Balita at Media: Sakuna 4749

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

11

Ang mga may-ari at umuupa sa Cook County na naapektuhan ng matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18 ay may hanggang Biyernes, Pebrero 9 upang mag-apply para sa tulong ng FEMA. Ang Pebrero 9 ay ang huling araw din para bumisita sa isang Sentro sa Pagbawi sa Sakuna. Higit sa $38 milyon ang naaprubahan na upang matulungan ang mga nakaligtas na makabawi.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang tulong sa sakuna ng FEMA ay inilaan upang matulungan kang gawing ligtas, malinis at gumagana ang iyong tahanan pagkatapos ng isang sakuna. Minsan hindi nito sakop, o hindi ito magagamit para sa, lahat ng iyong mga gastos. Makakatanggap ka ng isang sulat na nagpapaliwanag kung paano mo magagamit ang iyong gawad sa loob ng isa o dalawang araw pagkatanggap ng bayad mula sa FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Nakatuon ang FEMA na tulungan ang mga may-ari ng bahay at umuupa sa Cook County na makabawi mula sa matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18, 2023, kabilang ang mga mamamayan ng Estados Unidos, mga hindi-mamamayan na nasyonal at mga kwalipikadong dayuhan.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang mga may-ari ng bahay at umuupa sa Cook County na may hindi nakaseguro o may kakulangan sa seguro na pagkawala mula sa matinding bagyo at pagbaha noong Setyembre 17-18, 2023 ay mayroon nalang hanggang Biyernes, Pebrero 9 para mag-apply para sa tulong. Ang huling araw ng aplikasyon ay pinahaba kamakailan ng tatlong linggo upang magbigay ng mas maraming oras para sa mga apektadong residente na mag-apply. Mahigit sa $31 milyon sa tulong ng FEMA ang naaprubahan na.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong ng FEMA, maaari kang i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo). Kung hilingan ka na magsumite ng isang aplikasyon sa pautang sa sakuna ng SBA, may mga benepisyo sa pagfill-up at pagpadala nito kaagad.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Humanda Para Sa Winter Storm

file icon
Maging Matalino Sa Baha Gawin mong mag-isa gamit ang 5 Hakbang

file icon
Emergency Supply List

file icon
8 Tip Para Linisin Ang Amag

file icon
Protektahan Laban sa Baha

file icon
Mga Alituntunin sa Gusali at Backup sa Basement: Ang Dapat Mong Malaman