Main Content

Ang pag-aalis sa mga labi ni Sandy ay lumampas sa 95 porsiyento sa loob ng 95 araw

Release date: 
02/01/2013
Release Number: 
NR-156

NEW YORK – Ang mga pagsusumikap sa pag-aalis ng mga labi pagkatapos ng Bagyong Sandy sa New York ay malapit nang matapos. Mahigit sa 95 porsiyento ng mga labi ang naalis sa loob ng 95 araw ng pagtama ng bagyo sa New York.

Kasama dito ang lahat mula sa bumagsak na puno hanggang sa mga sasakyan, bangka, drywall at muwebles, mga washer, dryer at insulasyon. Ang lahat ng ito ay nagkakahalagang 5.25 milyong kubikong yarda ng mga labi na dulot ng malakas na hangin at malakas na ulan na nilikha ng Bagyong Sandy, simula noong Oktubre 27,2012. Iyon ay sapat na mga labi para punuin ang 102 palapag na Gusali ng Empire State na mas mahigit nang kaunti sa 3.5 beses.

Ang pangongolekta at paghahakot ng mga labi papunta sa mga gilid ng kalye ay kinasasangkutan ng mga may-ari ng bahay, magkakapit-bahay at boluntaryo na nakikipagtulungan sa lungsod, mga pang-estado at pederal na ahensiya. Pinagsama ng mga magkakapit-bahay at boluntaryo ang kanilang kakayahan at mga lagari para alisin ang mga nasirang puno mula sa mga bakuran at kalye kasama ang paglilinis ng mga labi ng sakuna mula sa mga pampublikong kalye.

Ang demolisyon ng mga nasirang istraktura ay kasalukuyang ginagawa at humigit-kumulang 20 porsiyento ang nakumpleto.

Nauna sa paglilinis, ang mga lantsa ay dating ginagamit para hakutin ang mga labi papunta sa mga tambakan sa hilagang bahagi ng New York.

Ang mga ukol sa halaman, tulad ng kahoy, mga sanga ng puno, dahon at ibang organikong bagay, ay sinunog o tinapyas. Ang mga piraso ay muling gagamitin para sa kapaki-pakinabang na muling paggamit.

Ibinibalik ng programa ng FEMA sa Pampublikong Tulong sa estado at lokal na mga pamahalaan at ilang mga pribadong hindi kumikitang organisasyon ang 75 porsiyento ng karapat-dapat na halaga ng pag-aalis. Para maging kwalipikado, ang pinsala ay dapat direktang resulta ng Bagyong Sandy.

Ang video ng U.S. Army Corp of Engineers sa patatrabaho sa mga labi ng Bagyong Sandy ay nasa link na ito: /medialibrary/media_records/11140

Para sa mga patnugot: para sa mga libreng paggamit ng mga larawan ng FEMA sa pagbabalita ng mga labi: /photolibrary/photo_details.do?id=61125

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, bisitahin ang: www.fema.gov/sandy-tagalog, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00