Main Content

Paghahanda para sa Panahon ng Bagyo sa Kalagitnaan ng Pandemyang COVID-19

Habang patuloy ka sa pang-iingat upang mapanatiling ligtas ang iyong sarili at ang iyong pamilya mula sa pandemyang sakit na coronavirus 2019 (COVID-19), mahalagang manatiling nakahanda para sa ibang mga sakuna. Magsisimula ang panahon ng bagyo sa Hunyo 1, at ang oras ng paghahanda ay ngayon na.

Patuloy ang FEMA sa pakikipag-ugnayan sa mga pang-estado, lokal, pantribo, at teritoryal na opisyal, kasama ang pribadong sektor, upang magbahagi ng gabay sa operasyon at upang hikayatin ang pagpaplano para sa bagyo na sumasalamin sa mga tuntunin sa pampublikong kalusugan. Habang pare-pareho ang maraming tools sa paghahandang makukuha mo, ilang pagkilos ang maaaring naiiba habang nananatiling isang pangamba ang COVID-19. Ang FEMA ay ini-update ang mga tuntunin para sa paghahanda para sa panahon ng bagyo.

Alamin ang Iyong Ruta para sa Paglikas

Alamin sa mga lokal na opisyal ang tungkol sa mga ini-update na evacuation shelter (masisilungan sa panahon ng paglikas) para sa taong ito. Dapat mong tandaang ang iyong regular na shelter ay hindi maaaring magbukas ngayong taon dahil sa COVID-19. Kung lilikas ka sa isang community shelter, sundin ang mga pinakabagong tuntunin mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit). Kung magagawa mo, magdala ng mga bagay na makakatulong sa pagprotekta sa iyong sarili at sa iba sa shelter mula sa COVID-19, gaya ng hand sanitizer, mga bagay na panlinis, at dalawang pantakip sa mukha kada tao. Ang mga anak na mas bata sa edad na 2 taon at ang mga taong nahihirapang huminga ay hindi dapat magsuot ng mga pantakip sa mukha. Habang nasa shelter, siguraduhing regular mong hinuhugasan ang iyong mga kamay. Kung posible, siguraduhing napapanatili ang pisikal na distansyang hindi bababa sa 6 feet na espasyo sa pagitan mo at ng ibang taong hindi miyembro ng iyong sambahayan.

Maglikom ng mga Supply

Magkaroon ng sapat na pagkain, tubig, at iba pang mga supply para sa bawat miyembro ng iyong pamilya na magtatagal ng hindi bababa sa 72 oras. Isaalang-alang ang mga natatanging pangangailangang maaaring mayroon ang iyong pamilya, gaya ng mga supply para sa mga alagang hayop o para sa mga matatanda at mga inireresetang gamot. Dagdag dito, inirerekomendang magdagdag ka ng dalawang pantakip sa mukha kada miyembro ng pamilya at mga gamit na panlinis sa iyong kit, gaya ng sabon, hand sanitizer, disinfecting wipes, o mga pangkalahatang supply na panlinis upang i-disinfect ang mga ibabaw ng mga bagay. Pagkatapos ng bagyo, maaaring hindi mo ma-access ang mga supply na ito ng ilang araw o maging ng ilang linggo. Ang paghahanda ngayon ay nagsisigurong may sapat kang kagamitan upang manatiling ligras kung kailangan mong agad na kunin ang iyong kit at lumikas sa isang community shelter. Habang naghahanda ka, isaisip na hindi lahat ay kayang mag-imbak ng mga pangangailangan. Para sa mga kayang bumili nito, ang patiunang pagbili ng napakahahalagang bagay ay magpapahintulot ng mas matagal na panahon sa pagitan ng pamimili at pagtulong sa pagprotekta sa mga hindi makakakuha ng napakahahalagang bagay nang maaga bago ang pandemya at dapat na mamili nang mas madalas.

Gumawa ng Planong Pang-emerhensya

Siguraduhing ang lahat ng nasa iyong sambahayan ay nakakaalam at nauunawaan ang inyong plano para sa bagyo. Talakayin ang pinakabagong Gabay ng CDC tungkol sa COVID-19 at kung paano nito maaapektuhan ang iyong pagpaplano para sa bagyo. Huwag kalimutang magplano para sa opisina, daycare ng iyong mga anak, at anumang lugar na madalas mong pinupuntahan.

I-download ang mobile app ng FEMA

I-download ang mobile app ng FEMA para sa mga mapagkukunan ng impormasyon at suporta para sa sakuna, mga abiso tungkol sa panahon, at mga tips para sa kaligtasan. Makukuha sa Ingles at Espanyol, nagbibigay ang app ng mako-customize na mga supply na pang-emerhensya, mapa ng mga bukas na shelter at mga recovery center (tanggapan para sa pagbangon), mga tips para makaligtas sa sakuna, at mga abiso tungkol sa panahon mula sa National Weather Service (Pambansang Serbisyo para sa Panahon).

Bisitahin ang Ready.gov para sa karagdagang tips. Hindi Naghihintay ang mga Sakuna. Hindi Ka Rin Dapat Maghintay.

Have An Evacuation Plan

Last Updated: 
05/12/2020 - 16:27

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.