Main Content

Mga Disaster Recovery Center papalitan ng mga Disaster Loan Outreach Center sa County ng Nassau at Suffolk

Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
215

NEW YORK – Apat na mga Disaster Recovery Center sa county ng Nassau at Suffolk ang magiging mga Disaster Loan Outreach Center simula alas-9 ng umaga, Miyerkules, Mayo 1.

Ang mga center na pinapatakbo ng U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo), ay bukas nang Lunes hanggang Biyernes, alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, at Sabado, alas-9 ng umaga hanggang ala-3 ng hapon.

Ang isang disaster loan outreach center ay nakatuon sa mga pondong kinakailangan para sa pangmatagalang muling pagtatayo at panunumbalik. Ang mga may-ari ng bahay, nangungupahan at negosyo ay maaaring makipag-usap nang isa-isa sa mga kinatawan ng SBA. Ang mga epesyalista mula sa Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya o FEMA) ay magagamit rin.

Sa mga center na ito:

  • Ang mga negosyo anuman ang laki at ilang mga hindi kumikitang samahan (nonprofits) na mayroon o walang pisikal na pinsala ay maaaring mag-apply para sa isang Economic Injury Disaster Loan (EDIL), isang pautang na kapital para sa mga problema sa cash flow (kinita at ginastos) na may kaugnayan sa sakuna.
  • Maaaring tingnan ng mga negosyo, may-ari ng bahay at nangungupahan ang lagay ng o magtanong ng anumang katanungan tungkol sa kanilang aplikasyon sa pautang ng SBA para sa sakuna.
  • Maaaring tingnan ng mga aplikante ang lagay ng kanilang pagpaparehistro sa FEMA at makakuha ng paglilinaw sa anumang natanggap na kasulatan.

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga lugar na papalitan ng mga Disaster Loan Outreach Center:

Mga Disaster Recovery Center papalitan ng mga Disaster Loan Outreach Center sa County ng Nassau at Suffolk – Pahina 2


COUNTY

ADDRESS

Nassau County

Recreation Center and Ice Arena

700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY 11561

Nassau County

Island Park Village Hall paradahan ng (LIRR)

127 Long Beach Rd., Island Park, NY 11558

Nassau County

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East, Seaford, NY 11783

County ng Suffolk

Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd., Copiague, NY 11726

Para sa tulong sa aplikasyon sa pautang ng SBA para sa sakuna, tawagan ang SBA Disaster Customer Service Center sa 800-659-2955 (TTY sa 800-877-8339) o magpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York sa sakuna, bisitahin ang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Ang layunin ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumugon upang matiyak na bilang isang bansa tayo ay magkasamang nagtutulungan upang bumuo, magpanatili, at pahusayin ang ating kakayahan upang maghanda, protektahan laban sa, tumugon, manumbalik mula sa, at bawasan ang lahat ng mga panganib.

Ang tulong para sa panunumbalik ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kakayahan sa Ingles o pang-ekonomikong katayuan. Kung kayo o ang isang taong kilala ninyo ay diniskrimina, tumawag sa FEMA nang walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa 800-462-7585.

Hindi hinihiling ng pansamantalang tulong ng FEMA sa pabahay at ng mga tulong na salapi para sa mga gastos sa pampublikong sasakyan, gastos na medikal at ukol sa ngipin, at gastos sa lamay at libing na mag-apply ang mga indibiduwal para sa isang pautang ng SBA. Gayunpaman, ang mga aplikanteng makakatanggap ng mga aplikasyon para sa pautang ng SBA ay dapat isumite ang mga ito sa mga opisiyal ng SBA para sa pautang upang maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na pag-aari, pagsasaayos o pagpapalit sa sasakyan, at mga gastos sa paglilipat at pagtatago (storage).

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00