U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

COVID-19 News Releases

feature_standalone img

Below is a list of national news releases related to the COVID-19 response.

View a list of regional news releases.

feature_mini img

Lost Wages News Releases

View a list of states approved for lost wages assistance.

Press Releases

WASHINGTON—Inanunsyo ngayong araw ng FEMA ang pag-apruba sa 30 estado at sa District of Columbia para sa programa nito na Tulong at Pagsasanay sa Pagpapayo Ukol sa Krisis.

illustration of page of paper

WASHINGTON – Bilang bahagi ng pagtugon ng buong America sa pandemya ng COVID-19, kumikilos ang FEMA para tulungan ang mga survivor ng kalamidad, mga walang tirahan, at pang-estado, lokal, tribal, a

illustration of page of paper

WASHINGTON - Isang pandaigdigang isyu ang kakulangan ng mga medikal na resource sa laban kontra COVID-19.

illustration of page of paper

Inilalabas ng FEMA ang pansamantalang pagsuspinde sa upa para sa mga nakaligtas sa sakuna na naninirahan sa pabahay ng FEMA sa mga sumusunod sa estado:

illustration of page of paper

Patuloy na nagpapatupad ang Task Force ng Supply Chain ng estratehiyang nagma-maximize sa pagiging available ng mahahalagang pamproteksyon, at pansagip-buhay na resource sa pamamagitan ng FEMA para

illustration of page of paper

WASHINGTON – Patuloy na gumagawa ang FEMA ng mga proactive na hakbang para matugunan ang pandemya ng COVID-19.  Para tulungang paglingkuran ang mga customer nito sa National Flood Insurance Program

illustration of page of paper

Noong Marso 13, 2020, idineklara ng Pangulo ang nagpapatuloy na pandemyang Sakit ng Coronavirus 2019 (COVID-19) na may sapat na kalubhaan at laking nangangailangan ng deklarasyon ng emerhensya para

illustration of page of paper

News Desk

feature_mini img

Members of the media can contact the FEMA News Desk at:
FEMA-News-Desk@fema.dhs.gov

(202) 646-3272