Balita at Media: Sakuna 4673

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

89

Ilang linggo ang nakakaraan, nag-apply ka para sa pederal na tulong sa sakuna. Sumagot ang FEMA sa pamamagitan ng sulat na nagsasaad ng mga uri ng tulong kung saan karapat-dapat o hindi ka karapat-dapat na tumanggap. Basahin nang mabuti ang sulat upang maunawaan ang desisyon ng FEMA at malaman kung paano umapela kung hindi ka sumasang-ayon. Sa maraming pagkakataon, nangangailangan lamang ang FEMA ng dokumento o iba pang impormasyon para ipagpatuloy ang iyong kaso.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang FEMA at ang Estado ng Florida ay magbubukas ng isa pang disaster recovery center sa Lee County upang tulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian sa sumusunod na lokasyon:
illustration of page of paper Mga Press Release |
Wala pang apat na buwan pagkatapos ng deklarasyon ng malaking sakuna para sa Bagyong Ian, nagbigay ang Administrasyong Biden-Harris ng $5.2 bilyon sa pinansyal na tulong, mga disaster loan (loan para sa sakuna) at flood insurance (seguro para sa baha) para sa mga taga-Florida.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Patuloy na nag-iiskedyul ang FEMA ng mga bukas na pampublikong pagpupulong sa buong Timog-Kanlurang Florida sa misyon nitong ipaalam sa mga nakaligtas sa bagyo ang tungkol sa mga available na mga pang-estado at pederal na programa ng pagbangon. Sa nakaraang tatlong buwan, sinuportahan ng FEMA ang mahigit 100 pagpupulong ng komunidad sa buong lugar ng 20 county kung saan ang mga Eksperto sa Paksa ay naroroon upang talakayin ang mga programa, mga inisyatiba ng estado, tulong sa sakuna, mga mapagkukunan ng komunidad, at mga update. Naging isang paraan ang mga pampublikong kaganapang ito para matutunan ng mga tao ang tungkol sa kung paano pinakamahusay na makakapaghanda para sa susunod na bagyo, makuha ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa National Flood Insurance Program (Pambansang Programa ng Seguro sa Baha), at linawin ang pagkalito tungkol sa pag-alis ng debris na hatid ng bagyo sa personal na ari-arian.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Isang araw na lang ang natitira para makapag-apply ang mga nakaligtas sa Bagyong Ian para sa tulong sa sakuna sa FEMA at mag-apply para sa mababang interes na disaster loan (utang para sa sakuna) sa U.S. Small Business Administration (SBA, Pangasiwaan para sa Maliliit na Negosyo).
illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

3 men standing around the table having a sign language conversation
American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community

FORT MYERS, Fla. – American Sign Language Interpreters provide recovery information for Deaf and Hard of Hearing community members at an event in Fort Myers. (FEMA photo by Austin Boone)

Two men standing in front of a mitigation banner
FEMA Hazard Mitigation Event for Hurricane Ian survivors

FORT MYERS, Fla. – FEMA Hazard Mitigation specialists speak with residents about how to rebuild stronger against future storms. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A women checking into a Disaster Recovery Center
Hurricane Ian Disaster Recovery Center in Englewood, FL

ENGLEWOOD, Fla. – A Disaster Recovery Center has representatives from FEMA, State of Florida, SBA and other agencies to help disaster survivors. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women talking to a FEMA specialist at her laptop
Hurricane Ian survivors visiting a Disaster Recovery Center in Collier County

NAPLES, Fla. –Residents visit a Disaster Recovery Center in Collier County at Veterans Community Park. Local, state and federal agencies are on site to help survivors affected by Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

A woman smiling at a table with American & Haitian flag
FEMA specialist at the United Haitian Church

FORT MYERS, Fla. – A FEMA specialist provides information to members of the United Haitian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)

2 male & 1 female FEMA specialist at a table with their laptops talking to survivors on the other side or the table
FEMA specialists at a Disaster Recovery Center helping Hurricane Ian survivors

CAPE CORAL, Fla. – Hurricane Ian survivors receive one-on-one help from FEMA specialists at a Disaster Recovery Center. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)

Two women FEMA specialist sitting at table with two women standing with two small children in the middle of them.
FEMA and other agency partners at First Presbyterian Church

BONITA SPRINGS, Fla. – Hurricane Ian survivors hear from FEMA and other agency partners about important recovery information at the First Presbyterian Church. (FEMA photo by Chrissy Gonsalves)

Two women FEMA specialist on one side of the table in front of their laptops and two women survivors on the other side. There are other families in the background
FEMA specialists help Hurricane Ian survivors apply for assistance

SANFORD, Fla. – FEMA specialists help Hurricane Ian survivors apply for assistance at the Midway Safe Harbor Center. (FEMA photo by Bob Kaufmann)

A woman with glasses on looking down a paperwork with an older male in front her
A Disaster Survivor Assistance team member helps a Hurricane Ian survivor

FORT MYERS, Fla. – A Disaster Survivor Assistance team member helps a Hurricane Ian survivor apply for assistance. (FEMA photo by Austin Boone)

Two males and one female talking outside in front of debris
Disaster Survivor Assistance team members speak with local residents

FORT MYERS, Fla. – Disaster Survivor Assistance team members speak with local residents in neighborhoods impacted by Hurricane Ian and provide information about how to apply for federal assistance following Hurricane Ian. (FEMA photo by Jocelyn Augustino)