Balita at Media: Sakuna 4586

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

17

Ang mga nakaligtas noong Pebrero sa mga matinding bagyong taglamig sa Texas na nag-apply para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA ay maaaring i-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA) na may impormasyon kung paano mag-apply ng pautang para sa sakuna.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang mga residente ng Texas na ang mga pugon, septic system o balon ay nasira ng matinding unos ng taglamig noong Pebrero ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong pinansyal sa ilalim ng Programa ng Indibidwal at Sambahayan ng FEMA. Kung tinanggihan ang tulong, maaaring mag-apela ang mga aplikante.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang mga opisyal ng pagbawi ng sakuna ay pinapaalalahanan ang mga nakaligtas na may natanggap na pondo na galing sa FEMA na mahalagang gamitin ang pera para sa nararapat na layunin - mga gastos na nauugnay sa sakuna - at hindi para sa gastos sa sambahayan o iba pang gastusin.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang mga nangungupahan sa 126 na itinalagang mga lalawigan * sa Texas na napilitang umalis mula sa kanilang nasirang mga bahay dahil sa matinding mga bagyo sa taglamig ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong mula sa FEMA at sa U.S. Small Business Administration (SBA). Ang pederal na gantimpala na pera ay maaaring makatulong na magbayad para sa pansamantalang pabahay at iba pang mga pangangailangan na hindi sakop ng insurance.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang mga nakaligtas sa matinding unos ng taglamig noong Pebrero sa Texas na nagparehistro sa FEMA ay maaaring nakatanggap ng isang sulat ng pagpapasiya tungkol sa inyong pagiging karapat-dapat para sa tulong. Basahing mabuti ang liham. Maaaring hindi ito ang pangwakas na sagot. Maaaring kailanganin lamang ng FEMA ang iba pang mga dokumento upang maproseso ang inyong aplikasyon. Ang bawat aplikante ay maaaring mag-apela sa desisyon ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Texas; FEMA-4586-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4586-DR; Texas as a result of severe winter storms beginning on February 11, 2021, and continuing.

file icon
Initial Public Notice: FEMA-4586-DR-TX