Main Content

Blog

Author: Carlos J. Castillo, Tumatayong Deputadong Tagapangasiwa sa Pagbangon
Habang patuloy ka sa pang-iingat upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa pandemyang sakit na coronavirus 2019 (COVID-19), mahalagang manatiling nakahanda para sa ibang mga sakuna. Magsisimula ang panahon ng bagyo sa Hunyo 1, at ang oras ng paghahanda ay ngayon na. Patuloy ang FEMA sa pakikipag-ugnayan sa mga pang-estado, lokal, pantribo, at teritoryal na opisyal, kasama ang pribadong sektor, upang magbahagi ng gabay sa operasyon at upang hikayatin ang pagpaplano para sa bagyo na sumasalamin sa mga tuntunin sa pampublikong kalusugan. Habang pare-pareho ang...
Posted On: May 12, 2020