Main Content

Mga mapagkukunan para sa muling pagbangon at muling pagpapatayo

Release date: 
03/01/2013
Release Number: 
22

 

 

Tulong sa Indibidwal

Ang programang Tulong sa Indibidwal ng FEMA ay nagbibigay ng tulong pinansiyal o direktang tulong sa mga taong may gastusin na may-kinalaman sa sakuna at mga importanteng pangangailangan na hindi nasasapatan ang mga pangangailangang iyon sa pamamagitan ng ibang paraan.

  • Maaaring mabigyan ang mga may-ari ng tahanan ng pansamantalang tulong sa pag-upa hanggang sa makumpuni o muling maitayo ang mga nasirang tahanan.
  • Ang mga kaloob ay magagamit ng mga may-ari ng tahanan para makumpuni ang mga nasira kaugnay ng sakuna na hindi protektado ng seguro (insurance)

Mayroon hanggang Marso 29 ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy na magrehistro para sa tulong mula sa FEMA.

 

Magrehistro nang online sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov.

 

Maaari rin tumawag ang mga kwalipikadong aplikante sa numerong

800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay)

o TTY 800-462-7585.

 

Ang U.S. Small Business Administration

 

Maaaring gamitin ang mga pautang pangsakuna ng SBA para iangat ang isang istraktura o bawasan ang mga pagkasira sa pagbabaha sa hinaharap.

  • Maaaring magkwalipika ang mga may-ari ng tahanan (kasama na ang mga may-ari condo unit o mga co-op) para sa hanggang $200,000 para makumpuni o mapalitan ang mga tahanang nasira ng bagyo.
  • Ang mga may-ari ng tahanan at mga nangungupahan ay maaaring kwalipikado ng hanggang $40,000 para sa pamalit sa personal na ari-arian.
  • Ang mga negosyo at pribadong nonprofit ay maaaring kwalipikadong umutang ng hanggang $2 milyon para kumpunihin o palitan ang mga ari-ariang nasira ng bagyo.

 

Mag-apply online sa https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA o bumisita sa isang Disaster Recovery Center (para matunton ang isang DRC, bumisita sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers o m.fema.gov gamit ang isang tablet o smartphone. Para sa mas maraming impormasyon, tumawag sa numerong 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

 

Ang tulong ay makukuha rin sa pamamagitan ng pagpadala ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov o sa pagbisita sa www.sba.gov.

 

 

National Flood Insurance Program

 

Gayong hindi protektado ng karaniwang homeowner insurance ang pagbaha, importanteng magkaroon ng proteksiyon laban sa mga pagbabaha.

  • Ang mga polisang NFIP ay ibinebenta at pinupunan sa pamamagitan ng maraming pribadong kompanya ng insurance.
  • Ang mga nagmamay-ari ng tahanan na nasa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbabaha (tinatawag na Mga Special Flood Hazard Area) ay kinakailangang bumili ng seguro sa pagbabaha (flood insurance) kung may mortgage (binabayarang sangla) sila na mula sa nagpapautang na nasasailalim sa pamahalaang pederal.
  • Ang isang tahanang para sa isang pamilya ay maaaring iseguro nang hanggang $250,000 para sa pisikal na pagkasira na direktang dulot ng pagbabaha.

 

Nagbibigay ang floodsmart.gov ng FEMA ng impormasyon tungkol sa seguro sa pagbabaha at panganib ng pagbabaha. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa advisory flood hazard data ng New York, bumisita sa region2coastal.com o tumawag sa numerong 888-379-9531.

 

Nadagdagang Gagastusin sa Pagsunod

 

Ang proteksiyong ICC ay bahagi ng maraming patakaran ng <?xml:namespace prefix = st1 />NFIP at nagbibigay ng kabayarang aabot sa $30,000 para makatulong sa pagsagot sa gagastusin ng mga hakbang na makababawas sa panganib ng pagbabaha sa isang gusali.

  • Ang mga paghahabol (claim) sa ICC ay ina-adjust nang hiwalay mula sa anumang paghahabol na inihain sa bisa ng mga Standard Flood Insurance Policy.
  • Para sa mas maraming impormasyon, tawagan ang iyong kompanya ng seguro o tawagan ang NFIP nang toll-free sa numerong 800-427-4661

(TTY 800-427-5593).

 

Hazard Mitigation Grant Program (Programa sa Kaloob para sa Pagbabawas ng Panganib)

 

Nagbibigay ang HMGP ng pera sa estado at lokal na pamahalaan na

muling magtayo ng imprastraktura.  Habang hindi kwalipikadong mag-apply ang mga indibidwal, maaaring mag-apply ang isang kwalipikadong indibidwal ng pondo para sa iyo para mabawasan ang panganib na hinaharap ng iyong tahanan sa bisa ng kanilang kapangyarihan.

 

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa muling pagbangon ng New York mula sa sakuna, bumisita sa:

www.fema.gov/disaster/4085

//twitter.com/FEMASandy,

www.facebook.com/FEMASandy

www.fema.gov/blog

 

 

 

 

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 13:33