Main Content

Programang Transitional Sheltering Assistance Pinahaba ng FEMA sa New York

Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
224

Programang Transitional Sheltering Assistance Pinahaba ng FEMA sa New York

 

New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 39 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel.

 

Pinahabaan ang petsa ng pag-checkout ng TSA hanggang Hulyo 7. Tatawagan ng FEMA angm ga kwalipikadong aplikante para sa bagong palugit para abisuhan sila tungkol sa bagong petsa ng pag-checkout. Ang mga aplikanteng kwalipikado para sa bagong palugit ay tatasahan para sa patuloy na tulong batay sa kani-kanilang kaso.

 

Ang pansamantalang programang Transitional Sheltering Assistance ay nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas sa Hurricane Sandy na lubhang nasira o tuluyang nawasak ang mga bahay na manatili sa hotel para sa limitadong panahon. Ang singil sa room ay direktang babayaran ng FEMA sa hotel.

 

Ang palugit ay inaprubahan para matulungan ang mga aplikanteng kwalipikado pa rin para sa programa na manatili sa mga hotel habang ang FEMA at mga kasamahan nito sa estado at lokal na pamahalaan ay humahanap ng mga pangmatagalang solusyon sa pabahay.

 

Patuloy na nakikipagtulungan ang FEMA sa mga pang-estado, lokal, at pangboluntaryong kasamahang ahensiya para tulungan ang mga aplikante sa pamamagitan ng mga lingap at komprehensibong paghawak sa mga kaso para matukoy at mailipat sila sa mga mas angkop na pansamantala o pangmatagalang pabahay.

 

Para malaman ang higit pa tungkol Pampublikong Tulong ng FEMA, bumisita sa: fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit at dhses.ny.gov/oem/recovery. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon ng New york mula sa sakuna, bumisita sa fema.gov/SandyNY, twitter.com/FEMASandy, facebook.com/FEMASandy at sa fema.gov/blog.

 

###

 

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib. Ang ayuda sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, husay sa wikang English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa numerong 800-462-7585.

Last Updated: 
05/29/2013 - 08:58