Main Content

Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa NY sa Enero 21 para sa Holiday na Martin Luther King Jr.

Release date: 
01/16/2013
Release Number: 
NR-137

NEW YORK – Sususpindihin ang Serbisyo sa mga Disaster Recovery Center sa New York sa Lunes, Enero 21, 2013 bilang paggunita sa holiday na Martin Luther King Jr. Ang mga center ay magsisimula muli na magbigay ng tulong sa mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa Martes, Enero 22, 2013.

Upang mahanap ang pinakamalapit na center, magagamit ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang DRC at isang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala sa inyo ng mensahe sa text kasama ang address. At saka, ang tagahanap ng Disaster Recovery Center ay makukuha sa online sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ang tulong sa maraming wika ay makukuha para sa mga wika maliban sa Ingles at Espanyol sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na Linya ng FEMA para sa Tulong sa Wika sa
866-333-1796. Bukas ang mga linya nang 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang magkaroon ng karagdagang abiso. Ang tulong ay hinahandog sa karamihan ng mga wika para tulungan kayo sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong tungkol sa inyong tulong para sa sakuna.

Maaari rin maghanap ng isang recovery center ang mga indibiduwal – at magparehistro para sa tulong ng FEMA – sa online sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o ng tablet sa pamamagitan ng pagpunta sa m.fema.gov o pagdownload sa FEMA app. Para sa mga may mahinang pandinig o pananalita tumawag sa 800-621-3362 o (TTY) sa 800-462-7585. Ang mga taong gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay dapat tumawag sa
800-621-3362.

Ang mga nakaligtas sa Bagyong Sandy sa New York ay mayroong hanggang Enero 28, 2013 upang magparehistro para sa pederal na tulong para sa sakuna, na maaaring kabilangan ng salapi para sa pag-upa, mahahalagang mga pagsasaayos ng bahay, kawalan ng personal na pag-aari at ibang mga seryosong pangangailangan na may kaugnayan sa sakuna na hindi sakop ng seguro.

Para sa karagdagang impormasyon sa Bagyong Sandy sa New York puntahan ang Tagalog www.fema.gov/sandy-tagalog.

Last Updated: 
01/16/2013 - 17:27
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: