Main Content

2 Disaster Recovery Center sa NY mananatiling bukas

Release date: 
02/27/2013
Release Number: 
179

NEW <?xml:namespace prefix = st1 />YORK – Magagawang bumisita ng mga nakaligtas sa Hurricane Sandy sa New York sa mga disaster recovery center na nasa Recreation Center and Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, at nasa Freeport Recreation Center, 130 East Merrick Rd., Freeport, NY, 11520 sa mas pinahabang panahon.

 

Ang deadline para magrehistro para sa tulong pederal para sa sakuna ay pinahabaan hanggang Mar. 29, 2013. Dahil sa palugit na ito, pananatilihing bukas ng Estado ng New York at ng Federal Emergency Management Agency ang mga center para patuloy na makapaghatid ng kinakailangang ayuda sa mga nakaligtas sa sakuna.

 

May ilang paraan para makarehistro ang mga nakaligtas:

  • Online sa www.DisasterAssistance.gov.
  • Sa pamamagitan ng smartphone o tablet, magtungo sa m.fema.gov o i-download ang FEMA app.
  • Sa pamamagitan ng telepono, 800-621-3362 (Voice, 7-1-1/Relay) o (TTY) 800-462-7585.
  • Ang mga toll-free na numero ng telepono ay gumagana mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. EST, pitong araw sa isang linggo, hanggang sa may abisong ibigay.
  •  

Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bumisita sa www.fema.gov/sandy-tagalog, //twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

 

###     

 

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

 

Ang ayuda sa pagbangon mula sa sakuna ay makukuha nang walang pagtatangi sa lahi, kulay, relihiyon, pagkamamamayan, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa English o katayuang pinansiyal. Kung ikaw o ang taong kilala mo ay pinagpakitaan ng diskriminasyon, tawagan ang FEMA nang toll-free sa numerong 800-621-FEMA (3362). Para sa TTY tumawag sa numerong 800-462-7585.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00