Main Content

Para kay Sandy, Malaki ang Tugon mula sa Komunidad ng New York

Release date: 
12/16/2012
Release Number: 
NR-100

NEW YORK – Ang Met Council ay nagpamahagi ng 170,000 pounds ng pagkain at 85,000 ang napaghanda para sa mga pakakainin.

Sa  Brooklyn, ang rock climbing gym ang naging pagtatanghal ng dula lupa para sa mga unang tagatugon.

Ang mga taksi sa New York ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa tulong dahil sa sakuna mula sa Federal Emergency Management Agency.

Saan man sa New York, ang buong komunidad ay tumutugon sa mga nawalan ng pamamahay, sasakyan, ari-arian at pakiramdam ng seguridad pagkatapos ng pananalasa sa buong rehiyonal ng Bagyong Sandy.

“Ang New York ay binubuo ng mga kalapit,” sabi ng FEMA’s Federal Coordinating Officer Michael F. Byrne, siya rin ay taga  New York. “Bawat kalapit ay tiyakang iba, na may mga ibang kaugalian, wika at pakiramdam ng komunidad.”

Ang pakiramdam ng komunidad, sa kasong ito, ay lubos na pinalawak. Kasangkot dito ay ang  FEMA,  mga ibang pederal, istado at mga lokal na ahensiya, pribadong sector, boluntaryong pangkat at pananampalataya batay sa organisasyon.

“Ang FEMA ay hindi ang koponan,” sabi ni Byrne. “Ang FEMA ay bahagi ng mas malaking koponan, isa sa kumakatawan sa bawat aspeto ng komunidad. Ang mga indibidwal, mga pangkat at ahensiya ng gubyerno ay nagsama upang tumugon at simulan ang pagrikubre. Itong sakuna ay napakalawak na kinailangan ng napakalaking pagsisikap sa pamamagitan ng libu-libong mga tao. Sila ay nagtratrabaho pa rin, at magtratrabaho hanggang sa mahabang panahon.”

Mga ibang halimbawa ng pagsisikap ng koponan:

  • Mga nagsasalita ng Russian na nakaligtas sa bagyo na nasa Brighton Beach at Coney Island ay pumunta sa FEMA disaster recovery centers upang maghanap ng tulong, at humantong na kusang manatili at magtranslayt para sa mga nakaligtas na nagsasalita ng Russian.
  • Mayroong babaeng nawalan ng trabaho at pati rin ang kanyang silong na apartment pagkatapos ng bagyo. Nakahanap din siya ng trabaho na caregiver at natutulog sa sopa ng kanyang kliyente. Pumunta siay sa sentro ng pangrikubre at nakakuha ng palampas pabahay at ligal na tulong mula sa American Red Cross, FEMA at ang U.S. Department ng  Housing at Urban Development.
  • Ang  American Bar Association’s Young Lawyers Division ay nagpapalakad ng hotline
  • 800-699-5636), na tugmang pampook ng  FEMA at ang Legal Services Corporation upang magbigay ng impormasyon ng tulong para sa mga nakaligtas kay Sandy.
  • Ang mga nakaligtas kay Sandy ay inuuna para sa 2,500 na  mga bakanteng apartment mula sa mga pribadong may-ari sa lunsod ng New York, na may kasunduan pagitan ng may-ari ng tahanan at opisyal ng gubyerno.
  • Ang Humane Society ng United States ay kasosyo ng Nassau County Office ng  Emergency Management, Nassau County SPCA,  North Shore Animal League at ang Pet Safe Coalition upang mag-alaga ng halos 300 alagang hayop araw-araw na nasa emergensy kanlungan sa Long Island.
  • Higit pa sa 500 na nakaligtas na may access at functional na pangangailangan ay tinutulungan ng mga espesyalista ng  FEMA.  Ang ibang mga  Disaster Recovery Centers ay gumagamit ng mga iPad upang makatulong sa mga nakaligtas na may kapansanan sa pananalita o may pagkabingi. Ang iPad ay mayroong Skype app na maaaring magbigay ng video relay upang makatulong sa nakaligtas.
  • Ang pribadong sector ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa  tulong ng FEMA dahil sa sakuna sa malaking screen sa Times Square, Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Lincoln Center, mga sinehan at mga taksi, pagtataas ng pampublikong kamalayan tungkol sa impormasyon para sa tulong dahil sa sakuna.

Higit pa sa 500 boluntaryong organisasyon ang lumahok sa pagsisikap, kabilang ang NY Cares, NY Disaster Interfaith Services, National Latino Evangelical Coalition, American Red Cross,  Salvation Army at Mennonite Disaster Services, bukod sa iba pa.

Ang mga pederal na kasosyo ay kasangkot sa FEMA, Small Business Administration, Department ng Housing at Urban Development, Department ng Transportation, Department ng Defense, Department ng Agriculture, Department ng Homeland Security, General Services Administration, Department ng Health at Human Services, Environmental Protection Agency, Department ng Energy at Department of Justice, pangalanan ng ilang.

Sa maraming kaso, kailangan ng tugmaang pagsisikap ng ilang organisasyon upang makapagpadala ng tulong sa mga taong nangangailangan. Pagkatapos ng bagyo, may Five Towns pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa sunog, sanhi ng kandila noong nawalan ng kuryente.  Sila ay nagrehistro sa FEMA at nakatira sa lapag ng salas ng kanilang tiyahin.

May asawang kapapanganak lamang na may tatlo pang mga anak. Ang pamilya nila ay nangangailangan ng lugar na manatili. Ang ama ay nakahanap ng apartment subalit wala siyang pera dahil wala siyang trabaho.

Pinapunta ng  koponan ng FEMA Community Relations ang pamilya sa distribution center, upang makakuha ng mga kumot, pantuluguan, gatas ng sanggol, pagkain at tubig. Ang koponan ng FEMA ay nakipag-ugnayan sa pananampalataya batay sa organisasyon at sentro ng komunidad, kapwang nagbibigay ng pera para sa pag-upa. Ang pamilya ay nakahanap ng apartment at pinoproseso para sa tulong ng FEMA.

Para sumali sa pagsisikap ng buong komunidad, ang FEMA ay humihikayat sa mga boluntaryo at mga donor na makipagtulungan ng direkta sa ating mga walang kitang kasosyo upang matiyak na ang mga pangangailan ng mga nakaligtas ay mabanggit sa pinakamabisa at mahusay na paraan.  Para sa online links sa mga organisasyon, bumisita sa:

www.fema.gov/hurricane-sandy-donate-and-volunteer

www.serve.gov

www.nycservice.org

www.newyorkcares.com

Ang mga nakaligtas sa bagyo na nangangailan ng tulong ay maaaring magrehistro sa FEMA online sa www.disasterassistance.gov o sa smartphone o tablet sa m.fema.gov. Maaari rin  silang tumawag sa  800-621-3362 o (TTY) 800-462-7585. Ang mga gumagamit ng 711-Relay o Video Relay Services (VRS) ay maaaring tumawag sa 800-621-3362. Ang libreng telepono ay namamalakad ng 24 oras ng araw, pitong araw ng linggo hanggang sa muling abiso.

Tulong sa iba’t ibang wika ay makukuha, hindi lamang sa Ingles at Espanol, sa pagtatawag sa  FEMA’s toll-free Language Assistance Line sa  866-333-1796. Ang  mga linya ay bukas 24  oras ng araw, pitong araw ng linggo hanggang sa muling abiso. Ang  tulong ay makukukuha sa iba’t ibang wika upang makatulong sa interpretasyon, pangrehistro at tanong tungkol sa pagtulong dahil sa kalamidad.

Para sa pandagdag na impormasyon tungkol sa New York’s disaster recovery, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at  www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/20/2012 - 16:40
State/Tribal Government or Region: