Balita at Media: Sakuna 4728

Download this graphic in multiple languages as printable pdf by visiting: https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_undocumented-immigrants-disaster-assistance_flyer_2023-dr-4728.pdf

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

30

Ang tulong pederal sa mga residente ng Cook County na naapektuhan ng matinding bagyo at pagbaha noong Hunyo 29 – Hulyo 2 ay lumapas na ng $375 milyon. Itong halaga ay kinabibilangan ng mga gawad ng FEMA na higit sa $280 milyon na Pang-Indibidwal at Pansamabahayan na mga gawad para sa tulong sa pag-upa, pondo sa pagkukumpuni at pagpapalit, at iba pang mga gawad na tumutulong sa pagpalit ng personal na pag-aaari at magbigay ng bayad sa pag-imbak at pangangalaga ng bata. Bilang karagdagan sa mga gawad ng FEMA mayroong higit sa $96.6 milyon sa mababang-interes na pautang sa sakuna ng Small Business Administration (SBA o Administrasyon ng Maliliit na Negosyo) para sa mga may-ari ng bahay at negosyo.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang Federal Emergency Management Agency (FEMA o Pederal na Ahensya ng Pangangasiwa ng Emerhensya) ay may agarang pangangailangan na mag-empleyo ng mga residente para magtrabaho bilang pansamantalang lokal na hire upang tumulong sa pagtugon sa sakuna at pagsisikap sa pagbawi. Ang mga lokal na hire na empleyado ay mga lokal na residente na tumutulong sa pagbawi ng kanilang komunidad at tinutulungan din nila ang komunidad sa proseso ng pagbawi. Hinihikayat ka ng FEMA na mag-apply para sa kapana-panabik na pagkakataong ito! Sa kasalukuyan, nag-ha-hire kami para sa mga sumusunod na lokal na hire na posisyon. Magsisimulang mag-expire ang mga anunsyo ng trabaho sa Nobyembre 15, 2023, kaya mag-apply sa lalong madaling panahon! Upang matuto pa tungkol sa mga uri ng posisyon at ang kanilang papel sa FEMA, mangyaring bisitahin ang FEMA Cadres.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang pagsasara ng mga Sentro ng Pagbawi sa Sakuna ay hindi hudyat ng pagtatapos ng paglahok ng FEMA sa pagbawi ng Illinois sa sakuna. Maaari mo pa ring makuha ang mga sagot sa iyong mga tanong pati narin ang malinaw na paliwanag tungkol sa proseso ng sakuna sa pamamagitan ng pagtawag sa Linya ng Tulong ng FEMA sa 800-621-3362, kung saan mayroong mga multilinggwal na operator na nakahandang tumulong sa iyo. Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa online sa DisasterAssistance.gov o gamitin ang app ng FEMA sa iyong smart device.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Hindi ka makapaniwala! Ang FEMA ay nagpadala sa iyo ng liham ng pagpapasiya na nagsasabing hindi ka kasalukuyang inapruba para sa pederal na tulong sa sakuna kahit na nasira ang iyong bahay sa panahon ng bagyo at pagbaha noong Hunyo 29 – Hulyo 2. Ano ang gagawin mo ngayon? Mag-Apela!
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang Disaster Recovery Center (DRC o Sentro ng Pagbawi sa Sakuna) na nasa lokasyon ng Field House ng Parke ng Columbus, 500 Timog Abenida ng Central, Chicago, IL 60644, ay magpapatuloy ng operasyon ng Lunes hanggang Sabado, 8:30 n.u. hanggang 5 n.h., hanggang magsara ito ng Lunes, Oktubre 30 ng 5 n.h.
illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Humanda Para Sa Winter Storm

file icon
Maging Matalino Sa Baha Gawin mong mag-isa gamit ang 5 Hakbang

file icon
Emergency Supply List

file icon
8 Tip Para Linisin Ang Amag

file icon
Protektahan Laban sa Baha

file icon
Mga Alituntunin sa Gusali at Backup sa Basement: Ang Dapat Mong Malaman