Main Content

Patuloy ang Pananalasa ng Bagyong Harvey sa Texas Ipaalam sa mga kapamilya, kaibigan at mahal sa buhay na kayo ay ligtas

Release date: 
08/28/2017
Release Number: 
HQ-17-069

WASHINGTON -  Ang pinakamataas na priyoridad ng Kagawaran ng Seguridad ng Homeland o Department of Homeland Security (DHS), ng Ahensiya ng Pamamahala ng Pederal na Emergency o Federal Emergency Management Agency (FEMA) at ng mga kasosyong pederal ng mga ito ay ang sumuporta sa estado at mga lokal na komunidad sa Texas upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga tao sa mga naapektuhang lugar.

Patuloy na mapanganib ang Bagyong Harvey at matatagalan ang pananatili nito. Daan-daang milya ang lawak at nagdudulot ng mapanganib na daluyong ng bagyo (storm surge) pagbabaha, at walang humpay na hangin at mga buhawi (tornadoes) ang bagyong ito.

Kailangang patuloy na sumunod ang lahat ng mga taong nasa lugar na naaapektuhan ng Bagyong Harvey sa mga tagubilin ng mga pang-estado, lokal at pantribong opisyal, kasama na ang mga tagubilin sa pananatili sa lugar o sa paglilikas. Huwag bumalik sa pinaglikasan hangga’t hindi sinasabihang ligtas na itong gawin.

Kapag ligtas na, puntahan ang inyong mga kapitbahay na maaaring nangangailangan ng tulong, gaya ng mga sanggol, bata, matatanda, mga taong may disabilidad at iba pang may pangangailangan sa pag-access at pagkilos. Mga indibiduwal na miyembro ng komunidad ang siyang unang linya ng pagtugon pagkatapos ng bagyo.

Idinidiin na i-tsek ng mga kaibigan at kapamilya ang mga site ng social media network gaya ng Facebook o Twitter para sa impormasyon tungkol sa mga minamahal na nasa mga naaapektuhang lugar. Maaari ring gamitin ang programang Safe and Well ng American Red Cross upang mapaalam sa mga kapamilya na kayo ay ligtas, o kung may hinahanap na mga mahal sa buhay. 

Upang mag-ulat ng nawawalang bata, kontakin ang Pambansang Sentro para sa Nawawala at Inaabusong Mga Bata o National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) sa 1-866-908-9750. Kung may disabilidad o pangangailangan sa pag-access o pagkilos ang inyong nawawalang anak, mangyaring ipaalam sa Rehistro kung kailan ninyo sila makokontak. Ang sinumang makatagpo ng batang walang kasama na maaaring nahiwalay sa kaniyang mga magulang o tagapag-alaga ay kailangang makipag-ugnayan sa mga lokal na kapulisan, o kaya’y magbigay ng mga pangunahing impormasyon at/o larawan sa Rehistro ng Pambansang Sentro para sa Nawawala at Inaabusong Mga Bata at Walang Kasamang Menor de Edad o National Center for Missing & Exploited Children's Unaccompanied Minors Registry, o kaya’y tumawag sa 1-866-908-9570.

Nakikita ang malasakit ng mga Amerikano sa kanilang tugon sa pananalasang dala ng bagyo. Makakatulong ang mga tao sa pamamagitan ng pagbisita sa www.nvoad.org, at pagbibigay ng donasyon o pagboboluntir sa mga boluntaryo o pangkawanggawang organisasyong kanilang napili. Marami sa mga ito ay nasa timog Texas na at sumusuporta sa mga nakaligtas, sa gitna ng walang-humpay na ulan at hangin.

Para sa karagdagang impormasyon sa Bagyong Harvey, kasama na ang mga na-deploy na mapagkukunan, imahe, at mga footage ng video, pumunta sa: http://www.fema.gov/hurricane-harvey.

Mahalagang Pampublikong Impormasyon sa Kaligtasan:

Ang mga sumusunod ay mahalagang kaalaman kung kayo ay nasa lugar na naapektuhan o naaapektuhan pa ng bagyo:

 • Makinig sa mga lokal na opisyal para sa mga update at tagubilin. Kung naaapektuhan pa rin ng bagyo ang inyong lugar at iniuutos ng inyong lokal na opisyal na kayo ay lumikas, gawin ito agad. Kung kayo ay lumikas na at nagpaplanong bumalik sa inyong bahay, umuwi lamang kapag sinabi ng mga lokal na opisyal na ligtas nang umuwi.

 

 • Humihiling ang Siyudad ng Houston sa mga indibiduwal na iulat ang mataas na tubig at iba pang insidente na hindi nagbabanta sa buhay sa pamamagitan ng pagtawag sa 3-1-1 (713-837-0311).  Hinihiling ng mga opisyal ng siyudad na tumawag lamang sa 911 kung may emergency kayong nagbabanta sa buhay.
   
 • Kapag nakatagpo kayo ng baha, tandaan: umikot pabalik, huwag magpakalunod.
   
 • Kadalasan, ang daluyong ng bagyo (storm surge) ang siyang pinakamalaking banta sa buhay at ari-arian mula sa bagyo. Nasasarhan minsan ng daluyong ng bagyo ang mga daanan ng paglikas, kaya huwag mag-atubili sa pag-alis kung iniutos ang paglikas sa inyong lugar.
   
 • Marami nang buhawi (tornado) ang dinala ng bagyong ito. Kung kayo ay nasasailalim ng babala ng buhawi, agad maghanap ng shelter o masisilungan sa gitna ng isang maliit na panloob na silid (closet, panloob na hallway) sa pinakamababang antas ng isang matibay na gusali. Manatili sa lugar na may pinakamakapal o pinakamaraming dingding o pader sa pagitan ninyo at ng labas ng gusali.
   
 • Kung kayo ay nasa mataas na gusali at kailangang sumilong sa naturang gusali, pumunta sa hallway o panloob na silid sa una o pangalawang palapag. Makakabuting manatili sa mga palapag na hindi pa abot ng baha o daluyong ng bagyo. 
   
 • Maaaring may mga tauhang pang-emergency na tumutulong sa mga tao sa mga binahang lugar. Makakatulong kayo sa kanila sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga daanang ginagalawan nila at hindi maging sagabal hangga’t maaari.

 

 • Kung may tubig-baha sa loob o sa paligid ng inyong bahay, huwag maglakad o magtampisaw dito. Maaaring nasamahan ng langis, gasolina o lamang-imburnal ito.

 

 • Kung binaha ang inyong basement sa bahay, huwag na huwag susubukang patayin ang koryente o galawin ang mga circuit breaker habang nakatayo sa tubig.

 

 • Kung walang koryente, maingat na gumamit ng generator o mga flashlight na gumagamit ng baterya.

 

 • Huwag gagamit ng generator sa loob ng bahay, basement, shed o garahe, kahit na bukas ang mga pinto at bintana.

 

 • Ilagay ang mga generator sa labas at malayo sa mga bintana, pinto at vent. Basahin pareho ang label sa inyong generator at ang manwal ng may-ari, at sundin ang mga tagubilin.

Upang matuto pa tungkol sa kung ano’ng dapat gawin bago sa, habang may, at pagkatapos ng masungit na panahon, bisitahin ang www.Ready.gov.

 

# # # 

Adhikain ng FEMA ang sumuporta sa mga mamamayan at unang tumutugon upang masigurado na sama-sama tayong kumikilos bilang isang bansa sa pagbubuo, pagtataguyod at pagpapabuti ng ating kakayahan sa paghahanda para sa, pagpoprotekta laban sa, pagtugon sa, pag-ahon mula sa, at pagbabawas ng, lahat ng panganib.

Sundan ang FEMA online sa www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.twitter.com/femaspox, www.facebook.com/fema at www.youtube.com/fema. Sundan din ang mga aktibidad ni Administrador Brock Long sa  www.twitter.com/fema_brock.

Para lamang sangguinian ang mga link ng social media na ibinibigay. Hindi ine-endorse ng FEMA ang anumang website, kompanya o aplikasyon na hindi pag-aari ng gobyerno.

 

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00