Main Content

Updates and Articles, Blogs, and News Releases

2019-02-28 19:00 - News Release

• Ang mga nakaligtas na mga mamamayan na may-ari ng napinsalang bahay dahil sa Bagyong Michael at walang insurans o kulang ang insurans, ay maaaring maging elijibol para sa tulong galing sa FEMA upang maayos muli ang kanilang mga bahay nang ito ay maging ligtas, malinis, at may mapapakinabangan na  kondisyon.

2019-02-27 19:17 - News Release

Maaaring makahingi ng tulong ang mga residente ng Florida Panhandle na nasalanta at may mga kawalan dahil sa Bagyong Michael na hindi sakop ng insurans, at mayroon pang  mga pangangailangan na hindi sakop ng tulong galing sa estado o federal, galing sa mga grupo para sa pangmatagalang rekaberi. 

2019-02-19 18:30 - News Release

Kung ikaw ay may policy sa National Flood Insurance Program (NFIP) o Pambansang Programa para sa Insurance sa Baha at ang iyong tahanan ay malawak na nasira ng baha dahil sa Bagyong Michael at ito ay nasa isang Special Flood Hazard Area o Espesyal na Lugar na Mapanganib sa Baha, maaari mong tanungin ang iyong tiga-adjust ng mga paghahabol o claims adjuster o ahente ng insurance ang tungkol sa nasakupan ng Increased Cost of Compliance (ICC) o Pag-akyat ng Halaga ng Pagsunod. 

2019-02-14 20:59 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Apat na buwan matapos pumalo ang Bagyong Michael, ang Florida Division of Emergency Management o Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Kagipitan, FEMA at ibang mga pang-estado at pang-pederal na mga ahensiya ay patuloy na tumutulong sa mga taong nakaligtas at sa mga komunidad habang sila ay nagbabangon mula sabagyo. Ito ay isang pangmatagalang paninindigan. 

2019-02-14 20:21 - News Release

TALLAHASSEE, Fla. – Ang sentro para sa pagbangon mula sa sakuna ng Estado/FEMA sa Gretna ay magsasara sa alas-6 ng gabi, Biyernes, ika-15 ng Pebrero. May tulong pa ring maaaring makuha sa pamamagitan ng telepono, online o sa pagbisita sa malapit na sentro. Ang FEMA ay patuloy na magtratrabaho kaakbay ang estado at mga lokal na awtoridad sa Gadsden County sa gawaing pagbangon mula a Bagyong Michael.

2019-02-11 20:15 - News Release

Ang FEMA ay hindi nagpapasya sa malaking pagkasira at hindi nagbibigay ng abiso sa sinumang may-ari ng tirahan ng tungkol sa pagpapasya ng pagkasira. Ang FEMA ay maaaring hingan ng tulong para sa lokal na hurisdiksyon upang tasahan ang lawak ng pagkasirang dulot ng sakuna sa iilang mga istraktura. Ang mga datos ay ibibigay sa lokal na hurisdiksyon, na maaaring magbigay ng mga pagpapasya tungkol sa malaking pagkasira batay sa kanilang sariling mga ordinansya.

2019-02-06 18:22 - News Release

As of Feb. 4, unless otherwise notedSince the federal disaster declaration for Hurricane Michael, Washington County residents have received more than $11.1 million in federal funds:

2019-02-05 18:01 - News Release

Ang Hurricane Michael Recovery Resources Portal ay nagbibigay ng online na pamamaraang makakuha ng impormasyong maaaring makakatulong sa mga lokal na gobyerno, mga organisasyong hindi pangkalakalan, ang pribadong sektor at ang mga mapagkawanggawang mga komunidad sa Florida na makahanap ng mga mapagkukunan para sa pagbangon mula sa bagyo. 

2019-01-31 19:11 - News Release

TALLAHASSEE, Fla – Ang estado/FEMA Disaster Recovery Center (sentro sa pagbangon mula sa sakuna) sa Gulf County ay ililipat galing sa Wewahitchka papuntang Port St. Joe sa Huebes, Enero 31.

2019-01-30 17:25 - News Release

Hakbang 1 – Agad na kontakin ang iyong ahente o insurance company upang ipagbigay-alam ang iyong kawalan. Siguraduhing alam mo ang pangalan ng iyong insurance company, ang numero ng policy, at ang numero ng telepono o email address kung saan ka ma-kontak ng iyong insurer bago ka kumontak. Kung hindi mo matandaan ang pangalan ng iyong insurance company, tumawag sa NFIP Help Center at 800-427-4661.