Florida Bagyong Ian

DR-4673-FL
Florida

Panahon ng Insidente: Sep 23, 2022 - Nov 4, 2022

Petsa ng Deklarasyon: Sep 29, 2022


Ngayon Sarado: Panahon ng Pag-aaplay para sa Tulong sa Kalamidad

alert - warning

Ang huling araw para sa mga indibidwal at pamilya na mag-aplay para sa tulong pagkatapos ng kalamidad na ito ay lumipas. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong claim.

Upang suriin ang katayuan sa isang naunang isinumiteng claim, bisitahin ang DisasterAssistance.gov..

Sinabihan Ako na Tawagan ang U.S. Small Business Administration

Hindi pinapayagan ang FEMA na magbigay ng tulong sa sakuna para sa ilang partikular na pagkalugi na sakop ng U.S. Small Business Administration (SBA) disaster loan. Ang SBA ay nagbibigay ng mababang interes na mga pautang sa kalamidad sa mga indibidwal at sambahayan upang tumulong sa mga pagkalugi sa kalamidad. Nakikipagtulungan ang FEMA sa SBA upang matukoy kung maaari kang maging kwalipikado para sa Tulong sa Personal na Ari-arian, Tulong sa Transportasyon, o isang Pang-grupo na Insurance polisiya para sa Baha.

Awtomatikong ire-refer ka ng FEMA sa SBA upang maisaalang-alang para sa isang disaster loan kung natutugunan mo ang mga pamantayan ng kita ng SBA. Ginagamit ng FEMA ang taunang kabuuang kita ng iyong sambahayan at bilang ng mga umaasa upang matukoy kung dapat kang i-refer sa SBA.

Kung ire-refer ka sa SBA, makikipag-ugnayan sa iyo ang FEMA sa pamamagitan ng isang auto-dialer system upang ipaliwanag kung paano mag-aplay para sa isang disaster loan. Dapat mong kumpletuhin at ibalik ang isang aplikasyon sa pautang upang maisaalang-alang para sa isang SBA na pautang o ilang mga uri ng tulong sa FEMA. Hindi mo kailangang tumanggap ng alok na pautang sa SBA. Gayunpaman, kung ikaw ay naaprubahan para sa isang SBA loan, at hindi mo ito tinatanggap, hindi ka ire-refer pabalik sa FEMA para sa personal na ari-arian o tulong sa transportasyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pautang sa kalamidad ng SBA, mangyaring tawagan ang SBA sa 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Makukuha ang impormasyon ng SBA sa www.SBA.gov/disaster o sa pamamagitan ng email sa disastercustomerservice@sba.gov.

Matuto pa tungkol sa mga SBA na pautang

Nag-aplay ako para sa Tulong. Ano ang Susunod?

Kung May Insurance Ka

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng insurance sa lalong madaling panahon upang maghain ng claim. Ang FEMA ay makakapagbigay lamang ng pera pagkatapos mong makuha ang iyong insurance settlement. Kung hindi saklaw ng iyong insurance ang lahat ng iyong gastos sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng bahay, maaaring makatulong ang FEMA..

Ang FEMA ay hindi makakapagbigay ng pera para sa mga gastusin na sakop ng insurance o mga dobleng benepisyo mula sa ibang pinagmulan. Kapag nakuha mo ang iyong insurance settlement o pagtanggi, mangyaring magpadala ng kopya sa FEMA sa lalong madaling panahon.

Kung ang iyong insurance settlement ay naantala ng higit sa 30 araw mula sa oras na ihain mo ang iyong claim, tawagan ang FEMA Helpline sa 800-621-3362.

Matuto pa tungkol sa mga hakbang pagkatapos mag-aplay

Kung Wala Kang Insurance

Ibe-verify ng FEMA ang iyong mga pagkalugi na dulot ng sakuna. Ang ahensya ay magtatakda ng oras upang siyasatin ang iyong tahanan kung nag-ulat ka ng pinsala sa iyong tahanan o personal na ari-arian. O hihilingin sa iyo ng FEMA na magpadala ng mga dokumento para i-verify ang iyong mga gastos.

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo o elektronikong sulat na nagpapaliwanag sa iyong mga susunod na hakbang. Kung kinakailangan batay sa mga pagkalugi na iyong iniulat, makikipag-ugnayan sa iyo ang isang inspektor sa pamamagitan ng telepono upang mag-iskedyul ng isang inspeksyon. Kung makaligtaan mo ang tawag, mag-iiwan sila ng mensahe ng voicemail at gagawa ng maraming pagtatangka na makipag-ugnayan sa iyo. Hindi kailangang tingnan ng inspektor ang mga resibo sa pagkumpuni o mga larawan ng pinsala. Ngunit kung magsisimula kang maglinis bago ang inspeksyon, iminumungkahi ng FEMA na kumuha ka ng mga larawan, gumawa ng listahan ng iyong mga pagkalugi, at magtago ng mga resibo para sa lahat ng iyong mga gastos na sanhi ng sakuna.

Maghanap ng Tagapayo sa Pabahay

Ang U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) ay nagbibigay ng suporta sa isang network sa buong bansa ng ahensiya para sa housing counseling (HCAs) at mga sertipikadong tagapayo. Ang mga HCA na kalahok sa HUD ay inaprobahan at sinanay upang magbigay ng mga kasangkapan sa kasalukuyan at inaasahang mga may-ari at umuupa upang makagawa sila ng mga responsableng pagpili upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pabahay sa liwanag ng kanilang mga sitwasyong pinansyal.

Pag-verify sa Pagmamay-ari ng Bahay o Paninirahan

Kinakailangan ng FEMA na i-verify na nakatira ka sa address sa iyong aplikasyon bilang iyong pangunahing tirahan bago magbigay ng karamihan sa mga uri ng tulong. Kinakailangan din ng FEMA na i-verify na pagmamay-ari mo ang iyong bahay bago magbigay ng tulong sa pagkukumpuni ng bahay o pagpapalit ng bahay. Matuto pa tungkol sa prosesong ito.

Bilang bahagi ng aming pagsisikap na mapabilis ang proseso ng tulong sa sakuna at mabawasan ang hirap ng mga aplikante, sinusubukan naming i-verify ang paninirahan at pagmamay-ari sa pamamagitan ng paggamit ng atuomated na paghahanap sa mga pampublikong record.

Kung hindi namin ma-verify na nakatira ka o nagmamay-ari ng bahay na nakalista sa iyong aplikasyon, hihilingin namin sa iyo na magbigay ng mga dokumento upang patunayan ang occupancy at/o pagmamay-ari upang matulungan kaming matukoy kung naaprubahan ka para sa tulong.

Paano Ko Iaapela ang Desisyon?

Kung nakatanggap ka ng liham na nagsasaad na hindi ka naaprubahan para sa tulong o hindi kumpleto ang iyong aplikasyon, maaari mo pa ring kumpletuhin ang aplikasyon o iapela ang desisyon sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang liham ng desisyon. Ang sulat ay maaaring ipapadala sa iyo o ilalagay sa iyong Sentro ng Pagtulong para sa Sakuna (Disaster Assistance Center ) account, kung nag-set up ka ng account.

Matuto pa tungkol sa mga apela

Mga Madalas Itanong at Alingawngaw

Matuto pa tungkol sa mga karaniwang tsismis na nauugnay sa kalamidad at kung paano mag-ulat ng panloloko. Maaari ka ring makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa mga pang-emerhensya na kanlungan, tulong sa kalamidad, insurance sa baha at higit pa.

Mga Mapagkukunang Multilingguwal

Makakahanap ka ng mga social media graphics na may mahalagang mensaheng pangkaligtasan sa iba't ibang wika, kabilang ang English, Chinese, Spanish at Vietnamese.

Mayroon din kaming mga video sa American Sign Language (ASL) sa mga paksa kabilang ang:

Paano Tumulong

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.


Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Local Resources Custom Text

Disaster Recovery Centers (DRC)

Ang mga naapektuhang nakaligtas mula sa mga inaprubahang mga nakatalagang probinsya ay maaaring bumisita sa pinakamalapit na DRC para sa suporta sa pag-apply para sa tulong. Ang mga kinatawan mula sa FEMA at U.S. Small Business Administration ay naroroon sa mga sentrong ito para ipaliwanag ang mga programa sa tulong sa sakuna, sumagot ng mga tanong tungkol sa nakasulat na komunikasyon at magbigay ng panulatan tungkol sa mga pagsasaayos at muling pagpapatayo para gawing mas matibay laban sa sakuna ang mga tahanan.

Ang mga residenteng dating nagparehistro para sa tulong ay hindi kailangan bumisita sa DRC, ngunit maaaring magtanong o humingi ng karagdagang impormasyon ng personal sa DRC bilang karagdagan sa pagdulog online o gamit ang telepono.

Pagkamamamayan at Kwalipikasyon sa FEMA

Ang FEMA ay nakatuon sa pagtulong sa lahat ng kwalipikadong mga nakaligtas sa sakuna upang makabangon mula sa Bagyong Ian, kabilang ang mga mamamayan ng U.S, mga hindi mamamayang lokal o mga kwalipikadong banyaga.

Matuto pa tungkol sa Pagkamamamayan at mga Kinakailangan para sa Katayuan ng Imigrasyon para sa Pederal na Pampublikong mga Benepisyo

Paano Ako Makakapag-apela sa Panghuling Desisyon?

Kung ikaw ay nakatanggap ng liham na nagsasaad na ikaw ay hindi kwalipikado para sa tulong o ang iyong aplikasyon ay kulang, maaari mo pa ding kumpletuhin ang aplikasyon o i-apela ang desisyon sa loob ng 60 na araw ng pagtanggap ng liham ng desisyon. Ang liham ay maaaring ipapadala sa iyo o ilalagay sa iyong Disaster Assistance Center account, kung nakagawa ka ng account.

Matuto pa tungkol sa mga Apela

Tulong sa Transisyonal na Matutuluyan

Sinimulan ang Tulong sa Transisyonal na Matutuluyan (Transitional Sheltering Assistance) ng FEMA para sa mga nakaligtas sa Florida na nagbibigay-daan para sa mga maikli, at pang-emergency na opsyong matutuluyan sa mga kalakok na mga hotel.

Upang makatanggap ng tulong na matutuluyan, magsimula sa pamamagitan ng pag-aplay ng tulong. Kailangang mayroon kang ID ng pagpaparehistro sa FEMA at pag-apruba mula sa FEMA para lumahok. Kung ang FEMA ay dumulog sa iyo tungkol sa tulong na matutuluyan, maaari kang  tumingin sa mga kalahok na mga hotel.

Mga Madalas na Itanong at mga Sabi-sabi

Matuto pa tungkol sa mga karaniwang sabi-sabing may kinalaman sa sakuna at paano mag-ulat ng pekeng balita. Maaari ka ding makakuha ng mga sagot sa mga madalas na itanong tungkol sa pang-emergency na matutuluyan, tulong para sa sakuna, insurance sa baha at marami pa.

Karagdagang Multimedia

Matatagpuan mo sa ibaba ang mga social media graphics at mga imahe na may mahalagang pangkaligtasang pagmemensahe sa iba't ibang wika, kasama ang English, Chinese, Spanish at Vietnamese.

Pag-verify sa Pagmamay-ari ng Bahay o Paninirahan

Kailangang i-verify ng FEMA kung nakatira kayo sa address sa inyong aplikasyon bilang inyong pangunahing tinitirahan bago magbigay ng halos lahat ng uri ng Tulong na IHP. Kailangan ding i-verify ng FEMA na kayo ang may-ari ng bahay bago magbigay ng Tulong sa Pagkukumpuni ng Tahanan o Pagpapalit.

Bilang bahagi ng aming pagsisikap na mapabilis ang proseso ng tulong sa sakuna at mabawasan ang hirap ng mga aplikante, sinusubukan naming i-verify ang paninirahan at pagmamay-ari sa pamamagitan ng paggamit ng atuomated na paghahanap sa mga pampublikong record.

Kapag hindi namin ma-verify kung saan kayo nakatira o kayo ang may-ari ng bahay na inyong inilista sa inyong aplikasyon, hihingan ka namin ng mga dokumento para mapatunayan ang inyong paninirahan at/o pagmamay-ari para matulungan kaming matukoy kung kwalipikado kayo para sa tulong.

Matuto Pa

Maghanap ng Tagapayo sa Pabahay

Ang US Department of Housing and Urban Development (HUD) ay nagbibigay ng suporta sa pambansang network ng mga ahensya ng pagpapayo sa pabahay (housing counseling agencies (HCA)) at mga sertipikadong mga tagapayo. Ang mga nakikilahok sa HUD na mga HCA ay aprubado at tinuruan na magbigay ng mga kasangkapan sa mga kasalukuyan at mga potensyal na may-ari ng bahay at mga umuupa upang sila ay makagawa ng responsableng pagpili upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pabahay na isinasaalang-alang ang kanilang pinansyal na kalagayan.

Humanap ng Tagahanap ng mga Pag-aari ng HUD


How to Help

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $749,989,759.68
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $364,837,484.89
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,114,827,244.57
Individual Assistance Applications Approved 386203
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $924,522,377.94
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $2,985,734.16
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $968,868,931.76
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $1,970,275.45

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Disaster Recovery Centers provide disaster survivors with information from FEMA and the U.S. Small Business Administration. Disaster survivors can get help applying for federal assistance, learn about the types of assistance available, learn about the appeals process and get updates on applications.

Big Easy Casino, NE Parking Lot

Address

831 N Federal Highway
Hallandale, Florida 33009
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

Sadkin Community Center

Address

1176 NW 42nd Way
Lauderhill, Florida 33313
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 8:00 PM
Thursday:9:00 AM - 8:00 PM
Friday:9:00 AM - 8:00 PM
Saturday:9:00 AM - 8:00 PM
Sunday:Closed

Samuel Delevoe Memorial Park

Address

2520 NW 6th Street
Fort Lauderdale, Florida 33311
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

Hortt Park

Address

1700 SW 14th Ct
Fort Lauderdale, Florida 33312
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 8:00 PM
Thursday:9:00 AM - 8:00 PM
Friday:9:00 AM - 8:00 PM
Saturday:9:00 AM - 8:00 PM
Sunday:Closed
Huling na-update noong June 10, 2023