alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Balita at Media: Sakuna 4758

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

25

San Diego, Calif. — Babawasan ng FEMA ang mga oras ng helpline nito -- 800-621-3362 -- ang numero na maaaring tumawag ng mga tao upang i-update ang kanilang aplikasyon sa FEMA o i-tsek ang katayuan nito habang nagpapatuloy sila sa kanilang recovery mula sa pagbaha noong Enero 21-23.
illustration of page of paper Mga Press Release |
San Diego, Calif. - Ang California Governor's Office of Emergency Services (Cal OES) at FEMA, kasama ang iba pang estado, county at lokal na mga kapartner sa San Diego County, ay nagtatrabaho nang walang humpay upang maibalik ang mga tahanan at negosyo sa mga kondisyon bago ang kalamidad kasunod ng Enero 21-23, 2024 matinding bagyo at pagbaha. Bilang karagdagan, ang US Small Business Administration (SBA), maraming mga boluntaryo, at mga organisasyong ng pribadong tulong ay nagsikap nang husto upang pondohan ang ppagrecover at makabangon muli ang mga nakaligtas. Nasa ibaba ang isang snapshot ng mga pagsisikap sa recovery sa huling dalawang buwan mula noong Peb. 19, 2024 Deklarasyong Presidensyal na Malaking Sakuna.
illustration of page of paper Mga Press Release |
San Diego, Calif. — Ang mga nakaligtas sa Ene. 21-23, 2024 San Diego County matinding bagyo at pagbaha na sakuna ay mayroon hanggang hatinggabi ngayong gabi, Abril 19, para mag-apply para sa tulong ng FEMA para sa pansamantalang tirahan, pangunahing pagkukumpuni ng bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad.
illustration of page of paper Mga Press Release |
San Diego, California. — Ang deadline para mag-apply para sa tulong sa FEMA ay Biyernes, Abril 19. Tinutulungan ng FEMA ang mga nakaligtas sa pansamantalang tirahan, pangunahing pag-aayos sa bahay, pagkawala ng personal na ari-arian at iba pang mga gastos na nauugnay sa kalamidad kasunod ng Enero 21-23, 2024 ng matinding bagyo at sakuna sa pagbaha sa San Diego County.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Kung ikaw ay nag-apply para sa Tulong ng FEMA pagkatapos ng Ene. 21-23, 2024, matinding bagyo at pagbaha sa San Diego, maraming mga dahilan kung bakit ikaw ay hindi naging karapat-dapat:
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.