Florida Hurricane Idalia

DR-4734-FL
Florida

Panahon ng Insidente: Aug 27, 2023 - Sep 4, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Aug 31, 2023

Ngayon Sarado: Panahon ng Pag-aaplay para sa Tulong sa Kalamidad

alert - warning

Ang huling araw para sa mga indibidwal at pamilya na mag-aplay para sa tulong pagkatapos ng kalamidad na ito ay lumipas. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong claim.

Upang suriin ang katayuan sa isang naunang isinumiteng claim, bisitahin ang DisasterAssistance.gov..

Sinabihan Ako na Tawagan ang U.S. Small Business Administration

Hindi pinapayagan ang FEMA na magbigay ng tulong sa sakuna para sa ilang partikular na pagkalugi na sakop ng U.S. Small Business Administration (SBA) disaster loan. Ang SBA ay nagbibigay ng mababang interes na mga pautang sa kalamidad sa mga indibidwal at sambahayan upang tumulong sa mga pagkalugi sa kalamidad. Nakikipagtulungan ang FEMA sa SBA upang matukoy kung maaari kang maging kwalipikado para sa Tulong sa Personal na Ari-arian, Tulong sa Transportasyon, o isang Pang-grupo na Insurance polisiya para sa Baha.

Awtomatikong ire-refer ka ng FEMA sa SBA upang maisaalang-alang para sa isang disaster loan kung natutugunan mo ang mga pamantayan ng kita ng SBA. Ginagamit ng FEMA ang taunang kabuuang kita ng iyong sambahayan at bilang ng mga umaasa upang matukoy kung dapat kang i-refer sa SBA.

Kung ire-refer ka sa SBA, makikipag-ugnayan sa iyo ang FEMA sa pamamagitan ng isang auto-dialer system upang ipaliwanag kung paano mag-aplay para sa isang disaster loan. Dapat mong kumpletuhin at ibalik ang isang aplikasyon sa pautang upang maisaalang-alang para sa isang SBA na pautang o ilang mga uri ng tulong sa FEMA. Hindi mo kailangang tumanggap ng alok na pautang sa SBA. Gayunpaman, kung ikaw ay naaprubahan para sa isang SBA loan, at hindi mo ito tinatanggap, hindi ka ire-refer pabalik sa FEMA para sa personal na ari-arian o tulong sa transportasyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pautang sa kalamidad ng SBA, mangyaring tawagan ang SBA sa 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Makukuha ang impormasyon ng SBA sa www.SBA.gov/disaster o sa pamamagitan ng email sa disastercustomerservice@sba.gov.

Matuto pa tungkol sa mga SBA na pautang

Nag-aplay ako para sa Tulong. Ano ang Susunod?

Kung May Insurance Ka

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng insurance sa lalong madaling panahon upang maghain ng claim. Ang FEMA ay makakapagbigay lamang ng pera pagkatapos mong makuha ang iyong insurance settlement. Kung hindi saklaw ng iyong insurance ang lahat ng iyong gastos sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng bahay, maaaring makatulong ang FEMA..

Ang FEMA ay hindi makakapagbigay ng pera para sa mga gastusin na sakop ng insurance o mga dobleng benepisyo mula sa ibang pinagmulan. Kapag nakuha mo ang iyong insurance settlement o pagtanggi, mangyaring magpadala ng kopya sa FEMA sa lalong madaling panahon.

Kung ang iyong insurance settlement ay naantala ng higit sa 30 araw mula sa oras na ihain mo ang iyong claim, tawagan ang FEMA Helpline sa 800-621-3362.

Matuto pa tungkol sa mga hakbang pagkatapos mag-aplay

Kung Wala Kang Insurance

Ibe-verify ng FEMA ang iyong mga pagkalugi na dulot ng sakuna. Ang ahensya ay magtatakda ng oras upang siyasatin ang iyong tahanan kung nag-ulat ka ng pinsala sa iyong tahanan o personal na ari-arian. O hihilingin sa iyo ng FEMA na magpadala ng mga dokumento para i-verify ang iyong mga gastos.

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo o elektronikong sulat na nagpapaliwanag sa iyong mga susunod na hakbang. Kung kinakailangan batay sa mga pagkalugi na iyong iniulat, makikipag-ugnayan sa iyo ang isang inspektor sa pamamagitan ng telepono upang mag-iskedyul ng isang inspeksyon. Kung makaligtaan mo ang tawag, mag-iiwan sila ng mensahe ng voicemail at gagawa ng maraming pagtatangka na makipag-ugnayan sa iyo. Hindi kailangang tingnan ng inspektor ang mga resibo sa pagkumpuni o mga larawan ng pinsala. Ngunit kung magsisimula kang maglinis bago ang inspeksyon, iminumungkahi ng FEMA na kumuha ka ng mga larawan, gumawa ng listahan ng iyong mga pagkalugi, at magtago ng mga resibo para sa lahat ng iyong mga gastos na sanhi ng sakuna.

Maghanap ng Tagapayo sa Pabahay

Ang U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) ay nagbibigay ng suporta sa isang network sa buong bansa ng ahensiya para sa housing counseling (HCAs) at mga sertipikadong tagapayo. Ang mga HCA na kalahok sa HUD ay inaprobahan at sinanay upang magbigay ng mga kasangkapan sa kasalukuyan at inaasahang mga may-ari at umuupa upang makagawa sila ng mga responsableng pagpili upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pabahay sa liwanag ng kanilang mga sitwasyong pinansyal.

Pag-verify sa Pagmamay-ari ng Bahay o Paninirahan

Kinakailangan ng FEMA na i-verify na nakatira ka sa address sa iyong aplikasyon bilang iyong pangunahing tirahan bago magbigay ng karamihan sa mga uri ng tulong. Kinakailangan din ng FEMA na i-verify na pagmamay-ari mo ang iyong bahay bago magbigay ng tulong sa pagkukumpuni ng bahay o pagpapalit ng bahay. Matuto pa tungkol sa prosesong ito.

Bilang bahagi ng aming pagsisikap na mapabilis ang proseso ng tulong sa sakuna at mabawasan ang hirap ng mga aplikante, sinusubukan naming i-verify ang paninirahan at pagmamay-ari sa pamamagitan ng paggamit ng atuomated na paghahanap sa mga pampublikong record.

Kung hindi namin ma-verify na nakatira ka o nagmamay-ari ng bahay na nakalista sa iyong aplikasyon, hihilingin namin sa iyo na magbigay ng mga dokumento upang patunayan ang occupancy at/o pagmamay-ari upang matulungan kaming matukoy kung naaprubahan ka para sa tulong.

Paano Ko Iaapela ang Desisyon?

Kung nakatanggap ka ng liham na nagsasaad na hindi ka naaprubahan para sa tulong o hindi kumpleto ang iyong aplikasyon, maaari mo pa ring kumpletuhin ang aplikasyon o iapela ang desisyon sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang liham ng desisyon. Ang sulat ay maaaring ipapadala sa iyo o ilalagay sa iyong Sentro ng Pagtulong para sa Sakuna (Disaster Assistance Center ) account, kung nag-set up ka ng account.

Matuto pa tungkol sa mga apela

Mga Madalas Itanong at Alingawngaw

Matuto pa tungkol sa mga karaniwang tsismis na nauugnay sa kalamidad at kung paano mag-ulat ng panloloko. Maaari ka ring makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa mga pang-emerhensya na kanlungan, tulong sa kalamidad, insurance sa baha at higit pa.

Mga Mapagkukunang Multilingguwal

Makakahanap ka ng mga social media graphics na may mahalagang mensaheng pangkaligtasan sa iba't ibang wika, kabilang ang English, Chinese, Spanish at Vietnamese.

Mayroon din kaming mga video sa American Sign Language (ASL) sa mga paksa kabilang ang:

Paano Tumulong

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

How to Help

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $57,580,988.74
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $26,600,931.21
Total Individual & Households Program Dollars Approved $84,181,919.95
Individual Assistance Applications Approved 36045
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $291,007,211.34
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,274,007.84
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $313,232,100.26
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $3,210,378.19

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Ang mga disaster Recovery Center ay nagbibigay sa mga nakaligtas sa sakuna ng impormasyon mula sa FEMA at sa U.S. Small Business Administration. Ang mga nakaligtas sa kalamidad ay maaring makakuha ng tulong sa pag-apply para sa pederal na tulong, alamin ang tungkol sa mga uri ng tulong na magagamit, alamin ang tungkol sa proseso ng mga apela at makakuha ng mga update sa mga aplikasyon.

Leroy Collins Leon County Main Public Library

Address

200 W Park Ave
Tallahassee, Florida 32301
Leon
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 7:00 PM
Martes:8:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:8:00 AM - 6:00 PM

MGA LISTA

This DRC will be closed for July 4th but will reopen on July 5th from 8:00am - 6:00pm.

Huling na-update noong