News, Media & Events: New York

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

NEW YORK – Habang nagpapagawa at muling-nagpapatayo ng mga kanilang mga tahanan ang mga nakatira sa New York, nakipagtambal ang FEMA sa Lowe’s home improvement store sa Queens upang magbigay ng libreng impormasyon at mga tip kung paano gawing mas matibay at ligtas ang mga bahay na nasalanta ng natural na kalamidad.
illustration of page of paper Mga Press Release | November 3, 2021
Ang Suffolk County Disaster Recovery Center (Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay permanenteng magsasara ng 6 n.g. Sabado pero ang mga residenteng apektado ng Bagyong Ida ay makakakuha pa rin ng tulong sa kanilang pang-FEMA na aplikasyon sa tulong sa sakuna. Telepono, kompyuter, o mobile device lang ang kailangan para makakuha ng tulong.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | November 1, 2021
Isang FEMA Mobile Disaster Recovery Center (Sasakyang Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) ay bibisita sa Bronx Okt. 29–Nob. 1 upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ida na makapag-apply para sa FEMA tulong sa sakuna at makakuha ng sagot sa kanilang tanong.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | October 29, 2021