Main Content

Dapat sagutan at ipasa ng mga nangungupahan ang mga application sa SBA

Release date: 
03/18/2013
Release Number: 
190

NEW YORK – Maaaring kwalipikado ang mga nangungupahan sa New York para sa mga karagdagang kaloob mula sa Federal Emergency Management Agency. Para malaman kung kwalipikado ang mga nangungupahan, kailangan nilang sagutan at isumite ang kani-kanilang application para sa pautang mula sa U.S. Small Business Administration.

 

Walang may kinakailangang tumanggap ng pautang ng SBA para sa sakuna. Ngunit ang impormasyong ibibigay sa loan application na iyon ay maaaring gamitin para makatulong na matukoy ang pagkakwalipikado para sa maraming programa ng FEMA na makatutulong sa mga nangungupahan na muling buuhin ang kani-kanilang mga buhay.

 

"Ang mga nangungupahan ay mahigpit na nakatahi sa tela ng New York at ang kanilang muling pagbangon ay napakahalaga para sa muling pagbangon ng lungsod,” ayon kay Michael F. Byrne, federal coordinating officer ng FEMA sa New York. “Maraming nangungupahan ang nakapagrehistro sa FEMA at marami sa kanila ang tumatanggap ngayon ng tulong.”

 

Ang mga nangungupahan, katulad ng mga may-ari ng tahanan, ay maaaring kwalipikado sa Other Needs Assistance (Tulong para sa Iba Pang Pangangailangan) ng FEMA, na dinisenyo para tulungan ang mga nakaligtas na may mga pangangailangang nakaseguro o di-nakaseguro at mga napakaimportanteng pangangailangang dulot ng sakuna. Mahalagang maunawaan ng mga nakaligtas na kailangan nilang sagutan at ibalik ang kanilang mg loan application sa SBA upang maging kwalipikado para sa mga kaloob na Other Needs Assistance (Tulong para sa Iba Pang Pangangailangan).

 

Magagamit ang mga kaloob na ito para sa:

  • Pamalit o pangpakumpuni ng mga kinakailangang personal na ari-arian na nawala o nasira sa sakuna, mga bagay-bagay sa tahanan katulad ng mga muwebles o kagamitan de-kuryente, at kasangkapan at gamit na kinakailangan ng mga self-employed (hindi namamasukan) para sa kani-kanilang mga trabaho.
  • Mga pangunahing sasakyan at aprubadong ikalawang sasakyan na nasira ng sakuna
  • Panggastos na pang-medikal at dental na kaugnay ng sakuna

Dapat sagutan at ipasa ng mga nangungupahan ang mga application sa SBA – Pahina 2

 

  • Panggastos na pamburol at panlibing na kaugnay ng sakuna

 

Ang mga nangungupahan na nais kumuha ng SBA loan ay maaaring kwalipikadong makakuha ng pautang na aabot ng $40,000 para sa mga personal na ari-ariang nawala.

 

Ang deadline para mag-apply para sa tulong ng FEMA o pautang na pangsakuna ng SBA ay Marso 29, 2013.

 

Isang madali at mabilis na paraan para punan ang application ay online, gamit ang electronic loan application ng SBA. Magtungo sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Mas maraming impormasyon ang makukuha sa pagtawag sa toll-free na numero ng Disaster Customer Service Center ng SBA, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Ang tulong ay makukuha rin sa pamamagitan ng pagpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pagbisita sa www.sba.gov.

                                                         

Maaaring magrehistro ang mga indibidwal sa FEMA nang online sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov. Maaari rin tumawag ang mga aplikante sa numerong 800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay) o

TTY 800-462-7585. May mga operator para sa maraming wika.  Para sa mga wikang bukod pa sa English at Spanish tawagan ang toll-free na Language Assistance Line ng FEMA sa numerong 866-333-1796. Bukas ang mga linya ng telepono mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. EDT, pitong araw isang linggo.

 

###

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

 

Hindi hinihingi ng tulong ng FEMA sa pansamantalang pabahay at mga kaloob para sa mga gastusing pampublikong transportasyon, gastusing pang-medikal at dental, at mga gastusing pamburol at pagpapalibing na mag-apply ang mga indibidwal para sa pautang na SBA. Gayunpaman, ang mga aplikanteng tatanggap ng application para sa pautang ng SBA ay kinakailangang isumite ang mga ito sa mga loan officer ng SBA para maging karapat-dapat para sa tulong na sumasaklaw sa personal na ari-arian, pagpapakumpuni o pagpapalit ng sasakyan, at mga gastusin sa paglilipat at pag-iimbak.

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 11:20