Main Content

Mga babasahin para sa Mga Nakaligtas sa Hurricane Sandy

Release date: 
03/01/2013
Release Number: 
26

 

Nagtutulungan ang Federal Emergency Management Agency, mga kasosyong pederal, estado, mga lokal na munisipyo at mga boluntaryong organisasyon para matugunan ang mga pangangailangan sa muling pagbangon ng mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York.

 

Mga Napagkukunan na Sasapat sa Mga Pinakaimportanteng Pangangailangan

 

Disaster Legal Services

 

Nagtatag ang State Bar Association ng New York ng helpline para tulungan sa mga katanungang legag ang mga nakaligtas sa Hurricane Sandy. Tumawag sa 800-699-5636, Lun. - Biy. 9am - 5pm.

 

Tulong Pangsakuna sa Kawalan ng Trabaho (Disaster Unemployment Assistance)

 

Mayroong hanggang Marso 29 ang mga kwalipikadong nakaligtas na mag-apply para sa Tulong Pangsakuna sa Kawalan ng Trabaho. Tumawag sa 888-209-8124

(sa estado) o 877-358-5306 (labas ng estado).

 

Disaster Distress Helpline

 

Ang Disaster Distress Helpline ay nag-aalok ng 24/7/365 pagpapayo sa krisis ng sakuna at suporta sa kaninoman, saanman sa U.S. sa pamamagittan ng toll-free, at multilingual na hotline 800-985-5990. Maaari rin mag-SMS text ng ‘TalkWithUs’ ang mga nakaligtas (para sa English) o ‘Hablanos’ (para sa Spanish) sa 66746.

 

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa Disaster Distress Helpline at krisis ng sakuna, pag-aagapay, babasahin at marami pa, pakibista ang disasterdistress.samhsa.gov.

Mga Napagkukunan para sa Muling Pagbangon

 

Department of Housing and Urban Development ng U.S.

 

May mga programa ang HUD na nagpapalawak sa mga opsiyon sa pabahay para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa Hurricane Sandy. Para sa mas maraming impormasyon, bumisita sa portal.hud.gov/hudportal/HUD.

 

Pondo para sa Pagpapakumpuni ng Tahanan at Muling Pagbangon

 

Naghanda ng kaloob si Governor Cuomo na aabot sa $10,000 para sa mga nakaligtas na nakatanggap ng maximum na kaloob mula sa FEMA ngunit may mga pangangailangan pa rin na hindi nasasapatan. Para sa mas maraming impormasyon, tumawag sa numerong:

855-697-7263.

 

National Grid

 

Nag-aalok ang National Grid ng pagpopondong aabot sa $1,000 para sa mga customer na nagtamo ng pisikal na pagkasira at nawalan ng serbisyo sa natural gas dahil sa hurricane. Para sa mas maraming impormasyon, tumawag sa numerong 877-696-4743.

 

Mga Pagpala sa putik, Pagtanggal ng Kalat

At Emergency na Pagpigil sa Amag

 

Ang mga kwalipikadong aplikante na nangangailangan ng tulong sa pagtatanggal ng putik, kalat at emergency na pagpigils sa amag, tumawag sa hotline ng inyong lokal na impormasyon. Ang mga nakaligtas sa Bronx, Kings, New York, Queens o Richmond county, tumawag sa 3-1-1. Ang mga nakaligtas na nakatira sa Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster o Westchester county, tumawag sa 2-1-1.

 

Naapektuhan ba ng bagyo ang iyong negosyo?

Mga pautang na mababa ang interes na aabot sa $2 milyon ay makukuha mula sa U.S. Small Business Administration https://disasterloan.sba.gov/ELA

800-659-2955 (TTY 800-877-8339)

Mga Karagdagang Mapagkukunan para sa Negosyo

 

Community Development Corporation ng Long Island (Suffolk County)

631-471-1215 ext. 19, Lun.-Biy. 9am-5pm

Empire State Development Agency

www.empire.state.ny.us/sandyassistance.asp www.empire.state.ny.us/sandyassistance.asp

855-697-7263

New York State Small Business Emergency Loan Fund (mga pautang na aabot ng $25,000)

www.esd.ny.gov www.esd.ny.gov

855-697-7263

 

Last Updated: 
03/25/2013 - 13:31