News, Media & Events: Florida

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Ilang linggo ang nakakaraan, nag-apply ka para sa pederal na tulong sa sakuna. Sumagot ang FEMA sa pamamagitan ng sulat na nagsasaad ng mga uri ng tulong kung saan karapat-dapat o hindi ka karapat-dapat na tumanggap. Basahin nang mabuti ang sulat upang maunawaan ang desisyon ng FEMA at malaman kung paano umapela kung hindi ka sumasang-ayon. Sa maraming pagkakataon, nangangailangan lamang ang FEMA ng dokumento o iba pang impormasyon para ipagpatuloy ang iyong kaso.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet | January 25, 2023
Ang FEMA at ang Estado ng Florida ay magbubukas ng isa pang disaster recovery center sa Lee County upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian sa sumusunod na lokasyon:
illustration of page of paper Mga Press Release | January 24, 2023
Wala pang apat na buwan pagkatapos ng deklarasyon ng malaking sakuna para sa Bagyong Ian, nagbigay ang Administrasyong Biden-Harris ng $5.2 bilyon sa pinansyal na tulong, mga disaster loan (loan para sa sakuna) at flood insurance (seguro para sa baha) para sa mga taga-Florida.
illustration of page of paper Mga Press Release | January 20, 2023