Bagyong Idalia

Ang Idalia ay maaaring magdala ng nagbabanta sa buhay na storm surge sa mga bahagi ng Gulpo ng Baybayin ng Florida, pati na rin ang malakas na hangin at nangangahulugang pagbaha sa buong Timog-silangang estado.

Ang FEMA ay malapit na nakikipag-ugnayan sa mga apektadong estado at handang magbigay ng suporta. Ang Mga Koponan ng Tulong sa Pamamahala ng Insidente ng FEMA ay idine-deploy sa mga apektadong lugar upang magbigay ng suporta kung kinakailangan at ang mga karagdagang suplay at pangkat ay nakaantabay.

alert - info

Alamin ang higit pa tungkol sa tugon sa Bagyong Idalia sa lahat ng pederal na ahensya sa  USA.gov.

Mga Mapagkukunan para sa mga Apektadong Lugar

Mag-apply para sa Tulong

Ang pederal na tulong sa kalamidad ay ginawang magagamit sa mga estado ng Florida at Georgia upang madagdagan ang mga pagsisikap sa pagbawi sa mga lugar na apektado.

Graphic
Illustration of a handwriting on a notepad with checkmarks

Mga May-ari ng Bahay at Nangungupahan

Ang mga indibidwal na may mga hindi nakasegurong pinsala o pagkalugi na dulot ng Bagyong Idalia ay maaaring mag-aplay para sa tulong sa sakuna ng FEMA online o sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-621-3362.

Kung gumagamit ka ng serbisyo ng relay, gaya ng video relay service (serbisyo ng video relay, VRS), captioned telephone service o iba pa, ibigay sa FEMA ang numero ng serbisyong iyon.

Tip sa Kaligtasan Pagkatapos ng Bagyo
Bago mo simulan ang mga aktibidad sa paglilinis, makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng seguro at kumuha ng mga larawan ng bahay at iyong mga gamit. Tandaan – ang pagpapatuyo ng iyong tahanan at pag-alis ng mga bagay na nasira ng tubig ang iyong pinakamahalagang hakbang para maiwasan ang pagkasira mula sa amag.

Pakikipagnegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga may bayad na serbisyo at bagay para sa tulong na pansakuna, bisitahin ang aming page sa Pakikipagnegosyo sa FEMA para makapagsimula. 

Mga Tools na Nauugnay sa Sakuna

alert - warning

Mga Karaniwang Tsismis na Kaugnay ng Kalamidad
Tulungang panatilihing ligtas ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang iyong komunidad pagkatapos ng Bagyong Idalia sa pamamagitan ng pagiging may kamalayan sa mga tsismis at panloloko at pagbabahagi ng opisyal na impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan.

Ang FEMA Para sa Iyong Wika

Maghanap ng impormasyon sa mga wika maliban sa Ingles tungkol sa mga programa sa tulong sa kalamidad, paghahanda sa emerhensiya, pagtugon at mga aktibidad sa pagbangon, at insurance sa baha.

Mga Madalas Itanong

Kumuha ng mga sagot sa madalas itanong tungkol sa emergency shelters, kalamidad tulong, baha insurance at higit pa.

I-save ang Iyong Family Treasures

Kumuha ng mga pangunahing alituntunin kung paano i- save ang mga kayamanan ng iyong pamilya tulad ng mga litrato, aklat, at mahahalagang dokumento at papel pagkatapos ng sakuna.

Magboluntaryo at Magbigay ng Donasyon

Maraming paraan para makatulong tulad ng pagbibigay ng pera, mga kailangang item o oras mo. Alamin pa kung paano tutulungan ang mga nangangailangan.

Multimedia Toolkit

I-download ang multimedia resources tulad ng social graphics, flyers, announcer script, accessible video at animation sa maraming wika upang tulungan kang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa iba bago, sa panahon at pagkatapos ng isang kalamidad.

Seguro sa Baha

Kung mayroon kang seguro sa baha mula sa National Flood Insurance Program ng FEMA, bumisita sa FloodSmart.gov upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ang iyong patakaran sa seguro sa baha.

Mga Karapatang Sibil Kontra Diskriminasyon

I-download itong ma-imprinta ng flyer sa Tagalog (o sa maraming mga wika) para makapagbigay ng agarang akses sa suporta sakaling may paglabag sa mga karapatang sibil. Ang FEMA ay may mga mapagkukunan upang matiyak ang pantay na pag-access sa lahat ng mga programa, serbisyo at benepisyo.

Download the FEMA App Today. Get Access to: Weather Alerts, Disaster Resources, Preparedness Tips

Get it on Google Play

Download in the App Store

Huling na-update noong