Main Content

Pagtatapos ng Serbisyo sa Disaster Recovery Center sa Brooklyn

Release date: 
01/24/2013
Release Number: 
NR-148

NEW YORK – Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo, Enero 27, 2013, upang bisitahin ang Disaster Recovery Center sa Holy Family Roman Catholic Church, 9719 Flatlands Ave., Brooklyn, NY, 11236.

Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensiya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ay mahigpit na sinusubaybayan ang trapiko ng bisita sa lahat ng mga Disaster Recovery Center ng New York. Ang trapiko sa center ng Flatlands Avenue ay bumagal, na nagpapakita na ang mga pangangailangan ng mga nakaligtas para sa impormasyon ay halos natugunan. Sa ngayon, halos 4,500 mga nakaligtas ang nakabisita sa center.

Ang mga natitirang oras ng center ay alas-8 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi sa Huwebes, Enero 24, sa Biyernes, Enero 25, at sa Sabado, Enero 26, at alas-9 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon sa Linggo, Enero 27.

Ang mga nakaligtas na kailangan ng tulong ay maaari pa ring bumisita sa anumang ibang mga center na nananatiling bukas sa buong sa New York, kabilang ang lima sa Brooklyn. Para mahanap ang pinakamalapit na center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng isang mensahe sa text kasama ang address. At saka, ang tagahanap ng Disaster Recovery Center ay magagamit sa online sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Maaari ring maghanap ang mga indibiduwal ng isang recovery center – at magparehistro para sa tulong ng FEMA – sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o sa pamamagitan ng pagdownload sa FEMA app.

Ang mga nakaligtas ay maaari ring tumawag sa 800-621-3362 (TTY sa 800-462-7585). Para sa mga serbisyo sa pagsasalin sa Espanyol, tumawag sa 800-621-3362. Para sa pagsasalin sa ibang mga wika, tawagan ang Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa 866-333-1796.

Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa 800-621-3362. Ang mga walang bayad na numero ng telepono ay pinapatakbo ng alas-7 ng umaga hanggang ala-1 ng umaga EST, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso.

Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang Enero 28, 2013, upang magparehistro para sa pederal na tulong, na maaaring kabilangan ng salapi para sa pag-upa, mga mahahalagang pagsasaayos ng bahay, pagkawala ng personal na pag-aari at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi sakop ng seguro.                               

Para sa karagdagang impormasyon sa panunumbalik ng New York mula sa sakuna, pumunta sa: www.fema.gov/sandy-tagalog, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
07/08/2017 - 11:36
State/Tribal Government or Region: