Main Content

Programang Transitional Sheltering Assistance Pinahaba ng FEMA sa New York

Release date: 
03/07/2013
Release Number: 
183

New York – Inaprubahan ng Federal Emergency Management Agency, sa kahilingan ng Estado ng New York, ang karagdagang 14 na araw para sa programang Transitional Sheltering Assistance (TSA), na nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas mula sa Hurricane Sandy na hindi makabalik sa kani-kanilang mga tahanan na makatuloy sa mga lumalahok na hotel.

 

Ang bagong petsa ng pag-checkout para sa mga nasa programang TSA ay Marso 24, 2013. Tinatawagan ng FEMA ang mga aplikanteng kwalipikado para sa palugit para abisuhan sila tungkol sa bagong petsa ng pag-checkout.

 

Ang pansamantalang programang Transitional Sheltering Assistance ay nagpapahintulot sa mga kwalipikadong nakaligtas sa Hurricane Sandy na lubhang nasira o tuluyang nawasak ang mga bahay na manatili sa hotel para sa limitadong panahon. Ang singil sa room at buwis ay direktang babayaran ng FEMA sa hotel.

 

Ang palugit ay inaprubahan para matulungan ang mga aplikanteng kwalipikado pa rin para sa programa na manatili sa mga hotel habang ang FEMA at mga kasamahan nito sa estado at lokal na pamahalaan ay humahanap ng mga pangmatagalang solusyon sa pabahay. Lahat ng aplikante ng TSA na kasalukuyang tumutuloy sa mga hotel ay tatasahan para sa nagpapatuloy na pagkakwalipikado.

 

Patuloy na nakikipagtulungan ang FEMA sa mga pang-estado, lokal, at pangboluntaryong kasamahan para tulungan ang mga aplikante sa pamamagitan ng mga lingap at komprehensibong paghawak sa mga kaso para matukoy at mailipat sila sa mga mas angkop na pansamantala o pangmatagalang pabahay.

 

Ang mga pagkain, pagtawag sa telepono at iba pang maliliit na singil ay hindi sasagutin, at pananagutan ng mga aplikante ang anumang singil sa panunuluyan na hihigit sa pinahihintulutang allowance. Hindi babayaran ng programa ang mga naunang naipong gastos sa hotel.

 

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/sandy-tagalog, //twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

 

###

 

Ang tulong na pangsakuna ay magagamit nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, husay sa English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang ibang taong kilala mo ay naging biktima ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa  TTY tumawag sa 800-462-7585. Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00