Main Content

Mga Paghahabol sa NFIP para sa Pagbaha sa NY Kaugnay ng Sandy

Release date: 
03/04/2013
Release Number: 
24

Sa paglipas ng Hurricane Sandy, libu-libong taga-New York ang nagsipaghain ng claim para sa insurance sa pagbabaha. Habang marami sa mga policy holder ang nakatangap na ng katanggap-tanggap na kabayaran, maaaring hindi pa nakatatanggap ang iba. Ang mga policy holder na nananatiling hindi nakakokolekta ay dapat sundin ang mga sumusunod na hakbang:

                      

Punan ang mga puwang

  • Kung hindi mo pa ito nagagawa, magbigay ng mga litrato ng nasira mong ari-arian, kasama na ang mga itinapon na bagay, nasira sa imprastraktura at standing water level (karaniwang taas ng tubig sa lugar).
  • Gumawa o mag-update ng lista ng mga nasira o nawala mong gamit, kasama na ang petsa ng pagbili, halaga at resibo ng bawat isa, kung maaari. Kung may mga bagay na nawawala o mali ang pagkakadeklara sa ulat ng adjuster, pinahihintulutan ng National Flood Insurance Program na magkaroon ka ng pagkakataong makapaghain ng karagdagang claim. Ang proseso sa karagdagang claim ay matatagpuan sa NFIP Claims handbook nang online sa www.floodsmart.gov/toolkits/flood/downloads/f687_claimshandbook_feb09.pdf
  • Kung nakatanggap ka ng mga bid para sa pagkukumpuni mula sa contractor, ibigay ito sa iyong adjuster dahil isasaalang-alang ang mga ito sa paghahanda ng estimate sa nasira. Kung ang estimate sa nasira ay natapos na at may mga bagay na nawawala, sundan ang proseso ng karagdagang claim at isama ang anumang estimate at resibo ng contractor.
  • Kung palipat-lipat ka ng tinutuluyan, tiyakin na nasa iyong ahente ang kasalukuyan mong impormasyon sa pagkontak.
  • Idokumento ang proseso ng iyong paghahabol (claim). Sa bawat hakbang, dapat ay mag-ingat ka ng malinaw na record ng mga pagsubok mong maresolba ang mga problema. Isulat ang mga pangalan at posisyon, petsa ng pakikipag-usap, impormasyon sa pagkontak at mga detalye ng inyong pag-uusap. 

 

Mag-follow up

  • Hinihingi ng patakaran ng NFIP na magbigay ang mga policy holder ng nilagdaang katibayan ng kawalan sa loob ng 60 araw. Karaniwang ginagawa ng mga adjuster ang prosesong ito bilang kagandahang-loob. Hinihingi ng probisyon sa patakaran ng NFIP na bayaran ng kompanya ng seguro (insurance) ang mga claim sa loob ng 60 araw ng

Mga Paghahabol sa NFIP para sa Pagbaha sa NY Kaugnay ng Sandy - Pahina 2

pagtanggap sa katibayan ng kawalan ng policy holder o sa loob ng 90 araw makalipas na matanggap ang ulat ng adjuster (kung wala ang katibayan ng kawalan). Sa ilang matinding pagbabaha, katulad ng mga pagbabahang dala ng Hurricane Sandy, maaaring magbigay ng palugit ang FEMA. Para sa Hurricane Sandy, ang limit na ito ay pinalugitan nang: Ang nasasaklawang kawalan ay mababayaransa lalong madaling panahong magagawa makaraang matanggap ng tagapagseguro at napag-aralan ang ulat ng adjuster. Para mabigyan ng sapat na panahon ang mga policy holder na matasa ang nawala sa kanila at magkaroon ng pagkakataon na humingi ng karagdagang karaniwang bayad mula sa seguro, mayroong isang taon ang mga policy holder mula sa petsa ng pagkawala na magsumite ng katibayan ng kawalan. Ito ay pinahabaan mula sa karaniwang 60-araw na haba ng panahon dahil sa maliliit na bagay.

  • Kapag kinakausap ang iyong ahente o adjuster, humingi ng takdang panahon para sa susunod na hakbang ng proseso. Kung tumatagal nang higit sa karaniwan ang proseso, mag-follow up sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.
  • Ang mga numero ng telepono ng mga kompanyang nagtatakda ng patakaran para sa mga protektado ng seguro sa pamamagitan ng National Flood Insurance Program ay makukuha online sa www.nfipiservice.com/storm_sandy.html.

 

Karagdagan pang magagawa mo

  • Kung naniniwala kang nagkamali ang iyong kompanya ng seguro sa pagbayad ng iyong claim o nagbigay sa iyo ng nasusulat na patanggi sa iyong claim o bahagi nito, maaari mong sundin ang proseso ng pag-apela na may apat na hakbang mula sa National Flood Insurance Program. Ang impormasyon sa mga apela ay kasama sa iyong policy at online sa www.floodsmart.gov/toolkits/flood/downloads/AppealingFloodInsuranceClaim_FINAL.pdf
  • Inatasan ang New York Department of Financial Services sa pangangasiwa sa industriya ng insurance sa estado at sa proteksiyon ng mga mamimili laban sa panlilinlang. Bilang isang ahensiyang tagapangasiwa, binibigyan ng lisensya ng departamento ang mga ahente, adjuster (pati na mga public adjuster) at kompanya ng insurance para makapagsagawa sila ng mga negosyong kaugnay ng insurance sa New York. Nagbukas ng Storm Sandy hotline ang departamento para tulungan ang mga policy holder sa kabuuan ng proseso ng paghahabol (claim). Ang numero ay 800-339-1759.

 

Makukuha ang karagdagang impormasyon tungkol sa insurance sa pagbabaha sa www.floodsmart.gov o sa pamamagitan ng pagbsita sa mitigation advisor sa isa sa mga disaster recovery center.

 

Lima sa pinakamalalaking bangko at serbisyo sa pautang ng New York ay magkakaroon ng mga kinatawang makapagbibigay ng personal na tulong sa mga may-ari ng tahanan na nagnanais na mabayaran ng seguro para sa Hurricane Sandy mula sa mga Disaster Assistance Center ng Department of Financial Services Marso 4-9. Makukuha ang mga detalye sa //www.governor.ny.gov/press/02282013DFS-Program.

 

###

Last Updated: 
03/28/2013 - 12:24