Texas Severe Winter Storms

4586-DR-TX
Texas

Panahon ng Insidente: Feb 11, 2021 - Feb 21, 2021

Petsa ng Deklarasyon: Feb 19, 2021

Ngayon Sarado: Panahon ng Pag-aaplay para sa Tulong sa Kalamidad

alert - warning

Ang huling araw para sa mga indibidwal at pamilya na mag-aplay para sa tulong pagkatapos ng kalamidad na ito ay lumipas. Hindi ka na makakapagsimula ng bagong claim.

Upang suriin ang katayuan sa isang naunang isinumiteng claim, bisitahin ang DisasterAssistance.gov..

Sinabihan Ako na Tawagan ang U.S. Small Business Administration

Hindi pinapayagan ang FEMA na magbigay ng tulong sa sakuna para sa ilang partikular na pagkalugi na sakop ng U.S. Small Business Administration (SBA) disaster loan. Ang SBA ay nagbibigay ng mababang interes na mga pautang sa kalamidad sa mga indibidwal at sambahayan upang tumulong sa mga pagkalugi sa kalamidad. Nakikipagtulungan ang FEMA sa SBA upang matukoy kung maaari kang maging kwalipikado para sa Tulong sa Personal na Ari-arian, Tulong sa Transportasyon, o isang Pang-grupo na Insurance polisiya para sa Baha.

Awtomatikong ire-refer ka ng FEMA sa SBA upang maisaalang-alang para sa isang disaster loan kung natutugunan mo ang mga pamantayan ng kita ng SBA. Ginagamit ng FEMA ang taunang kabuuang kita ng iyong sambahayan at bilang ng mga umaasa upang matukoy kung dapat kang i-refer sa SBA.

Kung ire-refer ka sa SBA, makikipag-ugnayan sa iyo ang FEMA sa pamamagitan ng isang auto-dialer system upang ipaliwanag kung paano mag-aplay para sa isang disaster loan. Dapat mong kumpletuhin at ibalik ang isang aplikasyon sa pautang upang maisaalang-alang para sa isang SBA na pautang o ilang mga uri ng tulong sa FEMA. Hindi mo kailangang tumanggap ng alok na pautang sa SBA. Gayunpaman, kung ikaw ay naaprubahan para sa isang SBA loan, at hindi mo ito tinatanggap, hindi ka ire-refer pabalik sa FEMA para sa personal na ari-arian o tulong sa transportasyon.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pautang sa kalamidad ng SBA, mangyaring tawagan ang SBA sa 800-659-2955 (TTY: 800-877-8339). Makukuha ang impormasyon ng SBA sa www.SBA.gov/disaster o sa pamamagitan ng email sa disastercustomerservice@sba.gov.

Matuto pa tungkol sa mga SBA na pautang

Nag-aplay ako para sa Tulong. Ano ang Susunod?

Kung May Insurance Ka

Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong kompanya ng insurance sa lalong madaling panahon upang maghain ng claim. Ang FEMA ay makakapagbigay lamang ng pera pagkatapos mong makuha ang iyong insurance settlement. Kung hindi saklaw ng iyong insurance ang lahat ng iyong gastos sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng bahay, maaaring makatulong ang FEMA..

Ang FEMA ay hindi makakapagbigay ng pera para sa mga gastusin na sakop ng insurance o mga dobleng benepisyo mula sa ibang pinagmulan. Kapag nakuha mo ang iyong insurance settlement o pagtanggi, mangyaring magpadala ng kopya sa FEMA sa lalong madaling panahon.

Kung ang iyong insurance settlement ay naantala ng higit sa 30 araw mula sa oras na ihain mo ang iyong claim, tawagan ang FEMA Helpline sa 800-621-3362.

Matuto pa tungkol sa mga hakbang pagkatapos mag-aplay

Kung Wala Kang Insurance

Ibe-verify ng FEMA ang iyong mga pagkalugi na dulot ng sakuna. Ang ahensya ay magtatakda ng oras upang siyasatin ang iyong tahanan kung nag-ulat ka ng pinsala sa iyong tahanan o personal na ari-arian. O hihilingin sa iyo ng FEMA na magpadala ng mga dokumento para i-verify ang iyong mga gastos.

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo o elektronikong sulat na nagpapaliwanag sa iyong mga susunod na hakbang. Kung kinakailangan batay sa mga pagkalugi na iyong iniulat, makikipag-ugnayan sa iyo ang isang inspektor sa pamamagitan ng telepono upang mag-iskedyul ng isang inspeksyon. Kung makaligtaan mo ang tawag, mag-iiwan sila ng mensahe ng voicemail at gagawa ng maraming pagtatangka na makipag-ugnayan sa iyo. Hindi kailangang tingnan ng inspektor ang mga resibo sa pagkumpuni o mga larawan ng pinsala. Ngunit kung magsisimula kang maglinis bago ang inspeksyon, iminumungkahi ng FEMA na kumuha ka ng mga larawan, gumawa ng listahan ng iyong mga pagkalugi, at magtago ng mga resibo para sa lahat ng iyong mga gastos na sanhi ng sakuna.

Maghanap ng Tagapayo sa Pabahay

Ang U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) ay nagbibigay ng suporta sa isang network sa buong bansa ng ahensiya para sa housing counseling (HCAs) at mga sertipikadong tagapayo. Ang mga HCA na kalahok sa HUD ay inaprobahan at sinanay upang magbigay ng mga kasangkapan sa kasalukuyan at inaasahang mga may-ari at umuupa upang makagawa sila ng mga responsableng pagpili upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pabahay sa liwanag ng kanilang mga sitwasyong pinansyal.

Pag-verify sa Pagmamay-ari ng Bahay o Paninirahan

Kinakailangan ng FEMA na i-verify na nakatira ka sa address sa iyong aplikasyon bilang iyong pangunahing tirahan bago magbigay ng karamihan sa mga uri ng tulong. Kinakailangan din ng FEMA na i-verify na pagmamay-ari mo ang iyong bahay bago magbigay ng tulong sa pagkukumpuni ng bahay o pagpapalit ng bahay. Matuto pa tungkol sa prosesong ito.

Bilang bahagi ng aming pagsisikap na mapabilis ang proseso ng tulong sa sakuna at mabawasan ang hirap ng mga aplikante, sinusubukan naming i-verify ang paninirahan at pagmamay-ari sa pamamagitan ng paggamit ng atuomated na paghahanap sa mga pampublikong record.

Kung hindi namin ma-verify na nakatira ka o nagmamay-ari ng bahay na nakalista sa iyong aplikasyon, hihilingin namin sa iyo na magbigay ng mga dokumento upang patunayan ang occupancy at/o pagmamay-ari upang matulungan kaming matukoy kung naaprubahan ka para sa tulong.

Paano Ko Iaapela ang Desisyon?

Kung nakatanggap ka ng liham na nagsasaad na hindi ka naaprubahan para sa tulong o hindi kumpleto ang iyong aplikasyon, maaari mo pa ring kumpletuhin ang aplikasyon o iapela ang desisyon sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang liham ng desisyon. Ang sulat ay maaaring ipapadala sa iyo o ilalagay sa iyong Sentro ng Pagtulong para sa Sakuna (Disaster Assistance Center ) account, kung nag-set up ka ng account.

Matuto pa tungkol sa mga apela

Mga Madalas Itanong at Alingawngaw

Matuto pa tungkol sa mga karaniwang tsismis na nauugnay sa kalamidad at kung paano mag-ulat ng panloloko. Maaari ka ring makakuha ng mga sagot sa mga madalas itanong tungkol sa mga pang-emerhensya na kanlungan, tulong sa kalamidad, insurance sa baha at higit pa.

Mga Mapagkukunang Multilingguwal

Makakahanap ka ng mga social media graphics na may mahalagang mensaheng pangkaligtasan sa iba't ibang wika, kabilang ang English, Chinese, Spanish at Vietnamese.

Mayroon din kaming mga video sa American Sign Language (ASL) sa mga paksa kabilang ang:

Paano Tumulong

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Local Resources Custom Text

Mabilisang Link

Bisitahin ang pahina ng estado ng Texas para sa mga impormasyon na pang-lokal.

Mag-apply para sa Tulong

Kung nagtamo ka ng pinsala mula sa snow at yelo sa panahon ng mga bagyong taglamig at mayroon kang insurance, makipag-ugnayan muna sa inyong insurance at pagkatapos sa FEMA. Kailangan ang impormasyon ng inyong claim sa insurance upang matukoy ang karapat-dapat para sa pederal na tulong.

  • Alamin kung anong mga hakbang ang gagawin bago mag-apply ng tulong.
  • Kung ikaw ay walang insurance, ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan upang mag-apply para sa tulong ay online sa DisasterAssistance.gov. Maaari kayong mag-apply ng 24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, walang paghihintay o pagkaantala.
  • Paalala: Hindi ka maaaring bayaran ng FEMA sa mga pagkain na nawala dahil sa pagkawala ng kuryente.

Tulong Pagkatapos ng Isang Sakuna 

Nag-apply Ako ng Tulong. Ano ang kasunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo ng U.S. o sa pamamagitan ng elektronikong pagsusulatan. Maaaring kailanganin mong i-verify ang iyong pagkakakilanlan o kumpletuhin ang isang inspeksyon sa bahay. 

Alamin ang mga Hakbang Pagkatapos Mag-apply | Mga Hakbang Upang Simulan ang Inyong Proseso ng Pag-recover | Pinakamahusay na paraan upang magpadala ng mga dokumento sa sakuna

"Mga Tulong Pagkatapos ng isang Sakuna" Mga Babasahin

Isinalin sa 27 mga wika, ang babasahin na "Mga Tulong Pagkatapos ng isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa inyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng suporta ng FEMA Individual Assistance na maaaring magamit sa pagbawi ng sakuna.

I-download ang mga Babasahin

Small Business Administration

Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna, nakikipagtulungan ang FEMA sa iba pang mga ahensya tulad ng U.S. Small Business Administration (SBA) na nag-aalok ng mga utang na may mababang interes sa sakuna sa mga may-ari ng bahay at nangungupahan sa isang idineklarang lugar ng sakuna. Hindi ninyo kailangang pagmamay-ari ng isang negosyo upang mag-apply para sa isang pautang sa sakuna. Maaari kayong makatanggap ng isang tawag sa telepono upang payuhan kayo ng mga paraan upang mag-apply para sa Small Business Administration.

Matuto Pa

Pagkontrol sa Tsismis

Tsismis: Babayaran ng FEMA ang mga hotel kung mag-dial ka ng numero ng  “Texas Disaster Relief”.

Katotohanan: Mayroong maling numero ng telepono na ibinabahagi sa social media at mga text message na nagsasabing nagbabayad ang FEMA para sa mga hotel sa Texas dahil sa nagdaang bagyo. Ito ay isang scam. Ang pinakamahusay na impormasyon sa mga lehitimong mapagkukunan ng tulong sa inyong lugar ay magmumula sa mga lokal na opisyal o sa Texas Division of Emergency Management. Kung ikaw ay nasa isa sa itinalagang mga county, maaari kang mag-apply para sa tulong ng FEMA online sa DisasterAssistance.gov o tumawag sa 1-800-621-3362.

Pebrero 24, 2021

Tsismis: Magbabayad ang FEMA para sa mga kabawasan ng insurance para sa mga nakaligtas sa sakuna.

Katotohanan: Nagbibigay ang FEMA ng mga benepisyong salapi sa mga karapat-dapat na aplikante na hindi naka-insured o under-insured, ngunit ang mga benepisyong iyon ay nagaganap pagkatapos ng pag-aayos ng insurance. Hindi maaaring madoble ng FEMA ang mga benepisyo mula sa insurance o kabayaran sa inyong kabawasan.

Pebrero 21, 2021

Tingnan ang iba pang mga tsismis

Mga Lokal na Mapagkukunan

Kung kailangan ninyo ng tulong sa anumang hindi sakop ng insurance, maaaring makatulong ang mga lokal na boluntaryong organisasyon sa inyong komunidad. Maaari rin kayong tumawag sa  211 para sa tulong. 

Texas Department of Insurance (TDI)

  • TDI mga tip sa insurance kasunod ng mga bagyo sa taglamig.
  • Tumingin ng isang kumpanya ng insurance sa Texas o tumawag sa 800-252-3439.

U.S. Department of Agriculture

  • Tulong sa sakuna para sa mga magsasaka.

Texas Attorney General

  • Report ng gouging ng presyo o anumang iba pang mga scam.

Paano Tumulong

Magbigay

Ang cash ang pinakamahusay na paraan upang makatulong. Mag-coordinate bago mangolekta ng mga in-kind na item.

Bisitahin ang website para sa impormasyon ng donasyon.

Magboluntaryo

Mag-coordinate bago mag-deploy! 

Bisitahin ang https://www.txvoad.org/volunteer upang maunawaan kung paano ang pinakamahusay na magboluntaryo sa TX.

 

How to Help

Magboluntaryo at Mag-donate

Maaaring tumagal ng maraming taon ang pagbawi pagkatapos ng sakuna. Maraming paraan para tumulong tulad ng pag-donate ng pera, mga bagay na kailangan o oras mo. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tumulong sa mga nangangailangan.

Huwag mag-self-deploy sa mga lugar ng sakuna. Mga pinagkakatiwalaang organisasyon  sa mga apektadong lugar alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo. Makipagtulungan sa isang itinatag na organisasyon upang matiyak na mayroon kang naaangkop na kaligtasan, pagsasanay at mga kasanayan na kailangan upang tumugon.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) bumuo ng mga relasyon at makipag-ugnayan sa mga pagsisikap sa mga boluntaryo, batay sa pananampalataya at mga organisasyong pangkomunidad na aktibo sa mga sakuna.

Pakikipagnenegosyo sa FEMA

Kung interesado kang magbigay ng mga bayad na serbisyo at produkto para sa tulong sa sakuna, bisitahin ang aming pahina ng Doing Business with FEMA para makapagsimula.

Kung nagmamay-ari ka ng negosyong may kinalaman sa pag-alis ng mga labi at gusto mong magsagawa ng paglilinis sa mga apektadong lugar, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar upang mag-alok ng iyong mga serbisyo.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $182,111,272.91
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $20,831,580.90
Total Individual & Households Program Dollars Approved $202,942,853.81
Individual Assistance Applications Approved 60329
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $59,023,640.94
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $41,132,085.28
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $105,474,270.25
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $12,511,789.25

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Ang mga disaster Recovery Center ay nagbibigay sa mga nakaligtas sa sakuna ng impormasyon mula sa FEMA at sa U.S. Small Business Administration. Ang mga nakaligtas sa kalamidad ay maaring makakuha ng tulong sa pag-apply para sa pederal na tulong, alamin ang tungkol sa mga uri ng tulong na magagamit, alamin ang tungkol sa proseso ng mga apela at makakuha ng mga update sa mga aplikasyon.

Felix Baldree Building

Address

13828 Corpus Christi St
Houston, Texas 77015
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Felix Baldree Building

Address

13828 Corpus Christi St
Houston, Texas 77015
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

West Columbia Civic Center

Address

514 E Brazos Ave
West Columbia, Texas 77486
Brazoria
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

USO

Address

2105 Avenue M
Bay City, Texas 77414
Matagorda
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

SpringSpirit

Address

8526 Pitner Rd
Houston, Texas 77080
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Denver Harbor Multi-Service Center

Address

6402 Market St
Houston, Texas 77020
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Denver Harbor Multi-Service Center

Address

6402 Market St
Houston, Texas 77020
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Walker Storm Shelter

Address

455 State Highway 75 N
Huntsville, Texas 77320
Walker
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Innovation Center

Address

250 Live Oak St
Coldspring, Texas 77331
San Jacinto
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Thomas A. Glazier Senior Education Center

Address

16600 Pine Forest Ln
Houston, Texas 77084
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Livingston Public Library

Address

707 N Tyler Ave
Livingston, Texas 77351
Polk
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Thomas A. Glazier Senior Education Center

Address

16600 Pine Forest Ln
Houston, Texas 77084
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

East Montgomery County Community Development Cente

Address

16401 1st St
Splendora, Texas 77372
Montgomery
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Jasper County Courthouse Annex

Address

271 E Lamar St
Jasper, Texas 75951
Jasper
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Acres Homes Multi-Service Center

Address

6719 W Montgomery Rd
Houston, Texas 77091
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Howard Civic Center

Address

213 W Court St
Newton, Texas 75966
Newton
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Dallas College Mountainview Campus

Address

4849 W Illinois Ave
Dallas, Texas 75211
Dallas
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

MGA LISTA

Soft Opening 7/12/24 - 1:00PM

Henderson Senior Center

Address

3344 State Hwy-31
Athens, Texas 75752
Henderson
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

R.B. Hubbard Center "The Hub"

Address

304 E Ferguson St
Tyler, Texas 75702
Smith
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Canton Intermediate School

Address

1190 TX-243
Canton, Texas 75103
Van Zandt
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:SARADO
Linggo:SARADO

MGA LISTA

This center will close permanently on July 26, 2024.

West Dallas Multipurpose Center

Address

2828 Fish Trap Rd
Dallas, Texas 75212
Dallas
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Dallas College Eastfield Campus

Address

3737 Motley Drive
Mesquite, Texas 75150
Dallas
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Spring Spirit

Address

8526 Pitner Rd
Houston, Texas 77080
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Leon County Annex

Address

155 N Cass St
Centerville, Texas 75833
Leon
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Acres Homes Multi-Service Center

Address

6719 W Montgomery Rd
Houston, Texas 77091
Harris
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Bellville Police Department Training Center

Address

162 N Chesley St
Bellville, Texas 77418
Austin
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Network of Community Ministries

Address

1500 International Pkwy
Suite 300
Richardson, Texas 75081
Dallas
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Tyler County Emergency Operations Center

Address

201 Veterans Way
Woodville, Texas 75979
Tyler
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Tarver Elementary School

Address

7949 Stonehollow Dr
Temple, Texas 76502
Bell
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Valley View Elementary School

Address

712 S Lee St
Valley View, Texas 76272
Cooke
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Livingston Public Library

Address

707 N Tyler Ave
Livingston, Texas 77351
Polk
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Chisum Elementary School

Address

3250 S Church St
Paris, Texas 75462
Lamar
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Jasper County Courthouse Annex

Address

271 E Lamar St
Suite 101
Jasper, Texas 75951
Jasper
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

East Montgomery County Community Development Ctr

Address

16401 1st St
Splendora, Texas 77372
Montgomery
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Walker Storm Shelter

Address

455 State Highway 75 N
Huntsville, Texas 77320
Walker
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:7:00 AM - 7:00 PM
Martes:7:00 AM - 7:00 PM
Miyerkules:7:00 AM - 7:00 PM
Huwebes:7:00 AM - 7:00 PM
Biyernes:7:00 AM - 7:00 PM
Sabado:7:00 AM - 7:00 PM
Linggo:7:00 AM - 7:00 PM

Hardin County Courthouse Annex

Address

1135 Redwood St
Kountze, Texas 77625
Hardin
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO

Innovation Center

Address

250 Live Oak St
Coldspring, Texas 77331
San Jacinto
Get Directions

Mga Oras ng DRC

Lunes:8:00 AM - 6:00 PM
Martes:8:00 AM - 6:00 PM
Miyerkules:8:00 AM - 6:00 PM
Huwebes:8:00 AM - 6:00 PM
Biyernes:8:00 AM - 6:00 PM
Sabado:8:00 AM - 6:00 PM
Linggo:SARADO
Huling na-update noong