Programa sa Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo sa Krisis

Ang Programa sa Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo sa Krisis (CCP; Crisis Counseling Assistance & Training Program) [1] ay isang pandagdag na programa na nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip at mga aktibidad sa pagsasanay sa mga hurisdiksyon na nakatanggap ng Presidential major disaster declaration na kinabibilangan ng Individual Assistance (IA) at nagpapahintulot sa CCP. 

Ang FEMA ay nagbibigay ng pagpopondo ng CCP sa pamamagitan ng isang federal grant award. Ang isang state, tribe, o territory (STT) ay maaaring magsumite sa FEMA ng aplikasyon para sa CCP na tumutukoy sa isang non-federal na entity upang mangasiwa ng CCP. Ang CCP award ay nagbibigay-daan sa STT at mga ahensya ng lokal na gobyerno na direktang magbigay ng mga serbisyo sa pagpapayo sa krisis o makipagkontrata sa mga lokal na tagapagbigay ng serbisyo sa kalusugan ng isip na pamilyar sa mga apektadong komunidad. Ang CCP ay pinahintulutan sa ilalim ng seksyon 416 ng Robert T. Stafford Disaster Relief at Emergency Assistance Act, Pampublikong Batas 93-288, na naka-code sa 42 U.S.C. § 5183.

Ang U.S. Department of Health and Human Services' (HHS) Center for Mental Health Services, sa loob ng Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), ay nakikipagtulungan sa FEMA upang magbigay ng teknikal na tulong, konsultasyon, pagbibigay ng pangangasiwa, pangangasiwa sa programa, at pagsasanay para sa mga itinalagang awtoridad sa kalusugan ng isip ng STT.

Malawakang Pananaw ng Programa

Ang misyon ng CCP ay tulungan ang mga indibidwal at komunidad sa pagbangon mula sa mga sikolohikal na epekto ng mga kalamidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng community-based outreach at mga serbisyong pang-edukasyon. Sinusuportahan nito ang mga panandaliang interbensyon upang tulungan ang mga nakaligtas sa kalamidad sa pag-unawa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon at mga reaksyon, pagpapagaan ng stress, pagtataguyod ng paggamit o pagbuo ng mga coping strategies, pagbibigay ng emosyonal na suporta, at paghikayat ng mga koneksiyon sa ibang mga indibidwal at ahensya na maaaring makatulong sa mga nakaligtas sa kanilang proseso ng paggaling. 

Ang mga serbisyo ay ibinibigay nang walang bayad at bukas sa sinumang nakaligtas na naapektuhan ng kalamidad. Ang mga serbisyong ito ay inihahatid sa mga lugar na madaling ma-access, kabilang ang mga tahanan ng mga nakaligtas, mga pasilungan, mga pansamantalang tirahan, at mga lugar ng pagsamba. Ang mga serbisyo ay maaaring ibigay sa isang setting ng grupo o isa-sa-isa. Ang CCP ay dapat maihatid sa isang patas at walang kinikilingan na paraan, nang walang diskriminasyon batay sa lahi, kulay, relihiyon, nasyonalidad, kasarian, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya. Dapat magplano ang mga provider ng CCP na matugunan ang mga pangangailangan ng mga taong may access at functional na mga pangangailangan, tulad ng mga taong may limitadong kasanayan sa Ingles at mga indibidwal na may mga kapansanan, tulad ng mga taong bingi o mahina ang pandinig na maaaring gumamit ng sign language o captioning.

Pagpapayo sa Krisis ng Kalamidad vs. Paggamot para sa Kalusugan ng Isip

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng tradisyonal na mga serbisyo sa kalusugan ng isip at pagpapayo sa krisis ay ang paraan ng pagbibigay ng mga serbisyo. Ang paggamot sa kalusugan ng isip, gaya ng karaniwang tinukoy sa loob ng komunidad ng kalusugang pangkaisipan, ay nagpapahiwatig ng tulong sa mga indibidwal para sa isang masusuri na karamdaman. Karaniwan, tatalakayin ng propesyonal sa kalusugan ng isip at kliyente ang iba't ibang opsyon sa paggamot at sumasang-ayon sa ilang mga interbensyon at layunin sa paggamot. 

Sa kabaligtaran, ang pagpapayo sa krisis ay naglalayong tulungan ang mga nakaligtas na maunawaan na sila ay nakakaranas ng mga karaniwang reaksyon sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Tinatrato ng mga tagapayo sa krisis ang bawat indibidwal at grupong nakatagpo na parang ito lamang at walang iniiingat na pormal na indibidwal na mga rekord o mga file ng kaso. Nakahanap din sila ng mga pagkakataon na makisali sa mga nakaligtas, hinihikayat silang pag-usapan ang kanilang mga karanasan at pagtuturo ng mga paraan upang pamahalaan ang stress. Tumutulong ang mga tagapayo na pahusayin ang panlipunan at emosyonal na mga koneksyon sa iba sa komunidad at nagtataguyod ng mga epektibong diskarte sa pagharap at katatagan. Ang mga tagapayo sa krisis ay malapit na nakikipagtulungan sa mga organisasyon ng komunidad upang maging pamilyar sa mga magagamit na mapagkukunan upang maisangguni nila ang mga nakaligtas sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali at iba pang mga serbisyo. Ang CCP ay hindi nakikilala at hindi klinikal.

Programang Naroon 

Ang karagdagang pagpopondo para sa pagpapayo sa krisis ay makukuha sa estado, teritoryo, at itinalagang mga awtoridad ng tribo sa pamamagitan ng dalawang magkahiwalay na federal grant na programa.

Programa ng Agarang Serbisyo (ISP) 

 • Ang ISP application ay dapat bayaran 14 na araw pagkatapos ng petsa ng isang Presidential major disaster declaration na kinabibilangan ng IA.
 • Nagbibigay ang FEMA ng mga pondo para sa hanggang 60 araw ng mga serbisyo kaagad pagkatapos ng pag-apruba ng IA para sa isang kalamidad. 
 • Iginagawad at sinusubaybayan ng FEMA ang pederal na parangal ng ISP sa pakikipag-ugnayan sa SAMHSA. 

Regular na Programa para sa Serbisyo (RSP) 

 • Ang aplikasyon ng RSP ay dapat bayaran 60 araw pagkatapos ng petsa ng isang deklarasyon ng pangunahing kalamidad ng Pangulo na kinabibilangan ng IA. 
 • Nagbibigay ang FEMA ng mga pondo hanggang siyam na buwan mula sa petsa ng paunawa ng award. 
 • Iginagawad at sinusubaybayan ng SAMHSA ang pederal na parangal ng RSP sa pakikipag-ugnayan sa FEMA. 

Ito ay hiwalay na mga programa na nangangailangan ng hiwalay na mga aplikasyon. Ang ISP ay hindi kinakailangan para sa RSP, at hindi rin awtomatikong kinakailangan ang RSP kapag naaprubahan ang ISP. 

Mahalagang Prinsipyo

Ang Programa sa Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo sa Krisis ay ginagabayan ng mga pangunahing prinsipyo: 

 • Batay sa lakas: Ang mga serbisyo ay nagtataguyod ng katatagan, empowerment, at pagbawi. 
 • Walang Diagnosis: Ang mga tagapayo sa krisis ay hindi nag-uuri, naglalagay ng label, o nagsusuri ng mga tao, ni nagtatago ng mga talaan o mga file ng kaso. 
 • Nakatuon sa Outreach: Ang mga tagapayo sa krisis ay naghahatid ng mga serbisyo sa mga apektadong komunidad nang maagap sa halip na maghintay para sa mga nakaligtas na humingi ng kanilang tulong. 
 • Kabatiran sa Kultura:: Ang mga tagapayo sa krisis ay tinatanggap ang pagkakaiba-iba ng kultura at espirituwal, gaya ng makikita sa mga aktibidad sa outreach na may kaugnayan sa kultura na kumakatawan sa mga komunidad na pinaglilingkuran. 
 • Pleksible: Ang mga serbisyo ay isinasagawa sa hindi tradisyonal na mga setting, hindi klinikal o opisina. 
 • Nagbubuo ng Kapasidad: Ang mga serbisyo ay idinisenyo upang palakasin ang mga kasalukuyang sistema ng suporta sa komunidad. 
 • Mas Praktikal kaysa sikolohikal: Tinutulungan ng mga tagapayo sa krisis ang mga nakaligtas na bumuo ng isang plano upang tugunan ang mga pangangailangang natukoy ng sarili at magmungkahi ng mga koneksyon sa ibang mga indibidwal o organisasyon na maaaring tumulong sa kanila. 
 • Isang Katauhan: Habang inihahatid ng iba't ibang ahensya, nagsusumikap ang CCP na maging isang solong, makikilalang programa. 

Serbisyong Pinondohan

Ang mga sumusunod na serbisyo ay maaaring pinondohan sa ilalim ng Programa sa Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo sa Krisis:  

 • Pang-indibidwal na pagpapayo sa krisis: Tumutulong sa mga nakaligtas na maunawaan ang kanilang mga reaksyon, pagbutihin ang mga coping strategies, suriin ang kanilang mga opsyon, at kumonekta sa ibang mga indibidwal at ahensya na maaaring tumulong sa kanila nang personal o sa pamamagitan ng hotline ng pagpapayo sa krisis o iba pang paraan ng komunikasyon.
 • Pangunahing suportibo o pang-edukasyon na  Nagbibigay ng pangkalahatang suporta at impormasyon sa mga mapagkukunan at serbisyong magagamit sa mga nakaligtas sa kalamidad. 
 • Pang-grupo na pagpapayo sa krisis: Nagho-host ng mga sesyon ng grupo na pinamumunuan ng mga tagapayo sa krisis na nag-aalok ng mga kasanayan upang matulungan ang mga nakaligtas. 
 • Pampublikong Edukasyon: Nag-aalok ng impormasyon tungkol sa mga reaksyon, mga diskarte sa pagharap, at mga magagamit na mapagkukunan. 
 • Networking at suporta sa komunidad: Bumubuo ng mga ugnayan sa pagitan ng mga organisasyon ng mapagkukunan ng komunidad, mga grupong nakabatay sa pananampalataya, at mga lokal na ahensya. 
 • Pagtatasa, referral, at resource linkage: Tinatasa ang mga pangangailangan ng mga nasa hustong gulang at bata at nagbibigay ng referral sa karagdagang mga serbisyo sa pagtulong sa kalamidad, kalusugan ng isip o paggamot sa pag-abuso sa sangkap. 
 • Pagbuo at Distribyusion ng educational materials: Gumagawa at namamahagi ng mga flyer, brochure, tip sheet, materyal na pang-edukasyon, at impormasyon sa website na binuo ng kawani ng CCP. 
 • Medya at pampublikong serbisyo na pag-anunsiyo: Gumagana sa pakikipagtulungan sa mga lokal na media outlet, mga pamahalaan, mga organisasyon ng kawanggawa, at/o iba pang mga broker ng komunidad upang bumuo at magbahagi ng pampublikong pagmemensahe. 


Mga talababa

1. Individual Assistance Program and Policy Guide (IAPPG) (fema.gov) (Kapitulo 5)

 

Tags:
Huling na-update noong