Main Content

Dalawang linggo na lang ang natitira upang magrehistro sa FEMA

Release date: 
03/15/2013
Release Number: 
188

NEW YORK – Ang mga nakaligtas mula sa Bagyong Sandy ay mayroon pang dalawang linggo upang magrehistro sa posibleng tulong sa sakuna at ibalik ang mga aplikasyon tungkol sa mababang interest na utang sa U.S. Small Business Administration.

Ang huling araw para sa dalawa ay Marso 29.

Ang FEMA ay humihikayat sa lahat na nawalan mula sa Bagyong Sandy na magrehistro, kabilang ang mga may inshurans.  Maaaring hindi takpan ng inshurans ang mga nawalan.

Ang 13 napiliang kawnti ay: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster at Westchester.

Ang tulong sa sakuna mula sa FEMA para sa mga indibidwal at mga pamilya ay maaaring isama ang salapi para sa tulong sa pang-upa, mahalagang  ayusin sa bahay, personal na pag-aari at iba pang malubhang mga pangangailangan na ugnay sa sakuna na hindi matatakpan ng inshurans.

Maraming paraan upang magrehistro:

  • Online sa www.DisasterAssistance.gov.
  • Mula sa smartphone o tablet, pumunta sa m.fema.gov o i-download ang FEMA app.
  • Mula sa telepono, 800-621-3362 (Boses, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585.
  • Ang mga libreng numero ay namamalakad mula sa 7 a.m. hanggang sa 10 p.m. EDT pitong araw ng linggo hanggang sa karagdagang abiso.

Ang mga nakaligtas na tumatanggap ng mababang interest sa aplikasyon ng utang  sa sakuna mula sa SBA pagkatapos magrehistro sa FEMA ay dapat tapusin at ibalik ang aplikasyon kahit na wala silang balak na tanggapin ang utang. Kapag natapos ang aplikasyon, ang mga aplikante ay maaaring maging karapatdapat sa mga karagdagang pamigay mula sa FEMA. Kapag hindi itinapos at hindi ibinalik ang mga aplikasyon, ang mga nakaligtas ay may potensyal na iwanan ang salapi sa pangrikubre mula sa sakuna sa la mesa.

Dalawang linggo na lang ang natitira upang magrehistro sa  FEMA - pahina 2

Ang simple at mabilis na paraan upang matapos ang aplikasyon ng utang sa sakuna ay sa online, gamitin ang SBA elektronik na aplikasyon sa utang.  Pumunta sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Ang mga aplikante ay maaaring makatanggap ng update ng katayuan ng kanilang aplikasyon sa pagtawag sa 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Ang mga kinatawan ng customer service ng SBA ay maaaring mag-ishu o tumanggap ng mga aplikasyon ng mababang interest ng utang sa sakuna at magsagot ng mga tanong sa lahat ng mga   New York State/FEMA sentro ng pangrikubre at SBA sentro ng pangrikubre sa mga may negosyo at mga sentro ng outreach sa utang dahil sa sakuna.  Upang humanap ng pinakamalapit na sentro sa pangrikubre, bumisita sa www.sba.gov o tumawag sa  800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Para sa karagadagang impormasyon sa pangrikubre ng New York mula sa sakuna, bumisita sa www.fema.gov/sandy-tagalog, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Ang misyon  ng FEMA ay tumangkilik sa mga kababayan at unang mga tumugon upang matiyak na bilang isang bansa, magkakasama tayong magtratrabaho upang magtayo, mapagtuluyin, at mapabuti ang ating kakayahan para maghanda, ipagtanggol laban sa, tumugon, makabawi, at pagaanin ng pagbabaka-sakali.

Ang tulong sa pagbawi dahil sa kalamidad ay makukuha nang walang kabuluhan dahil sa lahi,kulay, kasarian, relihiyon, pagkamamayan, idad, kapansanan, karunungan ng Ingles, o pang-ekonomiyang katayuan. Kung kayo o mayroong kayong kilala na pinagtanggihan dahil dito, tumawag sa libreng numero ng FEMA sa  1- 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY, tumawag sa 800-462-7585.

Ang pagsamantalang tulong sa housing ng FEMA at pamigay para sa mga gastos sa pampublikong sasakyan, panggamot at pangdentista, at pangpyunerarya’t pamburol ay hindi

nangangailangang mag-aply ng pautang sa SBA. Gayunman, ang mga may kahilingan na tumatanggap ng SBA aplikasyon sa utang ay dapat itong ibigay sa  SBA loan officers para maging karapat-dapat sa pagtulong upang matakpan ang pangsariling ari-arian, pag-ayos o pagpalit ng sasakyan at gastos sa paglipat at imbakan.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00