa, magbalot, maglipat, mag-imbak sa bodega, at magpamudmod ng mga bagay na maaaring hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna.

 

Mag-abuloy sa pamamagitan ng isang napagkakatiwalaang organisasyon. Sa antas na pambansa, maraming organisasyong boluntaryo at nakabatay sa pananalig at komunidad ang aktibo sa mga sakuna. Ito ay mga samahang mapapagkatiwalaan sa donasyon para sa mga nakaligtas sa sakuna. Maaaring matuto pa ang mga indibiduwal, korporasyon, at mga boluntir tungkol sa kung paano makakatulong sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Mga Pambansang Boluntaryong Organisasyon na Aktibo sa Sakuna o National Voluntary Organizations Active in Disaster (NVOAD).

 

 

 

Bukod sa mga nasyonal na kasapi, may listahan din ang Texas Voluntary Organizations Active in Disaster (Texas VOAD) ng mga organisasyong pangrelyebo na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga nakaligtas. Kumakatawan ang Texas VOAD sa mahigit sa tatlong dosenang organisasyon na nakabatay sa pananalig at komunidad, at mga non-profit at pampamahalaang organisasyon.

 

UPANG PERSONAL NA MAGBOLUNTIR SA MGA LUGAR NG SAKUNA

 

Hinihiling ng Estado ng Texas sa mga boluntir na huwag mag-deploy ng sarili, dahil magiging dagdag na pasanin sa mga unang tumutugon ang pagpapakita nang hindi inaasahan sa mga komunidad na naapektuhan ng Bagyong Harvey.

 

Pinapaalam din ng National VOAD na maaaring hindi mainam ang sitwasyon para sa mga boluntir na pumapasok sa mga sonang naapektuhan, at maaaring hindi tanggapin ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga indibiduwal na ito.

 

Upang masigurado ang kaligtasan ng mga boluntir at nakaligtas sa sakuna, dapat ay sa mga apektadong lugar na may mga partikular na assignment lamang pumunta ang mga boluntir, nang may tamang mga suot para sa kaligtasan at may balidong pagkakakilanlan (identification).

 

Sa ngayon, hinihiling na ang mga potensyal na boluntir ay magparehistro sa mga boluntaryo o mga pangkawanggawang organisasyon na pinili nila. Marami sa mga ito ay nasa Texas na at sumusuporta sa pisikal na lugar sa mga nakaligtas.

 

May mga link sa mga organisasyong nakabatay sa komunidad at pananalig na kumikilos sa larang na ito sa mga website ng Nasyonal at Texas VOAD para sa mga taong gustong magparehistro upang magboluntir sa mga samahang ito.  

 

Pinakamahalaga ang magkaroon ng pasensiya. Bagama’t malaki ang pangangailangan, at malakas ang pagnanasang makatulong, mahalagang iwasan ang pag-abuloy ng mga bagay na materyal o ang pagde-deploy sa sarili upang makatulong hangga’t hindi ligtas ang mga komunidad at hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon ang mga opisyal ng pamahalaan at mga organisasyon na tasahin ang salanta at kilalanin kung ano ang mga partikular na pangangailangang hindi pa natutugunan.

 

Nakakatulong sa paghilom ng mga naapektuhang komundad mula sa mga kahambal-hambal na kinahihinatnan ng mga sakuna ang kabukasang-palad ng mga boluntir. Magkakaroon ng pangangailangan sa mga boluntir sa loob ng maraming buwan at taon, pagkatapos ng sakuna, kaya mag-sign up ngayon.

 

Mapanganib pa rin ang Bagyong Harvey, at may potensyal itong makaapekto pa sa mga karagdagang lugar ng Texas at Louisiana. Habang nag-iiba ang situwasyon, maaari ring mag-iba ang mga pangangailangan sa mga lugar na ito. Patuloy na subaybayan ang mga tradisyonal na lagusan ng impormasyon at social media upang matuto pa.

 

###

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00