Main Content

Ilang araw na lang ang natitira para bisitahin ng mga nakaligtas ang 4 na Disaster Recovery Center sa NYC

Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
214

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagong Sandy ay mayroong hanggang Abril 30 upang bisitahin ang apat na Disaster Recovery Center sa New York City.

Ang mga espesyalista mula sa Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensiya o FEMA) at ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) ay nariyan upang magbigay ng:

  • Patnubay tungkol sa panunumbalik sa sakuna
  • Lagay ng mga aplikasyon na ipinoproseso ng FEMA
  • Paglilinaw ng anumang natanggap na kasulatan
  • Mga referral sa mga ahensiya na maaaring magbigay ng karagdagang tulong
  • Impormasyon sa pautang ng SBA para sa sakuna

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga Disaster Recovery Center na magagamit hanggang Martes, Abril 30:

COUNTY

ADDRESS

ORAS:

Lunes hanggang Biyernes

ORAS: Sabado

County ng Kings

Paradahan ng MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon

County ng Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon

County ng Queens

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon

County ng Richmond

Kia sa Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon

Ilang araw na lang ang natitira para bisitahin ng mga nakaligtas ang 4 na Disaster Recovery Center sa NYC

Pahina 2

Maaaring tingnan ng mga nakaligtas ang lagay ng kanilang pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagtawag sa linya ng FEMA para sa tulong sa 800-621-3362 (mayroong magagamit na 711 Relay o Video Relay Services) o TTY sa 800-462-7585. Magagamit ang Linya para sa tulong nang alas-7 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi EDT, pitong araw sa isang linggo. Maaari ring bisitahin ng mga aplikante ang DisasterAssistance.gov o gamit ang smartphone o tablet sa m.fema.gov para sa karagdagang impormasyon.

Para sa tulong sa aplikasyon sa pautang ng SBA para sa sakuna, tawagan ang SBA Disaster Customer Service Center sa 800-659-2955 (TTY sa 800-877-8339) o magpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York sa sakuna, bisitahin ang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Ang layunin ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumugon upang matiyak na bilang isang bansa tayo ay magkasamang nagtutulungan upang bumuo, magpanatili, at pahusayin ang ating kakayahan upang maghanda, protektahan laban sa, tumugon, manumbalik mula sa, at bawasan ang lahat ng mga panganib.

Ang tulong para sa panunumbalik ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kakayahan sa Ingles o pang-ekonomikong katayuan. Kung kayo o ang isang taong kilala ninyo ay diniskrimina, tumawag sa FEMA nang walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa 800-462-7585.

Hindi hinihiling ng pansamantalang tulong ng FEMA sa pabahay at ng mga tulong na salapi para sa mga gastos sa pampublikong sasakyan, gastos na medikal at ukol sa ngipin, at gastos sa lamay at libing na mag-apply ang mga indibiduwal para sa isang pautang ng SBA. Gayunpaman, ang mga aplikanteng makakatanggap ng mga aplikasyon para sa pautang ng SBA ay dapat isumite ang mga ito sa mga opisiyal ng SBA para sa pautang upang maging karapat-dapat para sa tulong na sumasakop sa personal na pag-aari, pagsasaayos o pagpapalit sa sasakyan, at mga gastos sa paglilipat at pagtatago (storage).

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00