Main Content

Programang Transitional Sheltering Assistance Pinahaba ng FEMA sa New York

Release date: 
07/05/2013
Release Number: 
229

New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 30 araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel.

Pinahabaan ang petsa ng pag-checkout ng TSA hanggang Agosto 6, 2013. Tatawagan ng FEMA ang mga kwalipikadong aplikante para sa bagong palugit para abisuhan sila tungkol sa bagong petsa ng pag-checkout.

Ang pansamantalang programang Transitional Sheltering Assistance ay nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas sa Hurricane Sandy na lubhang nasira o tuluyang nawasak ang mga bahay na manatili sa hotel para sa limitadong panahon. Ang singil sa room ay direktang babayaran ng FEMA sa hotel.

Ang palugit ay inaprubahan para matulungan ang mga aplikanteng kwalipikado pa rin para sa programa na manatili sa mga hotel habang ang FEMA at mga kasamahan nito sa estado at lokal na pamahalaan ay humahanap ng mga pangmatagalang solusyon sa pabahay. Lahat ng aplikante ng TSA na kasalukuyang tumutuloy sa mga hotel ay tatasahan para sa nagpapatuloy na pagkakwalipikado.

Patuloy na nakikipagtulungan ang FEMA sa mga pang-estado, lokal, at pangboluntaryong kasamahang ahensiya para tulungan ang mga aplikante sa pamamagitan ng mga lingap at komprehensibong paghawak sa mga kaso para matukoy at mailipat sila sa mga mas angkop na pansamantala o pangmatagalang pabahay.

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00