Main Content

Deadline para sa mga Nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York Pinahabaan ng SBA

Release date: 
02/27/2013
Release Number: 
13-330

 

ATLANTA – Pinahabaan ng U. S. Small Business Administration ang deadline para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York na ibalik ang mga application para sa pisikal na pagkasira sa Mar. 29, 2013.

 

Dagdag pa rito, ang SBA Business Recovery Center na nasa The American Legion, 209 Cross Bay Blvd., Broad Channel, NY 11693, ay magsasara sa Huwebes, Peb. 28 sa oras ng pagsara ng tanggapan at lilipat sa Community Church of the Nazarene, 1414 Central Avenue, Far Rockaway, NY 11691, simula Mar. 1. Ang mga oras na bukas ang tanggapan ay Lunes – Biyernes, 9 a.m. hanggang 6 p.m.; Sabado, 9 a.m. hanggang 3 p.m., hanggang sa may abisong ilabas.

 

Maaari rin mag-apply nang online ang mga nakaligtas gamit ang Electronic Loan Application (ELA) sa ligtas na website ng SBA sa https://disasterloan.sba.gov/ela.

 

Makukuha ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng iba pang Recovery Center at proseso sa pag-apply ng pautang sa pamamagitan ng pagtawag sa SBA Customer Service Center sa numerong 800-659-2955 (800-877-8339 para sa hindi nakaririnig at hirap sa pandinig) o sa pamamagitan ng pagpadala ng e-mail sa disastercustomerservice@sba.gov.

 

Ang deadline sa pagbalik para mai-file ang mga application para sa pisikal na pagkasira ng ari-arian ay Marso 29, 2013.  Ang deadline para ibalik ang mga application para sa pinsalang pang-ekonomiya ay Hulyo 31, 2013.

# # #

 

Para sa mas maraming impormasyon tugkol sa Disaster Loan Program ng SBA, bumisita sa aming website sa www.sba.gov.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00