Main Content

Florida Hurricane Michael (DR-4399)

Panahon ng insidente: October 07, 2018 - October 19, 2018
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa October 11, 2018

Mga Application sa Indibidwal na Tulong
Approved: 31,371

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $145,557,641.57

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $238,818,375.64

Itinalagang mga County (Indibidwal na Tulong):

Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla, Washington

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

$145,557,641.57

Kabuuang Programa ng Indibidwal at Sambahayan - Dollars Approved*

$119,169,316.99

Kabuuang Tulong sa Pabahay - Dollars Approved*

$26,388,324.58

Kabuuang Tulong sa Iba Pang Pangangailangan - Dollars Approved*

31,371

Kabuuang Tulong sa Indibidwal - Applications Approved*

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$238,818,375.64

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$227,784,794.68

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$6,620,490.54

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

* Naaprubahan ang mga dolyar: Tinatanggap ang mga dolyar na tulong ngunit hindi kinakailangang ipamahagi.
✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Mag-apply para sa Disaster Assistance (Tulong sa Panahon ng Sakuna)

Ang mga may-ari ng tirahan, nangungupahan at may-ari ng negosyong napinsalaan nang walang insurance o nang walang sapat na insurance bilang resulta ng Bagyong Michael sa mga county ng Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla at Washington ay maaari na ngayong mag-apply para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna).

 

Kung kayo ay may homeowner’s insurance policy o flood insurance policy (polisiya ng insurance para sa may-ari ng tirahan o para sa baha), mag-file agad para sa inyong insurance claim bago mag-apply para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna). Simulan na agad ang proseso. Mas mabilis kang makakapagsimulang makabangon, kapag mas agad kang magpa-file.

 

Kung hindi kayo makakabalik sa inyong tirahan, o kayo ay hindi makakatira sa inyong tahanan dahil sa pagkasirang hatid ng sakuna, bumisita sa DisasterAssistance.gov, o tumawag sa 800-621-3362 (800-462-7585 TTY) (Mayroong mga operator sa iba’t ibang wika, pindutin ang 2 para sa Espanyol) upang malaman kung nasa inyong komunidad ang mga pang-estado, boluntaryo, at lokal na organisasyon upang tugunan ang inyong mga agarang pangangailangan.

 

Ang mga numero para sa libreng tawag ay bukas mula 7 a.m. hanggang 10 p.m. ET, pitong araw sa isang linggo.

 

Kung kayo ay nasa isa sa mga itinalagang county, kakailanganin ninyo ang mga sumusunod upang mag-apply para sa tulong:

•Social Security Number;

•Pang-araw na Numero ng Telepono;

•Kasalukuyang adres na pangkoreo at adres at zip code ng nasirang ari-arian; at

•Impormasyon tungkol sa insurance, kung mayroon.

 

Pagkatapos magparehistro sa FEMA, maaaring makipag-ugnay sa nakaligtas sa bagyo ang inspektor sa pabahay na nakakontrata sa FEMA upang mag-iskedyul ng isang inspeksyon upang maberipika ang pagkasirang may kinalaman sa sakuna. Ang inspeksyon ay karaniwang inaabot ng mga 20-40 minuto. Hihilingin ng inspektor na tingnan ang mga nasirang lugar sa tahanan at anumang nasirang muwebles at personal na ari-arian. Walang bayad ang inspeksyon.

 

Kung natagpuang hindi maa-access ang tahanan sa panahon ng inspeksyon, kinakailangang ipaalam ng aplikante sa FEMA kung kailan maa-access ang tahanan at muling humiling ng isang panibagong inspeksyon. Upang i-update ang status ng isang hindi matitirhang tahanan, ang mga aplikante ay dapat na tumawag sa Helpline ng disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna) sa 800-621-3362. Sa oras na mai-update ang status ng tahanan at ang nakaligtas sa bagyo ay humiling ng isang panibagong inspeksyon, isang inspektor na nakakontrata sa FEMA ang makikipag-ugnay sa aplikante upang mag-iskedyul ng inspeksyon.

 

Sa araw ng inspeksyon, dapat na hilingin ng mga aplikante sa inspektor na ipakita ang photo ID badge ng FEMA. Kung ang inspektor ay tumangging magpakita ng FEMA ID na may larawan, huwag pahintulutan ang inspeksyon. Sa mga sakuna kadalasang naglalabasan ang mga manlolokong nananamantala sa mga pangangailangan ng mga nakaligtas sa sakuna.

•Isang taong nasa edad na 18 taon o mas matanda pa ang dapat na naroroon sa panahon ng inspeksyon. Hihilingin din ng inspektor na tingnan ang:

•ID na may larawan;

•Katibayan ng pag-aari/pagtira sa nasirang tirahan (singil ng buwis, talaan ng pagbabayad ng mortgage, kasunduan sa pagrerenta o singil sa utilidad);

•Mga dokumento ng insurance (insurance ng may-ari ng tirahan o nangungupahan at/o buod ng auto insurance policy (polisiya ng insurance sa sasakyan));

•Listahan ng mga taong naninirahan sa tirahan sa panahon ng sakuna; at

•Lahat ng sirang may kaugnayan sa sakuna sa parehong real at personal property.

 

Sa oras na makumpleto ang proseso ng inspeksyon, pag-aaralan ng FEMA ang kaso at magpapadala ng liham sa aplikante na nagsasaad ng pagpapasya.

 

Kung ang aplikante ay karapat-dapat sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna), ipapadala ng FEMA ang mga pondo sa pamamagitan ng tseke sa koreo o direktang idedeposito sa bank account ng nakaligtas sa bagyo. Kung ang nakaligtas sa bagyo ay tatanggap ng pera bilang tulong sa pangungupahan, dapat na itago ng nakaligtas sa bagyo ang dokumentasyon at mga resibo ng mga pagbabayad at magkaroon ng nakasulat na kasunduan sa pagitan ng nagpapaupa at nangungupahan para sa haba ng panahon para kung saan ang tulong ay ipinagkakaloob.

 

Kung ang aplikante ay hindi karapat-dapat para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna), ang FEMA ay magpapadala ng liham na nagpapaliwanag kung bakit napagpasyahang hindi karapat-dapat ang aplikante. Dapat na basahin nang mabuti ng aplikante ang liham na ito. Sa maraming pagkakataon, ang pagiging hindi karapat-dapat ay dahil sa walang mahalagang impormasyon ang FEMA, gaya ng liham ng insurance settlement, katibayan ng pagmamay-ari o katibayan ng paninirahan. Ang mga aplikante ay mayroong 60 na araw para iapela ang pagpapasya ng FEMA. Ang proseso ng pag-apela ay nakadetalye sa liham.

 

Pagkatapos magparehistro para sa disaster assistance (tulong sa panahon ng sakuna), ang mga nakaligtas sa bagyo ay maaaring hilingang punan ang aplikasyon sa mababang interes na loan para sa sakuna sa U.S. Small Business Administration (Pangasiwaan sa Maliit na Negosyo ng Estados Unidos – SBA). Ang SBA ay naghahandog ng mabababang interes na mga loan para sa sakuna para sa mga negosyo at nonprofit na organisasyon maliit man o malaki, mga may-ari ng tirahan at nangungupahan. Sa pagkumpleto ng aplikasyon para sa loan sa tirahan ay nagiging posible ang maisaalang-alang para sa karagdagang tulong. Hindi kinakailangang tanggapin ng mga aplikante ang loan kung sila ay magiging kwalipikado.

 

Maaaring mag-apply online ang mga aplikante ng SBA sa DisasterLoan.sba.gov. Ang impormasyon tungkol sa mababang interes na mga loan para sa sakuna ng SBA at mga application form ay makukuha online sa o sa pamamagitan ng pagtawag sa 800-659-2955 (sa mga gumagamit ng TTY, tumawag sa 800-877-8339) o sa pamamagitan ng email sa DisasterCustomerService@sba.gov. Tumawag sa SBA sa 800-659-2955 upang kayo ay mapadalhan ng aplikasyon.

 

Maaaring maging kabilang sa tulong ng FEMA ang tulong upang mabayaran ang: pansamantalang pabahay, pang-emerhensyang pagpapaayos sa bahay at tulong sa pangungupahan; mga gastusing medikal, dental at para sa namatay; mahalagang personal na ari-arian; o samu’t saring bagay na agad na kailangan.

 

Hindi maaaring doblehin ng Federal Emergency Management Agency (Pederal na Ahensya sa Pangangasiwa ng Emerhensya) ang mga ibinabayad ng insurance. Ngunit ang mga walang insurance o mga maaaring may hindi sapat na insurance ay maaari pa ring makatanggap ng tulong matapos na maisaayos ang kanilang mga insurance claim.

Mga Senter para sa Rekabari sa Sakuna

Ang mga Senter para sa Rekaberi sa Sakuna ay magbibigay ng personal na suporta upang makatulong sa mga residente ng Florida sa pamamagitan ng proseso para sa tulong para sa sakuna pagkatapos ng Bagyong Michael. 

May mga representatibo galing sa Estado ng Florida, sa Ahensya ng Pamamahala sa panahon ng Kagipitan (FEMA) at sa Administrasyon para sa Maliliit na Negosyo ng U.S. (SBA) sa mga senter upang sumagot sa mga katanungan tungkol sa tulong para sa sakuna at pautang para sa sakuna na may mababang interes para sa mga may-ari ng bahay, mga umuupa, at mga negosyo. Maaari din nilang tulungan ang mga nakaligtas na makapag-aplay para sa tulong para sa sakuna. Ang mga senter ay mahahanap sa mga sumusunod na lokasyon:

Suwannee and #             Lokasyon            Mga Oras

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2018-10-23 04:00