Federal Emergency Management Agency

Pahina ng Katotohanan: HMGP vs. CDBG

Main Content
Release date: 
03/15/2013
Release Number: 
27

HMGP  vs. CDBG 

Hazard Mitigation Grant Program  ng FEMA– HMGP

 • Kasunod ng isang pagdeklara sa malaking sakuna, nagbibigay ang FEMA ng mga naiaayon na kaloob (grant) para sa mga proyektong dapat na magbigay ng pangmatagalang solusyon sa isang partikular na panganib. Hindi maaaring mag-apply ang mga indibidwal at negosyo sa estado o sa FEMA, ngunit maaaring mag-apply ang mga lokal na pamahalaan o mga pribadong nonprofit na organisasyon na ang makikinabang ay isang indibidwal o negosyo.

Community Development Block Grant Program ng HUD – CDBG

 • Nagbibigay ang HUD ng mga naiaayon na kaloob para matulungan ang mga lungsod, county, at estado na makabangon mula sa mga sakunang idineklara ng Presidente lalo na sa mga lugar na may mababa hanggang katamtamang halaga ng kinikita. Ang mga indibidwal ay hindi kwalipikado para sa mga block grant. Kwalipikado ang estado at lokal na pamahalaan para sa mga block grant na mapapakinabangan ng mga indibidwal at negosyo na may mga di-nasasapatang pangangailangan para sa muling pagbangon.

Paano maaaring gamitin ang mga kaloob na HMGP:

 • Mga pagbili/paglipat ng mga ari-arian (mga buyout)
  • Pagbili ng mga tahanang binabaha mula sa mga pumapayag na may-ari at ibinabalik ang ari-arian para maging bakanteng lote. Ang bahay ay sinisira o inililipat, at ang pamahalaan ang magiging bagong may-ari ng lupa.
  • Ang mga buyout ay pawang kusang-loob lang sa panig ng mga may-ari at ang nagpapatupad ng programa ay ang estado.
 • Pag-angat sa mga gusaling binabaha
 • Pagpapatibay (retrofit) sa mga gusali para mapaliit ang posibleng pagkasira mula sa mga sakuna
 • Mga proyektong nakababawas sa pagbabaha sa isang lugar

 

Paano maaaring gamitin ang mga kaloob na CDBG:

 • Mga estado at munisipalidad ang nagpapasya kung anu-anong proyekto ang paggagamitan ng mga kaloob mula sa CDBG.

 

 • Nagbibigay ang programang CDBG ng New York ng tulong pinansiyal sa mga kwalipikadong lungsod, bayan, at nayon na makabuo ng mga kapaki-pakinabang na komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng disente, at abot-kayang pabahay at naaangkop na kapaligirang natitirhan, pati na ng mga lumalagong pagkakataong kumita, pangunahin na para sa mga taong maliit o katamtaman ang kinikita.

 

 • Sinusuportahan ng programa ang mga aktibidad o proyektong napapakinabangan ng ,ga pamilyang maliit o katamtaman ang kinikita; gumagawa ng mga pagkakataong makapagtrabaho ang mga taong maliit o katamtaman ang kinikita; nakapipigil o nakatatanggal ng karukhaan at pagkasira; o tumutugon sa pangangailangang komunidad na nagbabadya ng nakamamatay o napipintong banta sa kalusugan o kapakanan ng komunidad

 

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 13:29
Back to Top