Main Content

Ang buwan ng Mayo ay ang Wildfire Awareness Month (Buwan ng Pagkakaroon ng Kaalaman tungkol sa Malalaking Sunog sa Kalikasan)

Nakikibagay tayong lahat sa mga bagong iskedyul at regular na gawain dahil sa pandemyang coronavirus (COVID-19). Isang bagay na karaniwan sa nakararami sa atin ay ang paggugol ng maraming oras sa bahay kaya’t partikular na mahalaga ang maghanda upang protektahan ang ating mga tahanan. Sa papalapit na mas mainit at mas tuyong panahon ng tag-init, tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng wildfire (napakalaking sunog sa kalikasan).  Habang isinasagawa ang pagdidistansya sa ibang tao, hinihikayat ka ng FEMA na sinuraduhing ikaw at ang iyong pamilya ay handa para sa mga wildfire.

Itinataguyod ng United States Fire Administration (Pangasiwaan sa Sunog ng Estados Unidos ang mga simpleng paraan upang maiwasang maapektuhan ng sunog ang iyong tahanan at komunidad, kabilang ang:

  • Bawasan ang dami ng mabilis masunog na bagay at mga kakahuyan sa paligid ng iyong tahanan na maaaring masunog sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga dahon ng punong pino, tuyong dahon o iba pang madaling masunog na bagay.
  • Protektahan ang iyong bubong: Putulin ang mga sangang sumasabit sa iyong tahanan at tanggalin ang anumang dahon, dahon ng punong pino, at tangkay mula sa iyong bubong at alulod. 
  • Ilipat ang mga tambak ng kahoy at maliliit na tangke ng propane gas mula sa iyong tirahan (at tirahan ng iyong kapitbahay, pinakamainam na ang 30 feet o higit pa.
  • Ang mga baga mula sa sunog ay maaaring pumasok sa ilalim ng hindi napoprotektahang beranda o sa pamamagitan ng mga vent (pasingawan ng hangin). Upang maiwasan ito, maglagay ng isang wire mesh screen na may mga bukasan na hindi malaki kaysa sa 1/8 na pulgada

Maging handa sakaling kailangan mong lumikas:

  • Itabi ang mahahalagang dokumento sa isang safe na hindi masusunog, sa isang USB drive, o itago ang mga dokumentong protektado ng password online.
  • Tingnan ang insurance para sa iyong tahanan upang masigurong pinoprotektahan ng iyong polisa ang kasalukuyang halaga ng iyong tahanan at kabilang dito ang mga wildfire.
  • Bigyan ang iyong sarili ng panahon at lumikas nang maaga kung maaari. Kung hindi ka makakaalis, magtalaga ng isang silid na maaaring maisara mula sa hangin sa labas sakaling maging mapanganib ang mga kondisyon ng hangin.
  • Gumawa ng planong pang-emerhensya at go-kit para sa iyong sambahayan.  Kapag nagpaplano, huwag kalimutan ang mga pangangailangan ng mga alagang hayop.  Siguraduhing may alam kang mahigit sa isang dadaanan palabas ng iyong kapitbahayan.
  • Mag-sign up upang makatanggap ng mga alert at abisong pang-emerhensya para sa iyong komunidad.
  • Ang Ready.gov ay naghahandog ng mahahalagang tips para sa kaligtasan pagdating sa kung ano ang gagawin bago, sa panahon ng, at pagkatapos ng isang wildfire.

Isa pang mahalagang bagay na isasaalang-alang ay ang pagbili ng insurance para sa baha. Pagkatapos ng wildfire, tumataas ang panganib na magkaroon ng baha dahil sa kawalan ng kakayahan ng nasunog na behetasyon at lupa na sumipsip ng tubig. Ang mga bagyong maulan pagkatapos ng wildfire ay nauuwi sa mas higit na pagdaloy ng tubig pababa sa dalisdis at patungo sa mga bambang, batis, at ilog.  Ang pagbaha pagkatapos ng sunog ay maaaring maging mabilis, malubha, at kinabibilangan ng mga pagdaloy ng putik dahil nahahakot ng mga dumadaloy na tubig ang mga nalabing dumi, abo, at lupa mula sa nasunog. Mapoprotektan ng insurance para sa baha ang mga may-ari ng ari-arian mula sa nakakapinsalang epekto sa pananalapi ng pagbaha kasunod ng wildfire.

Maaaring umusbong at mabilis na kumalat ang mga wildfire, na nag-iiwan ng kaunting panahon upang pumunta sa isang lugar na ligtas. Alamin ang gagawin upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang iyong mga alagang hayop at gumawa na ng mga hakbang ngayon upang paprotektahan ang iyong kinabukasan.

Last Updated: 
05/14/2020 - 17:22

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.