Florida Hurricane Irma

DR-4337-FL
Florida

Panahon ng Insidente: Sep 4, 2017 - Oct 18, 2017

Petsa ng Deklarasyon: Sep 10, 2017

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Pag-aaplay para sa Tulong

3 Mga paraan upang Magparehistro:

 • Online: www.DisasterAssistance.gov

 • Sa pamamagitan ng Telepono: 1-800-621-3362 o TTY 800-462-7585

 • Sa personal: Bisitahin ang isang Disaster Recovery Center (DRC). I-download ang FEMA App upang mahanap ang pinakamalapit na lokasyon.

Impormasyon na Kakailanganin mo:

 • Numero ng Social Security

 • Tirahan ng nasirang bahay o apartment

 • Paglalarawan ng pinsala

 • Impormasyon tungkol sa pagsakop ng insyurans

 • Isang kasalukuyang numero ng telepono na matawagan

 • Isang address kung saan maaari kang makatanggap ng sulat

Account sa Bangko at Numero ng routing para sa direktong pag-deposito ng mga pundo

Programang Insyurans sa Pambansang Baha

Impormasyon tungkol sa Pag-iwas sa Pagkawala. Ang mga mag hawak ng polisiya ng insyurans sa baha ng NFIP ay maaaring makakuha ng hanggang $ 1,000 upang makatulong sa mga panukala na dapat gawin upang maiwasan ang pinsala sa baha kapag malapit na ang baha.

 • Bisitahin ang FEMA's Paano Ko I-file ang Aking claim para sa Baha? site na nagpapaliwanag ng proseso ng pag-claim at mga hakbang na susundin upang habang nag-file ka at tinatarbo mo kasama ang iyong ahente at adjuster. Kung mas marami kang alam ,mas madali na ang magiging proseso.

 • I-download at i-print ang gabay na ito para sa may insyurans na-nakaligtas sa Ano ang Gagawin Pagkatapos ng Baha

 • Iulat agad ang iyong mgs nawala sa iyong ahente sa insyurans at tanungin sila tungkol sa mga naka-unangpagbabayad:

Ang NFIP ay Sumulat ng Iyong Sariling mga kompanya ng Insyurans

 • Basahin pa ang tungkol sa kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng iyong inspeksyon.

 • Dapat Sumunod sa mga Patnubay ng mga Patakaran sa NFIP ang Mga Alituntunin ng Kanilang Patakaran sa Baha Kapag Nililinis. Basahin ang Gabay para sa mga may-ari ng bahay at nangungupahan at Gabay sa Paglilinis ng mga amag Pagkatapos ng mga Sakuna 'ng Kagawaran ng Ahensyang Pangkapaligiran ng Estados Unidos

 • Paano mag-file ng iyong impormasyong claim ng insyurans

Mga Hakbang sa Pag-file ng Claim

FEMA’S Paano I-file ang aking Claim para sa Baha? pahina ay nag-aalok ng higit pang mga detalye sa bawat isa sa mga hakbang sa ibaba, kasama ang higit pang impormasyon para sa mga nakaligtas na Bagyong Irma na may insyurans sa baha sa Programang Insyurans sa Pambansang Baha.

1. UNANG HAKBANG: Mag-file ng Claim

 • Sino ang tatawagan

 • Anong impormasyon ang ibibigay kapag nag-uulat ng iyong claim

 • Paano magparehistro para sa tulong sa FEMA online

2. IKALAWANG HAKBANG: Maghanda Para sa Iyong Inspeksyon

 • Paano mag-dokumento ng pinsala

 • Paano tanggalin ang iyong mga nasirang pinsala sa baha

 • Sino ang tatawagan habang gumagawa ka ng pag-aayos

3. IKATLONG HAKBANG: Makipagtulungan sa Iyong Adjuster

 • Ano ang dapat mong asahan mula sapagbisita ng adjuster

 • Ano ang dapat malaman, gawin, at talakayin sa iyong adjuster

 • Ano ang gagawin pagkatapos ng iyong inspeksyon

4. IKA-APAT NA HAKBANG: Kumpletuhin ang Isang Katunayan ng Pagkawala

Paalala para sa Mga Nakaligtas sa Bagyong Irma : Kahit na karaniwang kinakailangan ng sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagkawala, ang pagkumpleto ng isang Katibayan ng Pagkawala (POL) ay tatanggalin sa loob ng isang taon. Tatanggapin ng kompanya ng insyurans ang ulat ng adjuster upang bayaran ang iyong claim. Kakailanganin mo ang POL kung nakakita ka ng karagdagang pinsala sa baha o kung hindi ka sumasang-ayon sa ibinabayad sa iyo ng kompanya ng insyurans.

Mangyaring tandaan na kahit na matapos kang makatanggap ng paunang bayad para sa iyong claim sa baha, mayroon kang pagpipilian upang humiling ng karagdagang pagbabayad. Kailangan mong magsumite ng POL sa isang taon mula sa petsa ng pagkawala kung humiling ka ng karagdagang (mga) pagbabayad.

Hindi Nasiyahan sa binabayad ng Claim? Kung pagkatapos mong makatanggap ng isang sulat ng pagtanggi (para sa lahat o ilan sa iyong claim sa Insyurans para sa baha) mula sa iyong kompanyang nagseseguro ay hindi ka nasisiyahan sa halaga ng dolyar na inaalok para sa pag-aayos ng pagkalugi o pagpapalit, maaari mong tuklasin ang iba pang mga pagpipilian. Ang mga pagpipiliang ito ay magagamit lamang para sa mga mag hawak ng polisiya na nakatanggap ng isang sulat ng pagtanggi.

Ano ang Aasahan Pagkatapos mong Mag-aplay

Kapag ang mga may-ari ng bahay ay magparehistro sa Pederal na Emergensiyang Nangangalagang Ahensya, ang isang inspektor ng pabahay ng FEMA  ang tatawag upang mag-iskedyul ng inspeksyon para sa mga nakatira sa mga itinalagang county. Narito ang kailangang malaman ng mga nakaligtas tungkol sa proseso ng inspeksyon:Ano ang Aasahan Kapag Nagparehistro ka para sa Tulong sa Sakuna ng FEMA

Dapat malaman ng bawat isa:

 • Ang inspektor ng FEMA ay magpapakita ng  larawan ID.

 • Kung hindi ka pinakitaan ng pagkakakilanlan ng larawan, mangyaring  huwag pahintulutan ang inspeksyon.

 • Kung pinaghihinalaan mo ang isang tao na nagpapanggap bilang inspektor ng FEMA, tawagan ang iyong lokal na ahensiya ng pagpapatupad ng batas.

 • Maaari kang makatanggap ng mga pagbisita mula sa higit sa isang inspektor. Ang iba pang mga inspektor ay maaaring kumakatawan sa mga pederal, estado, parokya at lokal na ahensya ng gobyerno, ang U.S. Administratibo ng maliliit ng negosyo, ang Nasyunal Insyurans para sa Pagkain na Programa at / o mga kompanya ng insyurans.

 • Ang mga kinatawan ng mga  boluntaryong ahensya ay maaaring makipag-ugnayan sa iyo upang mag-alok ng kanilang mga serbisyo.

Bago ang inspeksyon ng FEMA, mahalaga na alam mo:

 • Ang isang 18 taong gulang o mas matanda na naninirahan sa tahanan bago ang sakuna ay kailangang naroroon para sa inspeksyon.

 • Ang taong iyon ay dapat may mga sumusunod na dokumento:

 • Larawan ng pakakakilanlan;

 • Katunayan ng pagmamay-ari at pagsaklaw ng nasira na tirahan tulad ng: bayarin ng buwis sa ari-arian; Bayarin ng bahay o resibo, o bayarin sa mga servisyo sa bahay gaya ng tubig,ilaw, at iba pa;

 • Ang may-ari ng bahay at mga dokumento sa insyurans ng sasakyan;

 • Listahan ng mga taong nakatira sa bahay sa panahon ng sakuna na iyong naipon; at

Listahan ng sira mula sa sakuna ng tahanan at mga nilalaman nito na pinagsama mo.

Paano Mag-apela

Upang iapela ang pangwakas na

desisyon ng iyong tulong sa indibidwal na sakuna, gawin ang mga sumusunod na hakbang:Ano ang dapat gawin kung hindi ka sumasang-ayon sa sulat ng desisyon ng FEMA1. Basahing mabuti ang sulat upang malaman kung bakit ginawa ang desisyon.Kailangan mo bang magbigay ng karagdagang impormasyon?Sulat ng pagpapasiya ng insyurans.Katunayan ng pagsaklaw o pagmamay-  ari.Katunayan ng ID.Pirma ng aplikante.Mga karaniwang dahilan para sa paunang desisyon:Ang pinsala ay sa isang pangalawang bahay o isang pinaparentahang ari-arian, hindi sa pangunahing tirahan.May iba pa sa sambahayan na nag-aplay at nakatanggap ng tulong.Hindi ma-verify ang mga pagkalugi na nauugnay sa kalamidad.Sakop ng insyurans ang lahat ng pagkalugi.2. Makipag-ugnayan sa FEMA para sa tulong sa pag-file ng apela o anumang mga tanong.Tumawag800-621-3362(Bukas ang 711 o Bidyo Relay na Serbisyo)800-462-7585 (TTY)BISITAHINIsang Sentro sa Kalamidad ng Pagbangon3. Mag-file ng apelang sulat.Ipaliwanag kung bakit sa tingin mo ay hindi tama ang desisyon.Magbigay ng pangsuporta sa impormasyon at mga dokumento.Isama ang iyong numero ng rehistrasyon ng FEMA sa lahat ng mga dokumento.Permahan ang sulat.Ipadala sa sulat o i-fax ang iyong apela sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng desisyon, o i-hulog ito sa isang Sentro sa Kalamidad ng Pagbangon(Tagalog)

 1. Ipaliwanag sa nakasulat kung bakit hindi ka sumasang-ayon sa desisyon
 2. Isama ang numero ng rehistrasyon ng FEMA na matatagpuan sa iyong desisyon na sulat, petsa at lugar ng kapanganakan, buong pangalan, at address.
 3. Ang sulat ay dapat na pa-notaryuhan
 4. Isama ang isang kopya ng kard ng identipikasyon na ibinigay ng estado o ang sumusunod na pahayag: "Ipinahayag ko sa ilalim ng parusa  na ang nabanggit ay totoo at tama."
 5. Ipasok ang mga sumusuportang dokumento tulad ng mga pagtatantya ng kontraktor at claim ng insyurans
 6.  Ipadala ang sulat sa iyong apela

FEMA National Processing Service Centre
PO Box 10055
Hyattsville, MD 20782

Importante: Ang sulat ay dapat na  matanggap sa loob ng 60 araw pagkatapos matanggap ang iyong desisyon sulat.

Mag-ingat sa Pandaraya at Panluluko Kapag Naghahanap ng Tulong para sa sakuna

Matapos ang mga nagpapanggap na manluluko  ng kalamidad, ang mga magnanakaw ng pagkakakilanlan at iba pang mga kriminal ay maaaring magtangkang manakit sa mga mahihina na nakaligtas. Ang pinaka-karaniwang ginagagawa pagkatapos ng sakuna ay kasama ang mga nagpapanggap na inspector ng mga pabahay, mga mapanlinlang na kontraktor sa gusali, mga panlilinlang na paki-usap para sa mga donasyon sa kalamidad at pekeng alok ng estado o pederal na tulong.

Dapat tandaan at isa-isip ng mga nakaligtas na:

 • Ang mga manggagawa sa pederal at estado ay hindi humingi, o tumatanggap ng pera, at laging nagdadala ng mga  pagkakakilanlan

 •  WALANG BAYAD na kinakailangan upang mag-aplay para sa o upang makakuha ng tulong sa kalamidad mula sa FEMA, ang U.S. Na Maliit na negosyong admistratibo o ang estado

 • Maaaring gawin ang mga pagtatangka ng panluluko sa telepono, sa pamamagitan ng koreo o email, teksto o sa personal

Pagpapataas ng Presyo

Ang pagpapataas ng presyo ay nangyayari kapag ang isang tagapagtustos ay nagmamarka ng presyo ng isang bagay nang higit pa sa nabigyang-katwiran sa pamamagitan ng kanyang mga aktwal na gastos. Ang mga nakaligtas ay partikular na madaling kapitan dahil ang kanilang mga pangangailangan ay agaran, at may ilang lamang mga alternatibo pagpipili-an. Kung nakita mo ang sobrang papapata-as ng presyo, makipag-ugnay  sa Mga heneral na abogado ng opisina sa estado ng Florida.

Pagharap sa Mga Kontrator:

Ang mga nakaligtas ay dapat gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili at maiwasan ang panloloko kapag kumuha ng mga kontraktor upang linisin ang ari-arian, alisin ang mga labi o gumawa ng pag-aayos.

Simpleng mga panuntunan upang maiwasan ang pagiging biktima ng pandaraya:

 • Gamitin lamang ang mga kontraktor na lisensyado ng iyong estado

 • Kumuha ng isang nakasulat na pagtatantya at kumuha ng higit pa sa isang pagtatantya

 • Humingi at suriin ang mga sanggunian

 • Humingi ng patunay ng insyurans

 • i.e., pananagutan at Kabayaran sa Mga Nagtatrabaho

 • Ipilit ang nakasulat na kontrata at tanggihan ang pag-pirma ng isang kontrata na may mga puwang na blangko

 • Kumuha ng anumang garantiya sa pamamagitan ng pagsulat nito.

 • Gumawa lamang ng mga Pinal na pagbabayad pagkatapos makumpleto ang trabaho

 • Magbayad sa pamamagitan ng tseke.

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pandaraya ay ang protektahan ang sarili laban dito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang listahan upang ipaalala sa iyo kung ano ang kailangan mo kapag kumuha ng isang kontraktor.

Kawanggawa  Pandaraya sa pagbibigay

Ang pagsisikap na magbibigay ng pera o mga suplay  ay isa pang paraan upang matulungan ang mga nakaligtas. Maging alerto sa mga pandaraya sa panahon ng emergensiya. Matuto nang higit pa tungkol sa pagbibigay ng donasyon.

Kung alam mo ang isang potensyal na pangluluko, maaari mo itong iulat sa mga kagawaran ng konsumer ng estado o opisina ng abogado pangkalahatang:

Ang mga nagtatanong sa pagiging wasto ng isang kontact o pinaghihinalaan pandaraya ay hinihikayat na tumawag sa libreng numero ng  FEMA Disaster Fraud Hotline sa 866-720-5721. Ang mga reklamo ay maaari ding gawin sa pamamagitan ng pagkontak sa mga lokal na ahensiyang nagpapatupad ng batas.

Programang Insyurans sa Pambansang Baha

Impormasyon tungkol sa Pag-iwas sa Pagkawala. Ang mga mag hawak ng polisiya ng insyurans sa baha ng NFIP ay maaaring makakuha ng hanggang $ 1,000 upang makatulong sa mga panukala na dapat gawin upang maiwasan ang pinsala sa baha kapag malapit na ang baha.

 • Bisitahin ang FEMA's Paano Ko I-file ang Aking claim para sa Baha? site na nagpapaliwanag ng proseso ng pag-claim at mga hakbang na susundin upang habang nag-file ka at tinatarbo mo kasama ang iyong ahente at adjuster. Kung mas marami kang alam ,  mas madali na ang magiging proseso.
 • I-download at i-print ang gabay na ito para sa may insyurans na-nakaligtas sa Ano ang Gagawin Pagkatapos ng Baha
 • Iulat agad ang iyong mgs nawala sa iyong ahente sa insyurans at tanungin sila tungkol sa mga naka-unang  pagbabayad:
 • Ang NFIP ay Sumulat ng Iyong Sariling mga kompanya ng Insyurans
 • Basahin pa ang tungkol sa kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng iyong inspeksyon.
 • Dapat Sumunod sa mga Patnubay ng mga Patakaran sa NFIP ang Mga Alituntunin ng Kanilang Patakaran sa Baha Kapag Nililinis. Basahin ang Gabay para sa mga may-ari ng bahay at nangungupahan at Gabay sa Paglilinis ng mga amag Pagkatapos ng mga Sakuna 'ng Kagawaran ng Ahensyang Pangkapaligiran ng Estados Unidos
 • Paano mag-file ng iyong impormasyong claim ng insyurans sa baha sa NFIP.

Mga Hakbang sa Pag-file ng Claim

FEMA’S Paano I-file ang aking Claim para sa Baha? pahina ay nag-aalok ng higit pang mga detalye sa bawat isa sa mga hakbang sa ibaba, kasama ang higit pang impormasyon para sa mga nakaligtas na Bagyong Irma na may insyurans sa baha sa Programang Insyurans sa Pambansang Baha.

 1. UNANG HAKBANG: Mag-file ng Claim
 • Sino ang tatawagan
 • Anong impormasyon ang ibibigay kapag nag-uulat ng iyong claim
 • Paano magparehistro para sa tulong sa FEMA online
 1. IKALAWANG HAKBANG: Maghanda Para sa Iyong Inspeksyon
 • Paano mag-dokumento ng pinsala
 • Paano tanggalin ang iyong mga nasirang pinsala sa baha
 • Sino ang tatawagan habang gumagawa ka ng pag-aayos
 1. IKATLONG HAKBANG: Makipagtulungan sa Iyong Adjuster
 • Ano ang dapat mong asahan mula sa  pagbisita ng adjuster
 • Ano ang dapat malaman, gawin, at talakayin sa iyong adjuster
 • Ano ang gagawin pagkatapos ng iyong inspeksyon
 1. IKA-APAT NA HAKBANG: Kumpletuhin ang Isang Katunayan ng Pagkawala

Paalala para sa Mga Nakaligtas sa Bagyong Irma : Kahit na karaniwang kinakailangan ng sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagkawala, ang pagkumpleto ng isang Katibayan ng Pagkawala (POL) ay tatanggalin sa loob ng isang taon. Tatanggapin ng kompanya ng insyurans ang ulat ng adjuster upang bayaran ang iyong claim. Kakailanganin mo ang POL kung nakakita ka ng karagdagang pinsala sa baha o kung hindi ka sumasang-ayon sa ibinabayad sa iyo ng kompanya ng insyurans.

Mangyaring tandaan na kahit na matapos kang makatanggap ng paunang bayad para sa iyong claim sa baha, mayroon kang pagpipilian upang humiling ng karagdagang pagbabayad. Kailangan mong magsumite ng POL sa isang taon mula sa petsa ng pagkawala kung humiling ka ng karagdagang (mga) pagbabayad.

Hindi Nasiyahan sa binabayad ng Claim? Kung pagkatapos mong makatanggap ng isang sulat ng pagtanggi (para sa lahat o ilan sa iyong claim sa Insyurans para sa baha) mula sa iyong kompanyang nagseseguro ay hindi ka nasisiyahan sa halaga ng dolyar na inaalok para sa pag-aayos ng pagkalugi o pagpapalit, maaari mong tuklasin ang iba pang mga pagpipilian. Ang mga pagpipiliang ito ay magagamit lamang para sa mga mag hawak ng polisiya na nakatanggap ng isang sulat ng pagtanggi.

Mga Tip para sa Paglilinis

Nasa ibaba ang ilang mga simpleng alituntunin upang sundin na gagawin ang malinis at mas madali ang proseso ng paglilinis at pagsagip:

Bumabalik na Bahay

 • Laging magsuot ng proteksiyon na damit kabilang ang mga mahabang manggas na pantalon, mahabang pantalon, goma o plastik na guwantes at hindi nababanat na bota o sapatos.
 • Bago pumasok sa iyong bahay, tumingin sa labas para sa mga nasira na linya ng kuryente, mga linya ng gas at iba pang pinsala sa labas.
 • Kumuha ng mga larawan ng iyong pinsala bago ka magsimula malinis at ipunin ang mga resibo ng pagkumpuni.
 • Ang iyong tahanan ay maaaring kontaminado ng amag, na nagpapataas ng panganib sa kalusugan para sa mga may hika, alerhiya at mga kondisyon sa paghinga. Sumangguni sa Sentro ng pag-kontrola ng sakit para sa karagdagang impormasyon sa amag: www.cdc.gov/disasters/hurricanes.
 • Buksan ang mga pinto at bintana upang ang iyong bahay ay maka labas ang hangin bago manatili ng mahabang ng oras sa loob.
 • Patayin ang mga pangunahing kuryente at mga sistema ng tubig at huwag gumamit ng mga kagamitan sa gas hanggang sa matiyak ng isang propesyonal na ligtas ang mga ito.
 • Suriin ang lahat ng kisame at sahig para sa mga palatandaan ng pagbaba o iba pang potensyal na mapanganib na pinsala sa istruktura.
 • Itapon ang lahat ng pagkain, inumin at mga gamot na nakalantad sa baha o putik kabilang ang mga de-latang pagkain at lalagyan na may pagkain o likido.
 • Gayundin, itapon ang anumang mga bagay na sumipsip ng tubig at hindi na maaaring malinis na o hindi na malilinis pa (mga kutson, karpet, mga laruang hayop na may lamang bulak sa loob, atbp.).
 • Mag-ingat sa mga ahas, insekto, at iba pang mga hayop na maaaring nasa iyong ari-arian o sa iyong tahanan.
 • Alisin ang lahat ng bubong at pagkakabukod na nakakaugnay sa tubig baha.
 • Linisin ang lahat ng mga matatigas na pang ibabaw (sahig, lamisa sa kusina, aplayansis, kubita, atbp.) Nang lubusan sa mainit na tubig at sabon o panglinis.

Paano Tumulong

Kapag tumama ang sakuna, ang bawat maliit na tulong ay nakakatulong. Upang masulit ang iyong mga kontribusyon, mangyaring sundin ang aming mga alituntunin upang matutunan ang pinakamabisa at pinakaligtas na paraan upang mag-bigay ng pera, mga kalakal, o oras pagkatapos ng kalamidad.Paano makatutulong pagkatapos ng kalamidad.Ang pinakamainam na paraan upang makatulong ay ang mga donasyon ng pera sa mga pinagkakatiwalaang mga organisasyon.Ang pera ay mahusay, magagamit kahit ano, at hindi nangangailangan balutin o transportasyonAng mga pinagkakatiwalaang samahan ay sinisigurado ang iyong pera upang mapunta para matulungan ang mga nangangailangan.(Tagalog)

kahit na kunting tulong ang nakakatulong.

 • Ang pera ay pinakamahusay. Ang mga pinansiyal na kontribusyon sa mga kinikilalang organisasyong lunas sa kalamidad ay ang pinakamabilis, pinaka-kakayahang umangkop, at pinakamabisang paraan ng pagbibigay ng donasyon. Alam ng mga organisasyong nasa lugar kung anong mga bagay at dami ang kailangan, kadalasan ay binibili nang malaki sa mga diskwento at, kung maaari, bumibili sa pamamagitan ng mga negosyo sa lugar na sumusuporta sa pagbawi ng ekonomiya.
 • Kumpirmahin ang mga donasyon na kinakailangan. Ang mga kritikal na pangangailangan ay mabilis na nagbabago - kumpirmahin ang mga kinakailangang bagay BAGO mangulekta;  balutin at lagyan ng sulat ng mabuti; kumpirmahin ang mga lokasyon ng paghahatiran; ayusin ang transportasyon. Hindi hinihiling ng mga kalakal ang HINDI na kailangang pasanin ng mga lokal na samahan ng organisasyon upang matugunan ang mga nakumpirma na pangangailangan ng mga nakaligtas, pagbubukas ng mahalagang boluntaryong paggawa, transportasyon, at espasyo ng pagawa-an.
 • Kumonekta sa volunteer. Ang mga pinagkakatiwalaang organisasyon na kumikilos sa apektadong lugar ay alam kung saan kailangan ang mga boluntaryo, at maaaring matiyak ang angkop na kaligtasan ng mga  boluntaryo, pagsasanay, at pabahay.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $712,480,163.67
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $308,484,582.49
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,020,964,746.16
Individual Assistance Applications Approved 774691
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,669,140,173.22
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $541,431,717.08
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $2,294,465,276.14
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $245,939,133.64
Huling na-update noong