Federal Emergency Management Agency

FEMA, MGA PEDERAL NA KATUWANG AT MGA BOLUNTARYO AY NASA NEW YORK PA RIN

Main Content
Release date: 
04/16/2013

FEMA, MGA PEDERAL NA KATUWANG AT MGA BOLUNTARYO AY NASA NEW YORK PA RIN

Bagaman ang Abril 13 na huling araw sa pagpaparehistro ay lumipas na, ang FEMA at mga katuwang nito, kasama ang U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan ng Estados Unidos sa Maliit na Negosyo) at napakaraming mga boluntaryong ahensiya, ay nananatili sa New York at magpapatuloy na tulungan ang mga nakaligtas hanggang matapos ang trabaho.

 

MANATILING MAY UGNAYAN SA FEMA

 

Habang nagpapatuloy ang proseso ng panunumbalik, dapat abisuhan ng mga nakaligtas sa Bagyong Sandy ang FEMA kapag:

 • Magpapalit kayo ng mga pangunahing numero ng telepono. Ang maganda at maaasahang impormasyon sa pakikipag-ugnayan – tulad ng numero sa trabaho o ng cellphone – ay mahalaga;
 • Lilipat kayo sa ibang tirahan o papalitan ang kasalukuyang tirahan;   
 • Makakakuha kayo ng isang sulat mula sa FEMA at mayroong mga katanungan tungkol dito;
 • Makakatanggap kayo ng isang bayad ng seguro;
 • Nais ninyong tingnan ang lagay ng inyong aplikasyon; o
 • Nais ninyong magdagdag ng impormasyon para sa direktang deposito.

LINYA NG FEMA PARA SA TULONG

 • Maaaring tawagan ng mga aplikante ang Linya ng FEMA para sa Tulong sa 800-621-3362 (Boses, 7-1-1/Relay) o TTY sa 800-462-7585 para i-update ang FEMA tungkol sa inyong sitwasyon o magtanong ng mga katanungan. Bukas ang linyang ito ng alas-7 ng umaga hanggang alas-10 ng gabi EDT, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

 

 • Ang linya ng FEMA para sa tulong ay nagbibigay ng mga nagsasalita sa mahigit sa 40 mga wika para sagutin ang inyong mga katanungan, i-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan o tingnan ang lagay ng inyong aplikasyon. Tumawag sa 800-621-3362 o TTY sa 800-462-7585 at piliin ang Opsyon 2 para sa Espanyol o Opsyon 3 para sa ibang mga wika.

 

MAYROONG MAGAGAMIT NA TULONG NG U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION (PANGASIWAAN NG ESTADOS UNIDOS SA MALIIT NA NEGOSYO)

 

Ang SBA ay nariyan para sagutin ang mga katanungan tungkol sa mga pautang sa sakuna na may mababang interes para sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan o negosyo. 

 

 • Ang numero ng SBA Disaster Customer Service Center ay 800-659-2955

(TTY sa 800-877-8339).

 • Mayroon ring makukuhang tulong ng SBA sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pamamagitan ng pagbisita sa sba.gov.
 • Bumisita sa isang Disaster Loan Outreach Center o isang Business Recovery Center. Upang mahanap ang pinakamalapit na center at para sa mga update ng lagay ng aplikasyon, tumawag sa 800-659-2955 (TTY sa 800-877-8339).

 

 

WALONG DISASTER RECOVERY CENTER ANG NANANATILING BUKAS

 

 • Maaaring sagutin ng mga kinatawan ng FEMA at SBA ang mga katanungan sa bawat disaster recovery center.

 

Kings

Paradahan ng MCU

1904 Surf Ave.

Brooklyn, NY 11224

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

Nassau

Recreation Center and Ice Arena

700 Magnolia Blvd.

Long Beach, NY 11561

 

Mga karaniwang oras: alas-11 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

Bulwagan ng Island Park Village

Paradahan ng (LIRR)

127 Long Beach Rd.

Island Park, NY 11558

 

Mga karaniwang oras: alas-11 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East

Seaford, NY 11783

 

Mga karaniwang oras: alas-11 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

 

Queens

Fort Tilden Park

415 State Rd.

Breezy Point, NY 11697

 

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

Arverne by the Sea

68-20 Rockaway Beach Blvd.

Arverne, NY 11692

 

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

Richmond

Kia sa Staten Island

1976 Hylan Blvd.

Staten Island, NY 10306

 

Mga karaniwang oras: alas-9 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

 

Suffolk

Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd.

Copiague, NY 11726

 

Mga karaniwang oras: alas-11 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes

alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon, Sabado

Last Updated: 
04/19/2013 - 08:48
Back to Top