Main Content

Ibibigay ng FEMA ang Una sa Mga Grant ng Sheltering and Temporary Essential Power Program

Release date: 
12/12/2012
Release Number: 
NR-090

NEW YORK – Inanunsyo ngayon ng Federal Emergency Management Agency na magbibigay ito ng halos $4 milyon sa dalawang lokal na pamahalaan upang tumulong na bayaran ang mga gastos na nauugnay sa pagpapatupad ng Sheltering and Temporary Essential Power (STEP) Program.

Pinopondohan ng STEP ang mga pang-emergency na pagkukumpuning mahalaga at kinakailangan sa tahanan gaya ng pagpapanumbalik ng pansamantalang kuryente, init at mainit na tubig upang magawang manatili ng mga nakaligtas na tao sa kanilang mga tahanan habang nagpapatuloy ang mga permanenteng pagkukumpuni.

Ibibigay ng programa ng Tulong sa Publiko ng FEMA ang hindi bababa sa 75 porsyento ng mga karapat-dapat na gastusin para sa STEP; ang natitirang 25 porsyento ay ibibigay ng mga pondong hindi mula sa pederal na pamahalaan. Nagbigay ang FEMA ng $2.8 milyon sa Nassau County at $1.1 milyon sa Suffolk County.

“Ang unang priyoridad ng FEMA ay ang pagbibigay ng tirahan sa mga Taga-New York,” sabi ni Federal Coordinating Officer Michael F. Byrne. “Nauunawaan naming nagsisikap ang mga nakaligtas na tao sa pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga bahay. Ang STEP ay isang programang pang-emergency na magbibigay-daan sa kanila na umalis sa mga hotel at shelter at ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan sa panahon ng renovation.”

Sa ilalim ng programa, maipapasuri ng mga residente ng Nassau at Suffolk county ang pinsala sa kanilang mga tirahan at, kapag ligtas at praktikal, maipapabalik nila ang kuryente at makakapagpagawa sila ng iba pang mga pangunahing pagpapakumpuni upang makabalik sila sa kanilang mga tahanan. Maaaring kasama dito ang pansamantalang pagpapakumpuni ng mga rampa at iba pang mga kaugnay na elementong kailangan upang maging accessible ang mga tahanan para sa mga residenteng may kapansanan at iba pang may mga pisikal na kinakailangan sa matutuluyan.

Pinasimulan ang STEP program pagkatapos ng Hurricane Sandy upang bigyang-daan ang mga walang lakas na Taga-New York na manirahan sa kanilang mga bahay habang tinatapos ang mga permanenteng pagkukumpuni. Patuloy na isinasagawa ang STEP program; ito ang mga unang pondong ibinigay sa pamamagitan ng pagsubok na programang ito. Inaasahan ng mga opisyal ng FEMA na lalaki ang mga pondong ibibigay sa mga lokal na pamahalaan para sa STEP sa mga paparating na linggo.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon ng New York mula sa sakuna, bisitahin ang www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/14/2012 - 17:51
State/Tribal Government or Region: