Main Content

Pinalawig ng FEMA ang Transitional Sheltering Assistance na programa sa New York

Release date: 
04/24/2013
Release Number: 
211

NEW YORK – Ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya o FEMA), sa kahilingan ng Estado ng New York, ay inaprubahan ang 28-araw na palugit sa Transitional Sheltering Assistance (TSA) na programa, na nagbibigay pahintulot sa mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy na hindi makakabalik sa kanilang mga tahanan na manatili sa mga kalahok na hotel.

Ang petsa sa pag-checkout sa TSA, na kamakailangang pinalawig sa Mayo 1, ay pinalawig muli sa Mayo 29. Tatawagan ng FEMA ang mga aplikanteng karapat-dapat para sa bagong pagpapalawig upang abisuhan sila tungkol sa petsa ng pag-checkout.

Ang pansamantalang Transitional Sheltering Assistance na programa ay pinahihintulutan ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy na ang mga bahay ay malubhang napinsala o nasira na manatili sa isang hotel para sa isang limitadong panahon. Ang halaga ng kuwarto ay direktang binabayaran ng FEMA sa hotel.

Ang pagpapalawig ay inaprubahan upang tulungan ang mga aplikante na karapat-dapat pa rin para sa programa upang mamalagi sa mga hotel habang nagtutulungan ang FEMA at ang mga pang-estado at lokal na katuwang nito upang kilalanin ang mga solusyon sa pangmatagalang pabahay. Ang lahat ng mga aplikante ng TSA na kasalukuyang namamalagi sa mga hotel ay sinusuri para sa patuloy na pagiging karapat-dapat.

Ang FEMA ay patuloy na nagtatrabaho sa pakikipagtulungan sa mga lokal, pang-estado, panlipi at boluntaryong ahensiya na katuwang upang tulungan ang mga aplikante sa pamamagitan ng outreach at komprehensibong panlipunang gawain (casework) upang kilalanin at ilipat sila sa mas naaangkop na pansamantala o pangmatagalang pabahay.

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, bisitahin ang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

 

###

Pinalawig ng FEMA ang Transitional Sheltering Assistance na programa sa New York – Pahina 2

Ang layunin ng FEMA ay upang suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumugon upang matiyak na bilang isang bansa tayo ay magkasamang nagtutulungan upang bumuo, magpanatili, at pahusayin ang ating kakayahan upang maghanda, protektahan laban sa, tumugon, manumbalik mula sa, at bawasan ang lahat ng mga panganib.

Ang tulong para sa panunumbalik ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kakayahan sa Ingles o pang-ekonomikong katayuan. Kung kayo o ang isang taong kilala ninyo ay diniskrimina, tumawag sa FEMA nang walang bayad sa 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY tumawag sa 800-462-7585.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00