angad na Mga Ari-arian sa Pagrenta para sa Pansamantalang Pabahay para sa Kalamidad

Release Date:
September 25, 2023

Inaprubahan ng FEMA ang dalawang direktang programa sa pabahay para sa mga nakaligtas sa County ng Maui. Para sa bawat programa, makikipagtulungan ang FEMA sa mga kumpanya ng pamamahala ng ari-arian na kumikilos sa ngalan ng gobyerno at nakikipagkontrata sa mga may-ari ng ari-arian ng mga paupahang yunit. Ang mga yunit ay inaalok sa mga nakaligtas hanggang sa 18 buwan. Ang County ng Maui, Estado ng Hawaii, FEMA at ang pribadong sektor ay naghahanap ng mga may-ari ng mga paupahang yunit na angkop para sa mga pamilya at indibidwal para sa alinmang programa, tulad ng sumusunod:

  • Direktang Pag-upa: Ang FEMA ay nagpapaupa ng mga umiiral, handa nang sakupin na ari-arian na tirahan para magamit bilang pansamantalang pabahay. Maaaring kabilang sa mga kwalipikadong ari-arian ang mga tirahan para sa isang pamilya, tirahan ng maraming pamilya, pupahan, kooperatiba, condominium at townhouse.
  • Pampamilyang Pag-upa at Pagkukumpuni: Nakikipagkontrata ang FEMA sa mga may-ari ng ari-arian ng mga pampamilyang (3+) yunit ng tirahan upang magsagawa ng mga pagkukumpuni o pagpapahusay kapalit ng kanilang pansamantalang pabahay na mga aplikanteng kwalipikado. 

Anong mga kondisyon ang kailangang matugunan ng mga ari-arian?

  • Dapat ipaarkila ng mga kumpanya ang mga bakanteng yunit nang eksklusibo sa FEMA para magamit bilang pansamantalang pabahay para sa mga kwalipikadong nakaligtas para sa isang terminong magtatapos nang hindi mas mababa sa 18 buwan, na may posibilidad ng pagpapalawig ng kontrata.
  • Ang mga ari-arian ay dapat na nasa loob ng lugar ng sakuna ng wildfire ng Maui o nasa loob ng makatwirang distansya sa pagbiyahe ng lugar na naaprubahan para sa direktang pabahay.
  • Ang bawat ari-arian ay dapat sumunod sa Mga Pamantayan sa Kalidad ng Pabahay (Housing Quality Standards) na itinatag ng Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod ng U.S. (U.S. Department of Housing and Urban Development), at lahat ng utility, mga kagamitan at iba pang kasangkapan ay dapat na gumagana.
  • Ang bawat indibidwal na yunit ay dapat magbigay ng kumpletong pasilidad ng pamumuhay, kabilang ang mga probisyon para sa pagluluto, pagkain at kalinisan sa loob ng yunit.
  • Ang mga ari-arian ay dapat na may makatwirang pag-access sa mga serbisyo ng komunidad at pakurbahan, tulad ng naa-access na pampublikong transportasyon, mga paaralan, mga serbisyo sa sunog at pang-emergency, at mga tindahan ng grocery.
  • Ang may-ari ng ari-arian ay dapat na bago sa lahat ng mga pagbabayad sa pagsasangla, kung angkop.
  • Ang mga interesadong may-ari ng ari-arian o kumpanya ng pamamahala ay puwedeng magpadala ng mga katanungan sa FEMA-DR4724-HI-Contracting@fema.dhs.gov.

Para sa pinakabagon impormasyon tungkol sa Maui wildfire recovery efforts, bumisita sa mauicounty.gov at fema.gov/disaster/4724. I-follow ang FEMA sa social media: @FEMARegion9 at facebook.com/fema.

Tags:
Huling na-update noong