U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Magtago, Magtakip, at Kumapit kasama si “Molly at ang Lindol”

Release Date

Ni Cindy Clark

Nakaupo nang nabibighaning atensyon ang mga bata, nakatingala ang kanilang mga mukha, nakikinig nang mabuti sa mga salitang binabasa mula sa aklat na, “Molly at ang Lindol.”

 

Habang nagpapatuloy sa pagbabasa ang babae, tinagilid niya ang aklat upang makita ng lahat ang mga larawang kinulayan ng krayola.

 

“Mga bata, mukhang lumilindol. Pumunta kayo sa ilalim ng mesa. Tandaan ninyo: Magtago, magtakip, at kumapit,” sinabi ni Binibining Chris nang mahinahon, ngunit mariin. Tinulak ng mga mag-aaral sa preschool ang kanilang mga upuan at pumunta sila sa ilalim ng mesa, katulad ng kanilang inensayo sa kanilang pagsasanay sa lindol, ngunit biglang umiyak sa Molly at pumunta siya patungo sa pinto.”

 

Ang “Molly at ang Lindol” ay isa sa mga apat na aklat ni Hannah C. Watkins na nagsasalaysay ng kuwento ng karanasan ng isang bata sa natural na kalamidad.

 

Sa dalawang pagpupulong na naganap isang Sabado ng hapon, binasa ng mga empleyado ng FEMA ang 20-pahina na aklat sa mga grupo ng batang iba’t iba ang edad mula preschool hanggang mataas na paaralan. Katabi ng mga batang umupo sa maliliit na bangko ang kanilang mga magulang.

 

Pinakinggan nila ang kuwento kung paano yumuko si Molly at kanyang mga kaklase sa ilalim ng mesa habang nagsisimulang yumanig ang kanilang silid-aralan, na pinanood nilang matapon ang kanilang mga biskwit mula sa kanilang tasa, na bumagsak ang hawla ng hamster sa sahig, at nahulog ang mga aklat mula sa istante.

 

Lumilikha ang aklat ng kuwento tungkol sa katapangan sa pamamagitan ng unang karanasan ni Molly sa lindol.

 

Ginawa ang pagbabasa sa isang tindahan ng Barnes and Noble sa Anchorage na nagtataguyod ng buwanang Eksibisyon ng Aklat (Book Fair) na inaasikaso ng mga kalapit na paaralan. Naging pagkakataon ito ng FEMA na turuan ang mga bata na ang katapangan ay hindi nangangahulugang walang kinakatakutan. Sa halip, ang katapangan ay isang desisyon na patatagin ang loob sa harap ng takot.

 

Para kay Molly, ang kahulugan ng pagiging matapang ay ang paggawa ng desisyong sundan nila ng kanyang mga kaklase ang utos ng kanilang guro, si Binibining Chris.

 

Niyanig ng isang magnitude (antas ng pagyanig) 7.1 na lindol ang ilang mga parte ng Alaska noong Nob. 30, at hindi pa rin tumitigil ang mga aftershocks (pagyanig na kasunod ng lindol). Sa lumipas na limang buwan mula noon, ang mga bayan ng Anchorage, Matanuska-Susitna Borough at Distrito ng Tangway ng Kenai ay nakaranas ng higit sa 7,800 na aftershocks.

 

Ang mga magulang at batang nakarinig ng kuwento ni Molly ay nagkaroon ng pagkakataong magbigay ng mga tanong sa mga empleyado ng FEMA at makauwi ng polyeto (handout), mula librong pangkulay hanggang payo sa paggawa, na naaangkop sa kanilang edad.

 

Pagkatapos ng pagbabasa ng kuwento, tinanong ng isang empleyado ng FEMA ang mga bata kung natatandaan nila ang dapat nilang gawin kapag may lindol. Nanggaling ang sagot mula sa isang mahiyaing 7-taong gulang na batang lalaki.

 

“Pumunta sa ilalim ng mesa,” ani niya. 

 

Isang mahalagang paalala para sa ating lahat.

 

Alam ba ninyo?

Ang Alaska ay nagkakaroon ng mas maraming lindol kada taon kaysa sa lahat ng pinagsamang 49 na estado.

Ang buwan ay nagkakaroon din ng lindol!

Ang magnitude ng lindol ay nagbibigay-alam kung gaano karaming enerhiya ang pinapakawalan.

Itong enerhiya ay sinusukat ng isang seismograph.

 

Alam ba ninyo ang gagawin kung magsimulang yumanig ang lupa?

Bumisita sa Ready.gov/earthquakes para sa karagdagang impormasyon.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakasauli ng Alaska mula sa kalamidad, bumisita sa FEMA.gov/disaster/4413, Twitter.com/FEMARegion10 at Facebook.com/FEMA.

Last updated March 17, 2021