Main Content

FEMA helpline nag-aalok ng maraming serbisyo sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York

Release date: 
03/12/2013
Release Number: 
186

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na nakapagrehistro sa Federal Emergency Management Agency para sa tulong pangsakuna ay maaaring makinabang sa maraming serbisyong makukuha sa pamamagitan ng FEMA helpline, 800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585.

Matitingnan ng mga nakaligtas ang status ng kani-kanilang mga application, mai-update ang kanilang impormasyon sa pagkontak, at alamin kung paaong nakakaapekto ang kanilang insurance sa tulong ng FEMA.

Maaari rin tawagan ng mga nakaligtas ang helpline para:

  • Mag-update ng impormasyon ng seguro (insurance)
  • Tumanggap ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagsisiyasat ng tahanan
  • Maglagay o magtanggal ng pangalan ng taong inatasang magsalita para sa aplikante
  • Alamin kung kailangan ng FEMA ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang hinahabol (claim)
  • I-update ang FEMA tungkol sa kalagayan ng pabahay ng aplikante
  • Malaman kung paanong mag-apela para sa desisyong ibinigay ng FEMA
  • Makakuha ng kasagutan para sa iba pang katanungan na maaaring mayroon sila tungkol sa kanilang application

Ang mga oras ng helpline ay 7 a.m. hanggang 10 p.m. EDT, pitong araw sa isang lingo hanggang sa may abisong ilabas. May mga operator na nagsasalita ng higit sa isang wika.  Para sa mga wikang bukod sa English at Spanish tawagan ang toll-free na Language Assistance Line sa numerong 866-333-1796. Maaari rin bumisita ang mga nakaligtas sa DisasterAssistance.gov o m.fema.gov.

Ang deadline para magrehistro para sa posibleng tulong pangsakuna ay Marso 29, 2013. Nag-aalok ang FEMA ng tulong pinansiyal sa mga kwalipikadong nakaligtas sa mga sakunang idineklara ng pamahalaang pederal para masagot ang mga kawalan at importanteng gastusing hindi protektado ng seguro at ng iba pang paraan.

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon ng New York mula sa sakuna, bumisita sa www.fema.gov/sandy-tagalog, Twitter.com/FEMASandy, Facebook.com/FEMASandy at FEMA.gov/blog.

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00