Dibisyon ng Panlabas na Karapatang Sibil

ECRD Yunit ng Dibisyon

Mga kinauukulan ng Pang karapatang Sibil

Mga reklamo sa Pang karapatang Sibil

Ang Dibisyon ng Panlabas na karapatang Sibil (ECRD) kasama ang opisina ng Pantay na Karapatan (OER) ay siyang responsable sa pagsunod at pagbibigay ng Pang karapatang Sibil na obligasyon kasama ang pampublikong mukha FEMA na programa at serbisyo, at ang mga naisagawa ng tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa FEMA.

Graphic
civil rights flyer

FEATURED DOWNLOAD

I-download ito naiimprenta na flyer sa wikang Tagalog (o sa maramihang wika) upang magbigay ng mabilis na access sa suporta sa kaso ng paglabag sa karapatang sibil. Ang FEMA ay may mga mapagkukunan upang matiyak ang pantay na pag-access sa lahat ng mga programa, serbisyo at benepisyo.

Ang ECRD ay sinisigurado ang Karapatang Sibil sa buong programa ng FEMA, at para sa tumanggap ng pinansyal na tulong ng FEMA, sa pamamagitan ng:

 1. Katiyakan na walang diskriminasyon at may katarungan sa pagbibigay ng programa o mga aktibidad.
 2. Pagsubaybay at pagtatasa ng mga kailangan ng publiko para sa pantay na pag-access sa programa, pisikal na accessibility ng mga pasilidad, at epektibong komunikasyon.
 3. Pagpapadali ng risonableng akomodasyon sa nakaligtas sa sakuna at myembro ng publiko para masiguro ang pag-access sa programa, serbisyo at benepisyo ng FEMA.
 4. Pagpapaunlad sa pag-access sa serbisyo ng FEMA para sa mga taong may limitasyon ang kaalaman sa Ingles.
 5. Sa pakikipagsosyo sa Opisina ng Pagpaplano sa kapaligiran at Makasaysayang Pangangalaga para masiguro na ang polisiya ng desisyon na nakakaapekto sa kalusugan ng tao at kapaligiran ay nagagawa sa pantay na paraan para maiwasan ang hindi timbang na epekto sa mga komunidad ng katutubo at populasyon na maliit ang kita.
 6. Tinitiyak ang pagsasama-sama ng mga hakbang sa pananagutan sa Mga Karapatang Sibil bago o pagkatapos ng sakuna, kasama ang lahat ng mga yugto ng pagtugon sa kalamidad at mga aktibidad sa pagbawi sa pinakamaagang yugto.
 7. Pagpapatupad ng pagtulong sa komunidad, edukasyon, at pakikipag-ugnayan sa stakeholder upang matiyak na ang buong komunidad ay may kaalaman at aktibong lumahok sa lahat ng mga yugto ng pagtugon at pagbawi mula sa sakuna.
 8. Tinitiyak na ang pagtugon sa sakuna at mga pagsisikap sa pagbawi ay isinasagawa bilang pagsunod sa mga batas at patakaran sa Mga Karapatang Sibil.

Dibisyon ng Panlabas na Karapatang Sibil (ECRD) mga yunit ng Dibisyon

Ang Dibisyon ng Panlabas na Karapatang Sibil ay binubuo ng tatlong yunit:

Mga reklamo

Ang Yunit ng mga Reklamo ay ang nagpoproseso ng mga kontak at paratang ng diskriminasyon ng publiko laban sa mga programa ng FEMA at mga tatanggap ng tulong pinansyal ng FEMA. Ang lahat ng mga paratang ay sinusuri sa simula upang matukoy ang hurisdiksyon o kakayahan ng OER sa pag proseso at pagpasiyahan ang reklamo.

Ang Yunit ng Reklamo ay nakikibahagi din sa alternatibong paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga programa ng FEMA, mga nakaligtas sa sakuna at mga tatanggap, imbestigador ng mga reklamo, at naglalabas ng mga natuklasan at pagpapasiya.

Kadre ng Karapatang Sibil

Ang Kadre ng Karapatang Sibil ay nagtatalaga ng mga tagapayo sa Karapatang Sibil at iba pang tauhan upang suportahan ang pagtugon sa kalamidad at operasyon ng pagbawi. Tinitiyak ng mga tagapayo na ito ang pantay na pag-access sa mga programa at aktibidad na pinondohan ng FEMA at FEMA ng buong komunidad. Ang Kadre ng Karapatang Sibil ay nagsasagawa ng mga:

 • Mga pagtatasa ng komunidad at nagbibigay ng teknikal na payo sa pamunuan ng FEMA tungkol sa mga operasyon
 • Pag-abot sa komunidad, pakikipag-ugnayan at edukasyon
 • Mga inspeksyon sa mga lokasyon ng pagtulong sa sakuna at iba pang mga tanggapan ng FEMA
 • Mga aksyon para matiyak ang accessibility para sa buong komunidad

Pagsunod

Ang Yunit ng Reklamo ay ang lumilikha at nagrerepaso ng mga patakaran, plano at pamamaraan upang matiyak ang walang diskriminasyon, pantay at pagsunod sa mga batas, regulasyon at ehekutibong aksyon ng mga Karapatang Sibil ng mga programa at aktibidad ng FEMA. Nagbibigay din ito ng teknikal na payo at patnubay habang ang mga programa at aktibidad ng FEMA ay nagsusuri, nagtatasa at bumuo ng mga rekomendasyon upang matiyak ang walang diskriminasyon at isulong ang pagka kapantay-pantay.

Ang Yunit ng Reklamo ay nagsasagawa ng mga pagpapaliwanag at pagsasanay upang itaas ang kamalayan at pagpapatakbo ng mga karapatang sibil at mga kinakailangan at pamamaraan na makatarungan. Panghuli, ang Yunit ng Reklamo ay nagsasagawa ng pagsusuri sa reklamo ng FEMA at mga tumatanggap ng FEMA-pinansyal na tulong upang matiyak ang pagsunod sa mga obligasyon sa karapatang sibil, kabilang ang accessibility at patas na epekto at mga resulta.

Mga kinauukulan ng Pang karapatang Sibil

Ang dibisyon ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at nagpapatupad ng mga kinakailangan sa karapatang sibil kaugnay ng mga programa at serbisyong ibinigay ng FEMA at ng mga tumatanggap ng tulong pinansyal ng FEMA alinsunod sa mga sumusunod na awtoridad:

Mga reklamo sa Pang karapatang Sibil

Maaaring makipag-ugnayan ang sinumang miyembro ng publiko sa Opisina ng Pantay na Karapatan/Dibisyon ng Panlabas na Karapatang Sibil (OER/ECRD) kung sa palagay nila ay biktima sila ng diskriminasyon kaugnay ng mga empleyado, programa o aktibidad ng FEMA, o yaong isinasagawa ng mga tumatanggap ng tulong pinansyal ng FEMA. Ang reklamo ng diskriminasyon ay maaaring batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, oryentasyong sekswal, relihiyon, edad, kapansanan, kasanayan sa Ingles, o katayuan sa ekonomiya.

Paano Magsumite ng Reklamo

Upang simulan ang proseso, dapat makipag-ugnayan ang miyembro ng publiko sa Opisina ng Pantay na Karapatan/Dibisyon ng Panlabas na Karapatang Sibil (OER/ECRD) sa pamamagitan ng email, telepono o koreo. Sa pagtanggap, susuriin ng ECRD ang paratang upang matukoy ang mga nauugnay na katotohanan at hurisdiksyon para sa ECRD na tumanggap ng reklamo, mag-alok ng alternatibong paglutas ng hindi pagkakaunawaan, at mag-iimbestiga. Sa pagtatapos ng isang pagsisiyasat, gagawa ang ECRD ng paghahanap sa mga paratang. Ang mga insidente ng diskriminasyon ay dapat iulat sa ECRD sa loob ng 180 araw pagkatapos ng di-umano'y diskriminasyon na naganap.

Paano Makipag-ugnayan sa Dibisyon ng Panlabas na Karapatang Sibil (ECRD)

Maaari kang makipag-ugnayan sa ECRD sa pamamagitan ng koreo, email at mga opsyon sa telepono na nakalista sa ibaba para sa mga pangkalahatang katanungan, upang maghain ng mga alalahanin, o upang simulan ang isang reklamo sa karapatang sibil.

Maaaring ma-access ng mga nakaligtas at miyembro ng publiko ang mga Tagapayo ng Karapatang Sibil hinggil sa mga tanong sa Karapatang Sibil, maghain ng reklamo sa Karapatang Sibil, suriin ang katayuan ng isang umiiral na reklamo sa Karapatang Sibil, at iproseso ang mga kahilingan para sa makatwirang akomodasyon kapag tumatanggap ng mga serbisyo ng FEMA, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa linya ng mapagkukunan ng Karapatang Sibil

Para sa tulong sa pag-access ng benepisyo, programa, o serbisyo na pinondohan ng FEMA o FEMA:

 • Tawagan ang linya ng mapagkukunan ng Karapatang Sibil sa (833) 285-7448
  • Pindutin ang 1 para sa Ingles
  • Pindutin ang 2 para sa Espanyol
  • Pindutin ang 3 para sa ibang Lengguwahe
 • Sa pamamagitan ng FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov

Paano Makipag-ugnayan sa Opisina ng Pantay na Karapatan (OER)

TELEPONO at EMAIL ADDRESS

833-285-7448
711 o Mga Serbisyo sa pag paparating ng Video

FEMA-CivilRightsOffice@fema.dhs.gov

LUGAR NG PUNONG TANGGAPAN

FEMA Opisina ng Pantay na Karapatan
C Street, SW, Room 4SW-0915
Washington, DC 20472-3505

Huling na-update noong