Tanong at Sagot: Tulong Pang-Indibidwal ng FEMA

Release Date:
December 6, 2023

Ang Tulong Pang-Indibidwal ng FEMA ay tumutulong sa mga nakaligtas sa sakuna na umpisahan ang pagbawi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gawad para sa mga pangunahing, mahalagang pangangailangan. Ang mga sagot sa tanong tungkol sa proseso ng pederal na tulong ay matatagpuan sa ibaba. 

Kung nakatanggap ako ng tulong pederal pagkatapos ng sakuna noong tag-init at ang bahay ko ay naapektuhan ng bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18, maaari ba akong makakuha ng tulong para sa bagong pinsala? 

 • Oo! Pero kailangan mong mag-apply ulit sa FEMA upang maikonsidera para sa karagdagang tulong. Mag-apply sa pamamagitan ng pagpunta sa online sa DisasterAssistance.gov, gamit ang mobile app ng FEMA o sa pagtawag sa Linya ng Tulong ng FEMA sa 800-621-3362. Kung gumagamit ka ng serbisyo ng relay tulad ng serbisyo ng relay sa bidyo, serbisyo ng naka-caption na telepono o iba pa, ibigay mo sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyong iyon kapag mag-aaply ka. 

Bilang karagdagan, kung nagpadala sa iyo ang U.S. Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo) ng isang aplikasyon sa pautang para sa bagyo at pagbaha noong Setyembre 17 – 18— kahit na mayroon ka nang pautang ng SBA o ang iyong aplikasyon ay hindi inapruba pagkatapos ng sakuna noong tag-init --- hinihikayat ka na magfill-up ng panibagong aplikasyon at ibalik ito. Ang hindi pagbalik ng aplikasyon ng SBA ay maaaring magdiskwalipika sa iyo mula sa iba pang tulong ng FEMA para sa mga pagpapaayos ng kotse dahil sa sakuna, mahalagang gamit sa bahay at kinakailangang gastos na may kaugnayan sa sakuna mula noong Setyembre. 

Anong uri ng tulong ang maaari kong matanggap?

 • Ang tulong ng FEMA ay idinisenyo upang mabilisang simulan ang mga pagsisikap sa pagbawi at siguraduhin na matitirahan ang iyong bahay. Ang tulong na iyong matatanggap ay malamang na hindi sasakop sa buong halaga ng pagbabalik ng iyong bahay o pag-aari sa maaari nitong kondisyon bago ng sakuna. Upang makita ang mga uri ng tulong na maaaring makuha mo, bumisita sa pahina ng Maghanap ng Tulong . Tandaan: ang FEMA ay hindi kumokopya ng benepisyo, kaya ang mga aplikante na tumatanggap ng tulong sa paupa upang lumipat ng tirahan dahil sa pagkasira sa kanilang bahay mula sa sakuna noong tag-init ay hindi tatanggap ng karagdagang tulong sa paupa kung mag-apply sila sa FEMA para sa sakuna noong Setyembre. 

Maaari ba akong mag-apply para sa tulong ng FEMA kung mayroon akong seguro?

 • Oo. Maaari ka maging kwalipikado para sa tulong sa sakuna ng FEMA kahit na mayroon kang seguro, kaya huwag kang maghintay para magrehistro sa FEMA. Siguraduhin mong itala ang wastong uri ng seguro para sa iyong pag-aari kapag mag-aaply sa FEMA. Mahalagang tandaan na kakailanganin mong mag-file ng claim sa iyong tagapagbigay ng seguro at magsumite sa FEMA ng kasunduan sa seguro o liham ng pagtanggi sa FEMA upang matiyak ang iyong pagiging karapat-dapat para sa ilang uri ng tulong. Ayon sa batas, ang FEMA ay hindi maaaring kumopya ng benepisyo para sa mga pagkawala na sakop ng iyong seguro.

Kung hindi ako mamamayan ng U.S., pwede bang mag-apply sa FEMA ibang tao sa aking sambahayan? 

 • Oo. Upang mgaing kwalipikado para sa tulong mula sa FEMA, ikaw o ang isang miyembro ng iyong bahay ay dapat isang mamamayan ng U.S., nasyonal na hindi mamamayan ng U.S. o isang kwalipikadong hindi-mamamayan. Kailangan lang ng mga pamilya na may iba-ibang katayuan sa imigrasyon ang isang miyembro ng pamilya na may numero ng Seguridad Panlipunan para mag-apply. Iyang miyembro ng pamilya ay maaaring isang menor de edad na bata na isang mamamayan ng U.S., nasyonal na hindi mamamayan ng U.S., o isang kwalipikadong hindi-mamamayan. Matuto pa sa pamamagitan ng pagbisita sa Pagiging Kwalipikado para sa Tulong sa Sakuna ng FEMA: Mga Pangangailangan sa Pagiging Mamamayan at Katayuan sa Imigrasyon | FEMA.gov.

Kung nagsimula na ako ng proseso ng paglilinis, pwede pa ba ako makakuha ng tulong para sagutin ang mga gastos doon?

 • Oo. Huwag maghintay para sa posibleng tulong pederal para umpisahan ang iyong pagbawi. Itago ang mga resibo sa pagpapa-ayos at itala ang mga pagkasira kapag maaari. Ang mga inspektor ng FEMA ay sinanay upang makilala ang pagkasira na idinulot ng sakuna at pag-uusapan ninyo iyong mga pagkasira kapag tinawagan ka nila o pumunta sila sa bahay mo. 

Anong dapat kong gawin sa pagtubo ng amag sa bahay ko? 

Bilang umuupa, anong uri ng tulong ng FEMA ang maaaring kwalipikado akong makatanggap?

 • Ang tulong pinansyal para sa mga umuupa bago nangyari ang sakuna ay maaaring sumagot sa reimbursement para  sa panandaliang gastos sa panuluyan, pondo para umupa ng pansamantalang tirahan, pondo para palitan o ipaayos ang kinakailangang personal na pag-aari, kabilang ang sasakyan, at ang walang segurong libing, medikal, dental, pangangalaga ng bata, paglipat at pag-iimbag na gastusin. 

Maapektuhan ba ng gawad ng FEMA ang aking mga benepisyo ng Seguridad Panlipunan, buwis, selyong pampakain, o Medicaid?

 • Hindi. Ang tulong ng FEMA ay walang buwis at hindi nakaka-apekto sa Seguridad Panlipunan, Medicare, Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP o Programa ng Pandagdag na Tulong sa Nutrisyon) na benepisyo o iba pang pederal na programa sa kapakanan at karapatan.

Bakit ako idinidirekta ng FEMA sa U.S. Administrasyon ng Maliliit na Negosyo para sa isang pautang?

 • Ang SBA ay nagbibigay ng abot-kayang, mababang-interes, pangmatagalang pautang sa sakuna sa mga may-ari ng bahay at umuupa na nagtamo ng pagkawala na hindi buong sinakop ng seguro at iba pang mapagkukunan. Kung hindi kayang aprubhan ng SBA ang iyong pautang, maaari nilang i-refer ka ulit sa FEMA para sa posibleng karagdagang tulong. Kapag mag-aaply para sa tulong ng FEMA, siguraduhin na iulat ang iyong kinikita. Iyang impormasyon ay ginagamit upang tiyakin kung dapat kang i-refer sa SBA, at ang paglagay ng sero o ang hindi pagfill-up nito ay maaaring magpabagal sa pagbigay ng tulong para sa personal na pagkawala sa pag-aari. 

Nagkaroon ako ng pagkasira sa aking basement. Anong tulong ng FEMA ang maaari kong makuha para sa mga pagkawala doon? 

 • Habang limitado ang tulong para sa pagkasira sa basement sa pagkawala na makakaapekto kung ang iyong bahay ay matitirahan, ang mga mahalagang kasangkapan o gamit pang-istruktura sa iyong basement, tulad ng pugon, pampainit ng tubig o pundasyon ng iyong bahay, ay maaaring kwalipikado para sa tulong ng FEMA. Ang mga bahay na may pagkasira sa mahahalagang tinitirahang espasyo ng isang basement—tulad ng mga hardin na apartamento—ay maaari ring kwalipikado. Kailangan mo munang magrehistro sa FEMA, at ang mga espesyalista ay pwedeng makipag-ugnayan sa iyo upang tiyakin ang iyong pagiging karapat-dapat. 

Nakatanggap ako ng liham na nagsasabing hindi ako inapruba sa ngayon para sa tulong ng FEMA. Ang ibig sabihin ba ay hindi ako makakaasa ng tulong mula sa FEMA?

 • Hindi naman. Mahalagang na basahin mong maigi ang iyong liham ng pagpapasya ng FEMA. Baka kailangan mo lang magbigay ng karagdagang impormasyon o dokumento upang ipagpatuloy ang iyong aplikasyon. Maaari kang bumisita sa isang sentro ng pagbawi kahit kailan o tumawag sa Linya ng Tulong ng FEMA kung ikaw ay may tanong o kailangan mo ng tulong sa proseso. 

Ako ay isang panginoong may lupa at may-ari ako ng isang gusali ng apartamento o bahay na nasira noong sakuna. Maaari ba akong makakuha ng tulong ng FEMA?

 • Ang Tulong sa Pagpapaayos ng Bahay mula sa FEMA ay maaari lang makuha ng mga panginoong may lupa na permanenteng nakatira sa nasirang bahay. Sa mga gusali ng apartamento, ang tulong ay maaari lang makuha para sakupin ang gastos na may kaugnayan sa sakuna sa loob ng unit na tinitirahan ng may-ari. Ang tulong ng FEMA ay hindi sasakop sa mga gastos sa pagkasira sa mga karaniwang lugar. Subalit, ang mga kwalipikadong pag-aari na pinapaupa ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong sa ilalim ng programa ng pangnegosyong pautang sa sakuna ng Administrasyon ng Maliliit na Negosyo (SBA) ng U.S. Upang matuto pa, tawagan ang SBA sa 1-800-659-2955.                                                                                               

                                                                                            ###

Ang tulong sa pagkabawi mula sa sakuna ay magagamit nang walang pagsasaalang-alang sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles, o pang-ekonomiyang katayuan. Ang makatwirang akomodasyon, kabilang ang pagsasalin ng wika at tagapagsalin ng American Sign Language (wikang pasenyas ng Amerika) gamit ang Serbisyong Relay ng Bidyo ay magagamit upang masigurado ang epektibong komunikasyon sa mga aplikanteng may limitasyon sa kasanayan sa Ingles, kapansanan, daanan at functional na pangangailangan. Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay may diskriminasyon, tumawag sa FEMA nang libreng-toll sa 800-621-3362 (kabilang ang 711 o Relay ng Bidyo).

Tags:
Huling na-update noong