Federal Emergency Management Agency

Nagbukas ng Mga Bagong Disaster Recovery Center sa County ng Nassau at Ulster

Main Content
Release date: 
12/04/2012
Release Number: 
NR-072

NEW YORK – Ang Estado ng New York at ang Federal Emergency Management Agency ay mayroong mga bagong Disaster Recovery Center sa mga county ng Nassau at Ulster upang tulungan ang mga nakaligtas kay Hurricane Sandy.

Ang mga lokasyon at oras ng mga ito ay:

Stehli Beach
Kanto ng Bayville Road at Bayville Avenue
Bayville, NY 11709
Mga Oras: 9 a.m. hanggang 7 p.m. araw-araw hanggang Sabado, ika-8 ng Dis.

Hudson River Maritime Museum
50 Rondout Landing
Kingston,NY 12401
Mga Oras: 10 a.m. hanggang 5 p.m. araw-araw hanggang Biyernes, ika-7 ng Dis. 

Ang mga Disaster Recovery Center ay mga one-stop shop upang makakuha ang mga karapat-dapat na nakaligtas sa bagyo harapang tulong nang pinakamabilis hangga't maaari. Maaaring mas madami pa ang maging available habang tumutukoy at nag-aapruba ng mga lugar. Ang mga kundisyon sa indibidwal na lokasyon ay maaaring mag-iba at makaapekto sa mga oras ng pagbubukas.

Dagdag pa sa dalawang bagong lugar sa mga county ng Nassau at Ulster, halos 30 pang Disaster Recovery Center ang nananatiling bukas sa buong New York upang tulungan ang mga naapektuhan ni Hurricane Sandy. Ang sinumang nagtamo ng pinsala sa mga county na itinalaga para sa indibidwal na pederal na tulong sa sakuna ay maaaring bumisita sa alinman sa mga center. 

Upang makahanap ng isa na malapit sa iyo, available ang mga sumusunod na opsyon: I-text ang

DRC at ang Zip Code sa 43362 (4FEMA), at magpapadala ng tugon na text message na may
address. Gayundin, subukan ang tagahanap ng disaster recovery center sa www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Makakakuha ng tulong sa maraming wika para sa mga wika bukod sa Ingles at Spanish sa pamamagitan ng pagtawag sa toll-free na Language Assistance Line ng FEMA sa 866-333-1796. Bukas ang mga linya 24 na oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo hanggang sa abisuhan ka. Nag-aalok ng tulong para sa karamihan sa mga wika upang tulungan ka sa interpretasyon, pagpaparehistro at mga tanong patungkol sa iyong tulong sa sakuna.

Maaaring magparehistro online ang mga indibidwal para sa tulong sa www.DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng smartphone o tablet sa m.fema.gov. 

Kung mayroon kang kapansanan sa pananalita o kahinaan sa pandinig at gumagamit ng TTY, direktang tumawag sa 800-462-7585; kung gagamitin mo ang 711 o Video Relay Service (VRS), tumawag sa 800-621-3362.

Ang pederal na tulong sa sakuna para sa mga indibidwal at pamilya ay maaaring may kasamang pera para sa tulong sa pag-renta, mahahalagang pagkumpuni sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang seryosong mga pangangailangan kaugnay sa sakuna na hindi sinasaklawan ng insurance.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagbangon sa sakuna ng New York, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/07/2012 - 15:31
State/Tribal Government or Region: 
Back to Top