U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

เอกสารข้อมูล:ทางเลือกที่พักอาศัยสำเร็จรูป

Release Date Release Number
January 2, 2018
 • ทางเลือกที่พักอาศัยชั่วคราวซึ่งประกอบด้วยที่พักอาศัยสำเร็จรูป (Manufactured Housing Units, MHU) รถบ้าน และยานพาหนะเพื่อการสันทนาการ (Recreational Vehicles, RV) ที่ปราศจากเครื่องยนต์อาจจัดไว้ชาวเท็กซัสที่กำลังฟื้นตัวจากพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์

   

 • การใช้หน่วยที่อยู่อาศัยสำเร็จรูป รถบ้าน หรือยานพาหนะแบบ RV ที่ปราศจากเครื่องยนต์เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่มีสำหรับชาวเท็กซัสหลังภัยจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ FEMA จะพิจารณาผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติและจับคู่กับแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม FEMA และสำนักงานที่ดินแห่งมลรัฐเท็กซัสจะให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ

 

 • MHU รถบ้าน และยานพาหนะแบบ RV ที่ปราศจากเครื่องยนต์จะจัดไว้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดย FEMA ตามคำร้องขอของรัฐและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกที่อยู่อาศัยถาวรสำหรับผู้รอดภัยพิบัติจากน้ำท่วม

 

 • ขั้นตอนแรกที่ได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยตรงคือการลงทะเบียนกับ FEMA โดยไปที่เว็ปไซต์ www.disasterassistance.gov โทรศัพท์ที่เบอร์ 1-800-621-3362/การส่งข้อความตัวอักษรผ่านสายโทรศัพท์ (TTY) ที่เบอร์ 1-800-462-7585 หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติใกล้ท่าน 

   

 • หากผู้ยื่นคำขอมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

 

ข้อกำหนดคุณสมบัติ

 • ผู้ยื่นคำขออาจมีคุณสมบัติ ถ้าหาก
  • เป็นเจ้าของบ้านที่ได้รับการตรวจสอบโดย FEMA พร้อมการยืนยันการสูญเสียเป็นมูลค่า 17,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือเป็นผู้เช่าก่อนเกิดภัยพิบัติซึ่งที่อยู่อาศัยได้รับการพิจารณาโดย FEMA ว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักหรือถูกทำลายไปแล้ว
  • เป็นผู้เช่าที่บ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักหรือถูกทำลายขึ้นอยู่กับการตรวจสอบโดย FEMA

    

 • ผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่อาศัยโดยตรงชั่วคราวจะต้องอาศัยอยู่ในเคาน์ตีที่กำหนดไว้สำหรับที่อยู่อาศัยโดยตรง
  • เคาน์ตีที่กำหนดมีดังนี้ Aransas, Austin, Brazoria, Calhoun, Chambers, Colorado, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Lavaca, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller และ Wharton
 

TexasRebuilds.com

 

การติดตั้ง

 • ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับอนุมัติสำหรับ MHU รถบ้าน และยานพาหนะแบบ RV ที่ปราศจากเครื่องยนต์จะลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าใช้และติดตั้ง หน่วยที่มีศักยภาพจะได้รับการตรวจสอบความเป็นไปได้โดย FEMA สำนักงานที่ดินแห่งมลรัฐเท็กซัส (General Land Office, GLO) หรือรัฐบาลท้องถิ่น

   

 

 • ไม่สามารถครอบครองหน่วยที่อยู่อาศัยได้จนกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะติดตั้งที่พักอาศัยสำเร็จรูป (MHU) รถบ้าน และยานพาหนะเพื่อการสันทนาการ (RV) ที่ปราศจากเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคและการเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งเสามิเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหาก หากจำเป็น บุคคลต้องติดต่อบริษัทที่ให้บริการไฟฟ้าของตนเพื่อขอมิเตอร์เพิ่มเติมและเพื่อให้บริการไฟฟ้ากับผู้ให้บริการในท้องถิ่น 
 • ผู้รับเหมาก่อสร้างจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นเพื่อดำเนินการด้านใบอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมด
 • เมื่อได้เชื่อมต่อสาธารณูปโภค รับใบอนุญาต ตรวจสอบหน่วยที่อยู่อาศัย และพิจารณาว่าพร้อมสำหรับการเข้าอยู่อาศัย ผู้รับจะลงนามข้อตกลงการครอบครองและเอกสารที่จำเป็นเพื่อครอบครองหน่วยที่อยู่อาศัย 
 • ความจำเป็นของผู้อยู่อาศัยสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยจะได้รับการประเมินใหม่เป็นประจำเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ

 

 

 

Last updated January 2, 2018